ปิดระบบ วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 16.00 น.
หน้า : [ 1 ] สมัครทั้งหมด 164 คน
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
1
651321022
น.ส.จินดาพร  สร้อยมี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2
641720213
นายพีระยุทธ  ชุมภูศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พลังงาน
3
651220405
น.ส.สุจิตตรา  พุ่มทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
4
651321024
น.ส.ภมรรัตน์  ดาทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5
641730212
นายอนุราศ  หนองหลวง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
6
641730210
นายสังวร  บัวสาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
7
641120407
น.ส.กมลชนก   คำดี คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
8
641730218
นายปกรณ์  เล้ารุ่งเรือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
9
641730215
นายสรพงษ์  ขันทะสิกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไฟฟ้า
10
641730207
นายณฐกฤษ  สนามทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
11
641120401
น.ส.นพมาศ   ชัชวาลย์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
12
641120424
นายณัฐวัตร  นนท์อุบล คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
13
641720214
นายธรรมปิติ  เมืองชัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พลังงาน
14
641121425
น.ส.นภสร  ฟั่นทา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
15
641730202
นายทรงวุฒิ  ทัพอาสา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวะกรรมไฟฟ้า
16
641220219
น.ส.ทิพกฤตา  ปัญญาครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
17
641730206
น.ส.นฤมล  บรรเทิงใจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
18
641720208
นายธีรกานต์  ใจมั่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พลังงาน
19
641730208
นายชลวัฒน์  บ่อทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
20
641730204
นายพิพัฒน์   หมวกเสนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้ส
21
641730216
นายสุชาติ  มณีเขียว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
22
641120411
น.ส.ฬภีพรรณ   ไพจิตรศรี คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
23
641121419
น.ส.เมธาวี  แก้วลำปาง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
24
641120417
น.ส.ณัฐธิดา   มันเทศ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
25
641120422
น.ส.ดารารัตน์  จวบบุญ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
26
641720215
นายชนชน  การะภักดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พลังงาน
27
641730214
นายจักรพันธ์  แซ่จ้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
28
641321018
น.ส.มัลลิกา  ชูชื่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์
29
651121430
น.ส.กัญญาณัฐ   ณรงค์ศักดิ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
30
651420609
น.ส.พัชรพร  อินเลี้ยง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
31
651121412
น.ส.ณิชกุล  ประทีปทอง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
32
651121514
น.ส.รวิสรา  กล่อมรักษา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
33
641720210
น.ส.ชาริณีย์  คุ้มขุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน
34
641121325
น.ส.ศิริวรรณ  คำวงค์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
35
651121505
น.ส.นัชชา  ศรีชมภู คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
36
641520128
น.ส.วิปัศยา  อินอยู่ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
37
641121331
น.ส.พัฒน์นรี   พัตสุวรรณ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
38
651220437
น.ส.วงเดือน  ศรีจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
39
651420103
น.ส.ชนิตา  เเสงเดือน คณะวิทยาการจัดการ การเงิน
40
651420638
น.ส.ชลธิชา  คล้ายเดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
41
641730205
นายอัครชัย  ฐิตินันท์เมือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไฟฟ้า
42
651430101
น.ส.สิริวิมล  เทียนชัย คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
43
641220120
น.ส.ชัชฎาภรณ์   หมูจุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
44
651121501
น.ส.นิศารัตน์  วิมล คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
45
651121222
น.ส.น้ำทิพย์  สุขดี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
46
641121406
น.ส.อภิญญา  ฝั้นสาย คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
47
651121206
น.ส.กัลยา  ชูเชิด คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
48
651430102
น.ส.ศศิวิมล  แฝงสูงเนิน คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
49
641121335
น.ส.ชัชฎาภรณ์  พ่วงกองนะ คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
50
641620207
น.ส.อิงฟ้า  ธนารี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
51
651420222
น.ส.ปรัทยารัตน์  สิงห์เถื่อน คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
52
641121304
น.ส.พัชรีย์  คีรีชวลิต คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
53
641220311
น.ส.ดวงฤดี  ศรีบุษย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
54
641121332
น.ส.สุภาวดี   ผางดวงดี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
55
651420235
น.ส.สุดารัตน์   แขกอ่อน คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
56
641121317
น.ส.รัตนาพร   บุญวงค์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
57
641121327
น.ส.วันวิสา  อุทิตะสาร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
58
641220327
น.ส.นัฐกมลฤดี  ดาจันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัสังคม
59
641520111
น.ส.อัมพวัน   ผวาผดุง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
60
641220312
น.ส.กนกพร  แจ่มแจ้ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
61
641220328
น.ส.พิฌานิกานต์   หามณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
62
641220326
