ปิดระบบ วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 16.00 น.
*โปรดตรวจสอบความถูกต้อง หากกรอกผิดจะไม่ผ่านชมรม*
หน้า : [ 1 ] สมัครทั้งหมด 157 คน
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
1
641320704
นายนพัฒน์  ฤทธิสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
641120520
นายฟิลิป  แซ่กือ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
3
641120513
นายญาณวิทย์  โคตรภักดี คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
4
641320706
น.ส.ธนวรรณ  บัวทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
5
641120503
นายธีรภัทร์  รัตนวัฒน์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
6
651120408
นายธนกร  ชูชื่น คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
7
651121022
น.ส.พิมพ์ลดา   ทองใบ คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาจีน
8
641320725
นายธีรพัฒน์  ม้วนหนู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
9
641320712
น.ส.ชนิศรา  เจือจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
10
641320710
นายนาย อัครวินท์  นัยวิรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
11
651121103
น.ส.วีรดา  มีใจดี คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
12
641320728
นายพีรสิษฐ์  ชดเชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
13
651121005
น.ส.สุภาวดี  บัวตูม คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
14
651121010
น.ส.จิราภา  อัตพุฒ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
15
641320709
นายเมธาสิทธิ์  พิลึก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
16
641121022
นายกิตติกวินท์  พะยอม คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
17
641320707
นายลภัสกรญ์  ใจงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
18
641121030
น.ส.ธัญมล  ปัญญาดิษฐวงษ์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
19
651120111
น.ส.ภรณ์นิภา  ตินทอง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
20
641320717
นายเรืองฤทธิ์  แซ่จิว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
21
641320720
นายวงกต  เติมเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
22
651430105
นายภัทรวิทย์   รอดงาม คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
23
651321027
นายพุธทินันต์   พรมเนตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
24
651730118
นายจิระนันท์  ทองนุช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
25
641121810
นายธนบดี  นิยมรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
26
651321028
นายกัมปนาท  เข็มทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
27
641720204
นายตรีภพ  ยอดโยม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พลังงาน
28
641120511
น.ส.จิดาภา  แก้วขำ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
29
641121705
น.ส.พรพรรณ  ทบพวก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกชีววิทยา​
30
641121701
น.ส.เบญญาภา  ฉ่ำชื่นวงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
31
641121703
น.ส.สุรัสวดี  มีศรีสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
32
641321001
นายวสุพล  จันทร์แรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
33
641121024
นายธนกฤต  สุวรรณจันทร์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
34
651420309
นายธนากร   เขียวเล็ก คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิตอล
35
641121017
นายธนวัฒน์  ทองแท้ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
36
651420305
น.ส.ศุภรัตน์  ทองอ่อน คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
37
651120426
น.ส.ฐปกานต์  อินอ๋อม คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
38
641321025
นายธนวุฒิ  เหมือนสังข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนคอม
39
641321015
นายสุที  คำโย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
40
641321012
นายเกียรติศักดิ์  คำล่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
41
651120204
น.ส.ธมลวรรณ  แก้วอ่อง คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
42
651420211
นายจิรพันธ์   ปิ่นแก้ว คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
43
641120312
นายพีรณัฐ  อ่างบุญตา คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
44
641321020
นายจิรวัฒน์  วิจิตรพล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
45
641121016
นายวสิน  โกนันทะ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
46
641121005
นายณัฐวุฒิ  มิดทา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
47
641321031
นายอัครเดช  เหมือนสังข์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนคอม
48
651730122
นายสุเมธ  ทะนันชัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
49
641121711
น.ส.อารีพร  มิชิฉัยยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกชีววิทยา
50
651420237
นายธนพล  สินเสถียรสุข คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
51
651321023
นายสหรัถ  ปานเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
52
651420231
นายธนัชกฤศ  เสตะปุระ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
53
651720206
นายขาตรีฑ์  อินทร์โพธ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พลังงาน
54
641321008
นายนัทธพงศ์   แจ้งอิ่ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
55
641120306
นายธัญยธรณ์  เจริพงษ์พาณิช คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
56
651420304
นายวินัย   เคนทอง คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
57
651420303
นายนัฐวีร์   เอี่ยมพ่วง คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
58
651730109
นายนนทภูมิ  แสงทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
59
641121714
น.ส.นุชจรี  ย้อยหยด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
60
641121702
น.ส.ภัทรลภา​  กรมดารา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกชีววิทยา​
61
651321026
นายคฑาวุธ  สาครการะเกด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
62
651420739
นายนวพล   สินทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิส
63
651620222
นายศราวุธ  จะรุมเครือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
64
651120921
นายธีรภัทร  ฟักทอง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
65
651120908
นายนพศักดิ์  ศรีเทียมศักดิ์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
66
651120418
นายสันติภาพ  ดอนจันทร์ไพร คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
67
651420302
นายภราดร  บุญรอด คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล​
68
641320512
นายพิชญะ  ฤทธิมหันต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม และ ธุรกิจ อาหาร
69
651620218
นายภูธเนศ  นาคประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
70
651320125
นายธานาธิบดี  ถาวรกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทการคอมพิวเตอร์
71
651430107
นายวสันต์  สมสะอาด คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
72
651420312
น.ส.ศรีไพร  ปรีจุ่น คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
73
651420321
นายชัยนนท์  ไวทยกุล คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล
74
651620111
นายภูมิพัฒน์  ภูจำเนียร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
75
651420242
นายปฏิภาณ  พลละคร คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
76
641420203
นายหฤษฏ์  งามเลิศ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
77
641720203
นายณัฐพล  ไวยุวัตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พลังงาน
78
