ปิดระบบ วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 16.00 น.
*โปรดตรวจสอบความถูกต้อง หากกรอกผิดจะไม่ผ่านชมรม*
หน้า : [ 1 ] สมัครทั้งหมด 86 คน
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
1
651121003
น.ส.วริศรา   จุลสราญพงษ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
2
651121011
นายวัชรินทร์  เปี่ยมสุข คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
3
641120514
น.ส.นริศรา  เอี่ยมสอาด คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
4
651220314
น.ส.กิตติยา  เจียมพรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
5
651120837
น.ส.กัลยา  เจียมพรมราช คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
6
651121020
น.ส.มัลลิกา  ล้อทวงษ์ คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาจีน
7
641121013
น.ส.จันทร์จิรา  มาจาด คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
8
651121016
น.ส.แพนชมพู  เขื่อนยัง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
9
651121403
น.ส.ภัทรมน  หมวกสังข์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
10
641120314
น.ส.แสงตะวัน  วงษเทียบทิม คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
11
651120218
น.ส.เสาวณีย์  บัวบูชากุล คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
12
651121527
น.ส.ดาวเรือง   - คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
13
651120219
น.ส.นงคราญ  ฉัตรชมพูชวริน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
14
641121302
นายฐานทับ   อภิสิทธิ์วารี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
15
651121226
น.ส.จิตรานุช  แซ่เล่า คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
16
651420214
น.ส.อลิษา  อะนาวัน คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
17
651121513
น.ส.สุพรรษา  หงษ์ยนต์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
18
651121516
น.ส.จริยา  ติวิยัง คณะครุศาสตร์ เอก ประถมศึกษา
19
651120726
น.ส.ดลนภา  ศรีสอน คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
20
641321017
นายเกียรติศักดิ์  ศุภดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
21
651121702
น.ส.กัญญารัตน์  ใจอ้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
22
641321035
น.ส.บัณฑิตา  กาญจนจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวตอร์
23
641220202
น.ส.เพชรรัตน์  ปลั่งกลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
24
651420236
น.ส.อัยชริสา   จรรยาวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
25
641420614
นายปณชัย  หอมสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
26
641420618
นายณภัทร  แสดงคำพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
27
651420225
น.ส.ปรีดารัฐ  ศาสตรา คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
28
641420611
น.ส.ทิพยวรรณ  ศรัทธาจริยา คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
29
641420605
นายปฏิภาณ  สมีนาง คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
30
651220712
นายณัฐวุฒิ  ขอนทอง คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
31
651121210
น.ส.กรดา  มิ่งขวัญ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
32
651220714
นายอัฒวุฒิ   จารุภาพ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาษตร์
33
651520148
น.ส.ชุติภา  บุญประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
34
641420606
น.ส.ปิยฉัตร  กลิ่นนวล คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
35
651720309
น.ส.สร้อยสุดา  เเดนจันทึก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ เเละ กราฟิก
36
651220709
นายพีรพล   บัวเเก้ว คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
37
641420617
นายขจรเกียรติ  แตงวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
38
641420616
น.ส.ปราณี  พรมสุริย์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
39
641420613
นายชุติพงธ์ุ  เฮงสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศ
40
641420622
น.ส.จุฑามาศ  หลาบโพธิ์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
41
651220420
นายนิติพงษ์   เเย้มโกเมน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
42
641220216
น.ส.ธนวรรณ  มีกะพี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
43
641121112
น.ส.คณิสสร   พุทธสังข์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
44
651220715
นายอารียะ  พลซา คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
45
651220321
น.ส.ชลณิชา  วิราพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
46
651220706
น.ส.อุมาพร  บึกนันตา คณะวิทยาการจัดการ นิเทศาสตร์
47
641420615
นายไวทยวิทย์  น้อยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
48
651220711
นายพีระพงษ์  ปรีเปรม คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
49
641420814
น.ส.รัชนี  รุ่งโรจน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
50
651121603
นายณัฐิวุฒิ   หิรัญโกย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
51
651220708
นายบรรณวัชร  ศิริชัย คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
52
641420612
น.ส.สุชาวดี  นิลขำ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
53
651220717
น.ส.หัทยา  ใจนภา คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
54
641121712
นายกฤษณเดช  ทรงมาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
55
651220702
น.ส.นพวรรณ  วิจารณ์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
56
651220513
น.ส.อทิตยา  ไม่มีนามสกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
57
641420608
นายอภิศักดิ์  พูลอนันต์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
58
651220505
น.ส.สุวนันท์  นุชทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
59
641420620
น.ส.นิรชา  สุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
60
651122207
น.ส.วิรดา  นนท์ท้าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศึกษา
61
641220229
น.ส.ชลธิชา  เพชรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
62
651120305
นายสมภพ  กล่ำศรี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
63
651122203
น.ส.เขมจิรา   พรมทองพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศึกษา
64
651220719
นายปัณณวิชญ์  ยศปัญญา คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
65
651122204
น.ส.นันทนัช  อักษรกิ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศึกษา
66
651122208
นายศุภฤกษ์  แสงจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศึกษา
67
651122202
น.ส.กมลพรรณ  เต็มวัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศึกษา
68
651122205
นายพัฒนา  โกมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศึกษา
69
651122211
นายโสภณ  พ่วงอาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศึกษา
70
651122206
นายธีรพงศ์  ศรีเคลือบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศึกษา
71
651220114
น.ส.วริศรา   จันทจร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
72
651122210
นายพีระพัทร   ลายทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศึกษา
73
651122201
น.ส.เบญจมาศ  คีรีไกรศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะศึกษา
74
651220125
น.ส.ธัญย์ชนก  ไชยธงรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
75
651520110
น.ส.นิจจารีย์  วรนาม คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
76
641420222
นายศรัณย์  อินธิเกต คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจเอกการตลาด
77
651520126
น.ส.ศศิวรรณ   คงหาสุข คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
78
651520123
น.ส.สุมินตรา  นิ่มลพ คณะวิทยาการจัดการ บัชชี
79
651220308
น.ส.น.ส.มุธิตา  ไชยรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
80
651220320
น.ส.เบญญาวรรณ   ดำทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
81
651720301
น.ส.สวรรยา  ขนานเยี่ยม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
82
641120813
นายภูภิมาย   โสมดำ คณะครุศาสตร์ พละ
83
641120802
นายณศวรรษ  มินทมร คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
84
641420610
น.ส.สมิตา  วินจีน คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
85
641420221
นายอมร  ครุธทานุชาติ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
86
651220340
น.ส.กวินธิดา  ทุ่งโพธิ์ตระกูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