หน้า : [ 1 ] พบทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับ
สมัคร/รับ
ชื่อชมรม
ประธาน
ปีการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
1
77/160
Cheerleading นายภูดิส แก้วปาคำ 091-837-4275
2565
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
2
160/160
รักสิ่งแวดล้อม นางสาววาสนา ทับโชติ 061-680-8473
2565
ผศ.วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
3
160/160
เทควันโด KPRU นางสาวรุจิรา เย็นมั่น 082-231-8266
2565
ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา
4
118/160
สักทองเสียงทิพย์ นางสาววนัสนันท์ เย็นอุทก 061-271-3049
2565
อ.กษมา สุรเดช
5
138/160
จิตอาสาพัฒนาผักมะกะโทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายวริทธิ์ แซ่ด่าน
2565
อ.ศุภฤทธื ธาราทิพย์นรา
6
160/160
จิตอาสา นางสาวสุนีย์ มานะเสมอ 065-953-4512
2565
ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี
7
84/120
นักศึกษาวิชาทหาร นายนิธิพล เจริญตกุลกิจ 062-464-9120
2565
อ.พัตรา คำสีหา
8
152/160
ม้ง KPRU นายนรสิงห์ แซ่โซ้ง 093-084-2218
2565
อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
9
160/160
วงดนตรีลูกทุ่ง KPRU นางสาวสุธาทิพย์ ภู่ชื่น 096-437-5673
2565
อ.สุธีรัชสิน จันทร์แย้มธรา
10
86/160
To Be Number One นางสาวตรัยรัตน์ ทองภู 065-279-7885
2565
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
11
157/164
E-Sport นายสุภณัทฐพงษ์ บุรกิจภาชัย
2565
รศ.ดร.ปรีชา ปัญญา
12
164/164
อนุรักษ์พลังงาน นายอุดมศักดิ์ อาจผึ่ง 062-245-1928
2565
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
13
85/160
ถันยรักษ์ นางสาวกนกวรรณ ปิ่นทอง 061-273-3874
2565
ผศ.ดร.ราตรี โพธิ์ระวัช
14
159/160
ส่งเสริมสุขภาพ นายอนุวัฒน์ โพธิ์ปาน 083-719-3947
2565
ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์
15
107/160
อาสาพัฒนา (VDC KPRU) นางสาวพรทิพพา รักษ์รังสีกุล 095-348-4489
2564
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
16
143/160
องค์การบริหารนักศึกษา นายปริญญา มาลีแก้ว 061-279-2268
2565
ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี
17
69/160
ผู้ประกอบการนักศึกษา นายกฤษดา แสงเงิน 061-337-4909
2565
นายเอกพงษ์ เครือคำจิ๋ว
18
162/168
Neo บอร์ดเกมส์ นายเฉลิมเกียรติ ปิ่นรัตนสุวรรณ
2565
ผศ.ดร.ภูมินทร์ ตันอุตม์