ปิดระบบ วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 16.00 น.
*โปรดตรวจสอบความถูกต้อง หากกรอกผิดจะไม่ผ่านชมรม*
หน้า : [ 1 ] สมัครทั้งหมด 77 คน
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
1
651120727
นายรชต  กาวิใจ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
2
651120714
นายพงศกร  สุ่มสาย คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
3
651120725
นายธีรภัทร์  สังข์ทอง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
4
651120734
น.ส.จุฑาทิพย์  งามดี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
5
651121113
นายวิชิตชัย  วงค์ทันยกรรม คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
6
651120105
น.ส.พัชรินทร์  กองสง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
7
651121102
น.ส.มนัสนันท์  เพชรกำแหง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
8
651121520
น.ส.มาลี  แซ่ย คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
9
651121120
นายเอกชัย  แซ่ท้าว คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
10
651121509
น.ส.เบญจวรรณ  นิลบุรี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
11
651321018
นายอดิศักดิ์  วงษ์สุวรรณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
12
641320102
น.ส.จิตตรารัตน์  ยอดนิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
13
651420720
น.ส.สิริมา  แสงศักดิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการโลจิสติกส์
14
651121405
นายกำพล  จาริกคีรี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
15
651620202
น.ส.ปัทมา  สังฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
16
651120205
น.ส.นภัสสร  รัตนบดี คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
17
651620107
นายธนากร  หลวงแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
18
651121423
น.ส.จิราพัชร   อ่างมณี คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
19
651121425
น.ส.นางสาวธิดาวรรณ์   กลกลาง คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
20
651320112
นายกวิณฑกานต์   ซาฮาต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
21
651420611
น.ส.ธัญลักษณ์  ไชยเดช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
22
651320137
น.ส.ธนภรณ์   ภัทรทวีสิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
23
651320133
น.ส.ภัทราวดี  ชนะเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
24
651620105
นายธนากร  เอี้ยงเถื่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
25
651720106
นายพิพัฒน์  อ้นวิจิตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
26
651320118
นายภานุกร  ศรีสัข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
27
651620216
น.ส.วรัญญา  เพ็ญศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
28
641121409
น.ส.พรจิต  ศรีวนาตระกูล คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
29
651320720
น.ส.ปานทิพย์  พุตศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
30
651420741
น.ส.วรรณนิสา  อ้นเกษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์
31
651320121
น.ส.เปรมฤดี  พิมพ์น้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
32
651320721
น.ส.สุธาศิณี  ปาละสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
33
641620216
น.ส.ช่อฉัตร  แสงมุกข์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
34
651420704
น.ส.ณิชกานต์  บุตรเกตุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
35
641620205
น.ส.ญาณิศา   จันทร์สายทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
36
641620208
น.ส.กัญญารัตน์   เหลือศรีจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
37
651820118
นายชัยสิทธิ์  มั่นวิง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
38
651520132
น.ส.ปิ่นมณี   กันเดิน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
39
651220614
น.ส.พิยดา  น้อยเอี่ยม คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
40
651420634
น.ส.เปมิกา  สินสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
41
651120531
นายภูผา  สังข์ศิริ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
42
651320117
นายรุตณชาติ  สมมาตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
43
651820317
นายทินภัทร  ช่างด้วง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ.
44
651320120
นายภาณุวัฒน์  พิลึก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
45
651320132
นายกฤษติณห์  สิวห์วี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
46
651420610
น.ส.ฐิตินันท์  เพชรอ้อน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
47
651220713
นายกัมปนาท  บุญลือ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
48
651220707
นายธนพัฒน์  มีมุข คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
49
651220705
นายกันตวิชญ์  จันทร์เส็ง คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
50
651420624
นายธิราช  ไกรเพิ่ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
51
651320716
น.ส.สุธิรา  ช่างประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
52
651320717
น.ส.อารีญา  โพธิรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
53
651320718
น.ส.ธัญลักษณ์  ฟองเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์เเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
54
651220305
น.ส.พิมพ์พลอย  แก้วสะแสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
55
651220701
นายรพีภัทร  เพชรดำ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศน์ศาสตร์
56
651320715
น.ส.ศศิพิมพ์  ชัยยโคจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
57
651121233
น.ส.ปาริฉัตร  ทองคำแท้ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
58
651420637
น.ส.นันทิชา  มหิงษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
59
651220718
นายภูวดล  เสนคำวงค์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
60
651220603
น.ส.ธิดารัตน์  พุ่มทุเรียน คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
61
651220710
นายพีรณัฐ   บัวเเก้ว คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
62
651220611
น.ส.สุวรรณ​า  อ่วมบุญ คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรม​การท่องเที่ยว
63
651220720
นายกิตติคุณ  บุญเปี่ยม คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
64
651220716
น.ส.อรอนงค์  อิ่มเงิน คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
65
651420626
นายวรนาท   สรรพศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการโลจิสติกส์
66
651321029
นายจีรพัน  ชลนะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
67
641620210
น.ส.อาทิตยา  มาธุพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
68
641620212
น.ส.ปราชญ์ญา   มณีเขียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
69
641620213
น.ส.ภัทรวดี   นันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
70
651320104
นายจักรกฤษ  กล้วยตระกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
71
651620115
นายปฏิภาณ  ประพุทธา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
72
641620209
น.ส.ปัทมาพร  บุญมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
73
651220703
น.ส.ศศิธร  พิรอดรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
74
651420642
นายอภิวัฒน์   ทัพชุมพล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
75
651820334
นายคมกฤตษ์  ฉลาดธัญกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
76
641420607
นายณรงค์ฤทธิ์    พวงนิลน้อย คณะวิทยาการจัดการ นิเทศ
77
651320108
นายอัษฎาวุธ  สิงห์คา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์