น.ส.วีรวรรณ  คงเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
63
641620217
น.ส.ชลธิชา  พินทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
64
641220309
น.ส.ภัณฑิรา  มูลสืบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
65
641121512
น.ส.พรมณี   เทศคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
66
641121504
น.ส.สิรินภา  จองกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.เคมี
67
641220316
น.ส.นริศรา  จันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
68
651121232
น.ส.พัชรา  ปินะกาโพธิ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
69
641220319
น.ส.ขวัญนภา  ทรัพย์เพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
70
641220315
น.ส.อติภรณ์   นาทวงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
71
641220329
นายอัครชัย   บุญมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
72
641220314
นายมงคลฉัตร  สุนโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัสังคม
73
641220313
น.ส.ศศิกานต์  ดีบุญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
74
651120202
น.ส.พิมพ์ลภัทร  เชื่อมชิต คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
75
651720203
น.ส.ปิยะพร  โล่ตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พลังงาน
76
641321019
นายโสภัส  ชื่นบาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
77
651121221
น.ส.นิภาพร  ปิ่นไชยศ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
78
641121305
น.ส.ชาลิสา  เวียงสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
79
641121503
นายกิตตินันท์  เงินทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
80
651420208
น.ส.ศุภัทรชา  บัวเข็ม คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
81
641520123
น.ส.พรนภา  จันนาค คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
82
641220308
น.ส.อรวี  แซ่กือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
83
651720422
น.ส.รัตนาพร  เมฆชะอุ้ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยี​วิศวกรรม​โยธา​
84
641720206
น.ส.ปนัดดา  มะลิพรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน
85
651420602
น.ส.ศดานันท์  ขอนทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
86
651121502
นายเกรียงไกร  แจ้งพร้อม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
87
651720423
น.ส.กุญรัตน์  เย็นศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
88
641220317
น.ส.จันทร์นิภา  คตโตนด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
89
651720418
น.ส.ศิริรัตน์  เดชะผล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวะกรรมโยธา
90
651420228
น.ส.บุษยมาศ  โสภี คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
91
651720406
น.ส.มลิวัน  สายธะนู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
92
651720424
นายธเนตร   มินทร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
93
641220301
นายไพศาล   น้ำจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
94
641720211
น.ส.พัสตราภรณ์  อินสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน
95
651420204
น.ส.ชุติกาญจน์  ศรีชัย คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
96
641420715
นายภัทรภูมิ  บุญจันทร์ศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
97
651121227
น.ส.อรุณรัตน์  สุกสด คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
98
641120321
นายเมธี  ถาวร คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
99
651420702
นายณัฐพงศ์   แปลงชาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
100
641420716
นายกฤษกร  กลิ่นหอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
101
651420420
นายปิยะณัฐ  ปรีเปรม คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
102
641720209
นายอนุรักษ์  สมวรรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน
103
641420710
น.ส.ทิพย์สุดา  หลวงอินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
104
651420221
น.ส.กรองทอง  ทองฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
105
651420220
น.ส.อมลวรรณ  มีคล้าย คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
106
651420625
นายชนกนันท์  อินต๊ะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
107
641420734
นายอนุพงศ์  อุรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
108
641620121
น.ส.ณัฐชยา  นาคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
109
641120608
น.ส.ใบเฟิร์น  ชุนรัมย์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
110
651220415
น.ส.อาริษา  ดำทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
111
651120113
น.ส.ปรียากร  สูบุ คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
112
641120604
น.ส.มิ่งขวัญ  ก่องตาวงศ์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
113
641420727
น.ส.กัญญาวีร์  ฤกษ์ดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
114
651420209
น.ส.ศรัญญา  อินทร์บัว คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
115
651720408
นายวรพรต  เย็นใจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
116
651720119
นายธนภัทร  ทิพย์เคลือบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
117
651720402
น.ส.ธิดารัตน์  หนองหลวง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
118
641320513
นายเกียรติคุณ  ปิ่นคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมเเละธุรกิจอาหาร
119
651702103
นายภานุวัฒน์  โพธิ์หวี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไฟฟ้า
120
651320811
น.ส.สุรัตน์สินี  ยี่ตัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
121
651720420
น.ส.ขวัญจิรา  สิงห์ลอ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
122
651720410
น.ส.มัทนา  ปิ่นจุลัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
123
641420215
น.ส.ศรัญญา   ชูจิ๋ว คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
124
641820306
น.ส.ณัฐนิชา  เขียวมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ.
