มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

คู่มืองานกิจการนักศึกษา

[รายงานกองพัฒนานักศึกษา] รายงานการปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559) Download
[งานกิจการนักศึกษา] คู่มือการบริหารเงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2559 Download
[งานกิจการนักศึกษา] คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน Download
[งานกิจการนักศึกษา] คู่มือแต่งตั้งนักศึกษาสู่ตำแหน่งบริหารกิจกรรมของนักศึกษา พ.ศ. 2558 Download
[งานกิจการนักศึกษา] คู่มือจัดทำ Portfolio นักศึกษา Download
[ติดต่อสอบถาม] นายอนุวัฒน์ แนไพร (นิว) Tel : 087-7285401 E-mail : newdaow.nd@hotmail.com Facebook : https://www.facebook.com/newdaow.ndกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1301, 1302 แฟกซ์ : 055-706517