651720404
นายศราวุ  นาคูณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โยธา
79
641320514
น.ส.สุภาพร   วรศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
80
651820110
น.ส.นภสร  วังสงฆ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
81
651420215
นายกษิดิ์เดช  ชลนะ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
82
651820311
นายธราดล  เปรมบุญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ
83
651720105
นายปฎิภาณ   มานะที คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไฟฟ้า
84
651820104
น.ส.กุลกานต์  สารนาถคงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
85
641121019
น.ส.จิราภา  เกิดพงษ์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
86
651122115
น.ส.นภัสสร  สุขทรัพย์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
87
651420104
น.ส.พัฒน์รวี   ศรีบุญ คณะวิทยาการจัดการ การเงิน
88
641320721
นายณัฐพล  สงพัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
89
641320817
นายเดชา  สุบรรณครุธ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
90
651321030
น.ส.ณัฐพร   บุษย์ศรีเจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์
91
651320722
นายจตุพร  สงคุ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
92
651420301
นายณัฒพงษ์   กลิ่นกระจาย คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล
93
651820102
น.ส.พัชราภรณ์   บนดิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
94
651420210
นายสิรธีร์  ธรรมนันท์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
95
651720314
นายวรากร  ศรีสมุทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบ
96
651430111
นายสุรศักดิ์  คำหมาย คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
97
641420511
นายรักษ์เกล้า  พรมดวง คณะวิทยาการจัดการ การ้ปผู้ประกอบการ
98
651620123
นายลัทธพล  วงษ์วิกย์กรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
99
651320109
นายปุณยวัจน์  ก้อนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
100
651120912
นายณัฐดนัย  วงษ์ปางมูล คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
101
651121115
น.ส.นภัสสร  สุขทรัพย์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
102
651420735
นายณัติธนา  มิ่งสกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติก
103
651430112
นายธนัทเสฏฐ์  เศรษฐโชติเดชา คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีและธุรกิจดิจิทัล
104
651520117
นายศราวุธ   ล่าชัย คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
105
651420230
นายพัฒนศักดิ์  สารีบ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
106
651320111
นายสวพล  เณรตาก้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอณ
107
641520101
น.ส.นภสร  แจ้งอิ่ม คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
108
651720126
นายปฏิพัทธ์   คล่ำเงิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
109
651121116
นายพลวัฒน์  ลำดับ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
110
651720124
นายอมรชัย  วันนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
111
651720110
นายกิตติพนธ์  เชาว์วิวัฒนากุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไฟฟ้า
112
651220338
นายนภัทรพล  สีบำรุงสาสน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
113
641520112
น.ส.นภัสสร  ขุนณรงค์ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
114
651420319
นายรัชชานนท์  บูรกิจภาชัย คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
115
641320509
น.ส.ลลิตา  สิงห์คำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
116
651420315
นายธนากร  รัตนพรพิรุฬห์ คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
117
641320504
น.ส.กรรณิกา  ผิวเหลือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
118
651122209
น.ส.โชติกา  แป้นสุกใส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศึกษา
119
651321003
นายอัศม์เดข  อินทชัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโน-คอม
120
651320710
นายอรรถกร  สังข์ศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
121
651720114
นายณัฐภัทร   ขำปาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
122
651321020
นายณัฐพงศ์  พลพรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์
123
651420737
นายสกนธ์   วจีสัจจะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติก
124
651120329
นายสายชล  มาทะ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
125
641220420
น.ส.สุดารัตน์  บรรดาศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
126
651321019
นายสุรพงษ์  เพ็งยิ้ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์
127
651320705
นายรัฐกิตติ์   เลิศภัทรพงศ์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
128
651320711
นายกนกภูมิ  จูจันทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
129
641121607
นายอมรเทพ  ธงฉัตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
130
641320718
นายธีรนัย   มีสินชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
131
651720416
นายณครินทร์  กาเพ็ชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิศวกรรมโยธาช่ะ
132
641420835
น.ส.พัชราภา  แซ่โก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสต์ติก
133
641420822
น.ส.พัชราภรณ์   แซ่โก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
134
651120934
นายรัฐธรรมนูญ   กุลกอม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
135
651120313
นายนราวิชญ์  ธรรมมา คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
136
641121605
น.ส.พัชราภา  สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
137
651120927
นายอดิศักดิ์  มาสอน คณะครุศาสตร์ พลศึก
138
651320130
นายรัชชานนท์  แก้วเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
139
651120918
นายภูมิพัฒน์   กิ่งนอก คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
140
641121021
นายอติชาต  สีเชียงหา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
141
651420621
นายธันวา  ผาสุกสถิตพร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
142
651730108
นายอนิรุธ  อยู่เย็น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวะไฟฟ้า
143
651420740
นายจีรวัฒน์  เกษมสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
144
651420216
นายพิชิตพงศ์  สูนจัน คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
145
641620112
นายพลวัต   หลงรัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
146
641620107
นายอภิสิทธิ์  มีสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
147
651520138
น.ส.ลักษิกา  เครื่องต้น คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
148
641620120
นายณัฐนนท์  กัตติกมาส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
149
651820338
นายรัตนภูมิ  เลิศล้ำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ.
150
651420623
นายศิริชัย  เหมือนทิม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
151
651620120
นายสุทธวีร์  อ่อนลมูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
152
641320727
นายพีรวัฒน์   เกตุสิระไชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
153
641320715
นายสิทธิกร  ปินเตา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
154
651730105
นายธรรณธร  ติณะคัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
155
641620101
นายธนวัฒน์   พะยอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
156
651420628
นายชิษณุพงศ์  เงินทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
157
651420615
นายณัฐภัทร  พันธ์มี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์