125
651420240
นายจิณณวัตร  บุญหนัก คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
126
651121402
น.ส.อารียา  วิสาจันทร์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
127
651420424
นายพิชิตชัย  ใจผ่อง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
128
651520105
น.ส.กมลรัตน์  ศรีฉ่ำ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
129
641820318
น.ส.จิดาภา   ธูปบูชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
130
641420709
น.ส.กรรณิการ์  อินทพงษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
131
651430106
น.ส.กฤษณา  จีนเพชร คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
132
651120130
น.ส.ธัญญาเรศ  กุลศรี คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
133
641120627
น.ส.จุฑามาศ   วงษ์จ่า คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
134
641121509
นายณัฐวุฒิ  ต่ายมาหาสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
135
641120905
น.ส.พรไพลิน  ทรัพย์สมาน คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
136
641820341
น.ส.ศศินิภา  หิงษสา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
137
651220117
น.ส.สุภาพร   นครจัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไืย
138
641420216
น.ส.เจนจิรา  พิลึก คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
139
641420214
น.ส.สุพัตรา   ศรีบรรเทา คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
140
641420735
นายศรัญย์  สานเมทา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์
141
651720111
นายศุภกฤต  มาลัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
142
641120628
น.ส.อธิติญา  จันปิดตา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
143
651530122
น.ส.มาริสา  คงเทพ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
144
651520121
น.ส.จิระนันท์  มณีเขียว คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
145
641420239
น.ส.นิตยา  มีศรีสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
146
651530102
น.ส.สุจิรา  ใจสว่าง คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
147
651530120
น.ส.นฤมล  อินคำพร คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
148
651820310
นายศิวพงษ์  ทุมฉิมพลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ
149
641420712
น.ส.กัญญาลักษณ์   ชัยจันดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการโลจิสติกส์
150
641820313
น.ส.วรินทร  มธุรส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
151
651420217
นายกฤษฎา  ศรีสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
152
641420730
น.ส.กนกวลัย   การะภักดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
153
651220315
น.ส.รัชตะวัน   วงษ์คำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อังกฤษ
154
641120911
น.ส.ชนนิกานต์  ทองคำ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
155
651220337
น.ส.กัญญาณัฐ  เหล็กป้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
156
641820324
น.ส.ปานตะวัน  เกษมสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
157
641720207
นายภูริพัฒน์  สุวรรณโณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน
158
641420202
น.ส.เจนจิรา  เจริละ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
159
651820327
นายปุญญพัฒน์  อุทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
160
651121421
นายสุวรรณรักษ์  นุสนธิ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
161
621420629
นายพีระพงษ์   คล้ายลักษณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติก
162
621720201
นายนายโกศล  เอี่ยมลออ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พลังงาน
163
651320101
น.ส.นัชชา   บุ้นเสา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
164
651320105
น.ส.วรรณพร  หุ่นสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยากคอมพิวเตอร์