ปิดระบบ วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 16.00 น.
*โปรดตรวจสอบความถูกต้อง หากกรอกผิดจะไม่ผ่านชมรม*
หน้า : [ 1 ] สมัครทั้งหมด 159 คน
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
1
651327725
น.ส.อัจฉริยา  ปินต่ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
2
651327715
น.ส.เจนจิรา  วงษ์ใจ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
3
651327744
น.ส.รตา  วงษ์ศรี คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
4
651327720
น.ส.เพ็ญนภา   วิจิตรภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
5
651327702
นายทนเดช  นิลพัด คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
6
651327723
น.ส.ณัฏฐา  ปานฤทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
7
651327701
น.ส.รณพร  ศรีภุมมา คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
8
651327745
น.ส.ประภัสสร  โพธิ์ศรี คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
9
651327710
น.ส.ภัทรวดี   คุมแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาตรบัณฑิต
10
651327729
น.ส.สุชาวดี  สีทอง คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
11
651327726
น.ส.อัจฉรา  ศรีสุขสาม คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
12
651327705
น.ส.รัชนีกร  แป้นจันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ พยายาล
13
651327709
น.ส.รัตน์ติกาญจน์  ยะสาร คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
14
651327704
น.ส.ยุภาพร  แสนแก้วกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
15
651327731
น.ส.สุลักขณา  แกว่นกสิกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
16
651327713
น.ส.สรารัตน์  แสงดาวเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
17
651327722
น.ส.ทิพวรรณ  วรศิลป์ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
18
651327721
น.ส.อภิชยา  ศรีเกาะ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
19
651327711
น.ส.ศาวิกา  สำราญไพบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บันฑิต
20
651327738
น.ส.อมราพร  ใจไว คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
21
651327730
น.ส.ติยรัตน์  แซ่ลอ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
22
641327732
น.ส.ศิวนาถ   สิงห์อะนันต์ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
23
651327703
น.ส.มนัสวี  ระวังภัย คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
24
651327734
น.ส.ศรวณีย์   ศรชัย คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
25
651327718
น.ส.ศิริรัตน์  โคตรกุดสิม คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
26
641327701
น.ส.มุฑิตา  ชิดศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
27
641327744
น.ส.เพ็ญศิริ   ปวนแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
28
651327728
น.ส.รุ่งฤดี  มณีนิล คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
29
641327716
นายภาณุวัฒน์  วงค์ยา คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
30
651327708
น.ส.วนิดา  โต๊ะละแฮ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
31
651327717
น.ส.นภาพร  สกุลณีย์ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
32
651327706
น.ส.ศศิธร  อนุสัตธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
33
641327728
นายภาณุพงศ์   ยืนยงเจริญดี คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
34
641327702
น.ส.ณัฏฐณิชา   ฐานทิพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
35
641320705
นายศราวุฒิ  พึ่งพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
36
651327741
น.ส.นนท์ธิดา  สุขแ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
37
641327721
นายนายสุเมธ  ปัญญากอง คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
38
641327709
น.ส.นันท์นลิน  เปี้ยตา คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
39
651327733
น.ส.อภิชญา  พนาพิสัย คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
40
651121212
น.ส.จิราพัชร์  พลบํารุง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
41
641320708
นายนาวิน  รื่นรวย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
42
651327716
น.ส.ศศิธร   สิงห์อนุสรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
43
641327734
นายวุฒิชัย  ย่างคำรามกึกก้อง คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
44
641121508
น.ส.น้ำฝน  สุภรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.เคมี
45
651327735
น.ส.วริศรา  ปะละสี คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
46
651327743
น.ส.เบญญาภา   มาท้าว คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
47
641420412
นายชูเกียรติ  สีดานุช คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ
48
641420418
นายพีรพล  นนทะโคตร คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
49
651120302
นายสิทธิพร   ขวัญใจชาวไกรลาศ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
50
651327742
น.ส.ศุภณัฐ  เหมืองสอน คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณทิต
51
651327714
น.ส.ลีลาวดี  เลาหาง คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
52
651327739
น.ส.อัจฉรา  บุญแช่มชู คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
53
641327705
น.ส.สิตาวีร์  มั่นคำ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
54
651327712
น.ส.พนิดา  ถาเปียง คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
55
651327746
น.ส.ษุภมาส  ดิษสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
56
651327737
น.ส.อังคณา  ครรธมาลา คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
57
651327719
น.ส.สุพัตตรา   เกิดแสง คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
58
641620219
นายศรันย์  วงค์โห้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
59
641530108
น.ส.วนิดา   สัมฤทธิ์ดี คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
60
641420404
น.ส.ไปรยา  ฤทธิ์กระจาย คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
61
641420413
น.ส.ธิดา  แก้วแกมทอง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
62
651327740
น.ส.สายชล  แซ่โซ้ง คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
63
641530105
น.ส.จิรายุ   การะเวก คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
64
641530112
น.ส.กชกร  ร่วมจิตร คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
65
641530117
น.ส.สุจิตรา  ศรีคำพา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
66
641327729
น.ส.นภัทร  เสริฐศรี คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
67
641327724
น.ส.อรอนงค์  คำบุญมา คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
68
641327742
น.ส.เจนจิรา  หุ่นไทย คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
69
641327725
น.ส.ธนาภา   สารเขียว คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
70
641327731
น.ส.เพ็ญนภา   ไม้จันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
71
641121510
น.ส.วณิศรา  งาหัตถี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี คบ.
72
641327737
น.ส.ไพลิน   บุตรดี คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
73
641327720
น.ส.นริศรา   วรรณรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ พนาบาลศาสตรบัณฑิต
74
641327711
น.ส.พิมพนิภา  อยู่กัน คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
75
651120327
น.ส.พัทธมน  ภัทรธาราธร คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
76
641327736
น.ส.วีรนุช   นามนา คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
77
641327741
น.ส.ณัฐวินุช  สง่าเนตร คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
78
641327722
น.ส.วนัฏชา  ดาสาลี คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
79
641327717
น.ส.วารุณี  อัศดรประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
80
641327726
น.ส.เจนจิรา  ก้อนเพชรตาแมว คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
81
651327724
นายธนวัฒน์  พันธ์เกตุกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ -
82
641327714
น.ส.สุทธิกานต์  ปลิวมา คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
83
641327740
นายณัฐเดช  ดวงเเก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
84
641327708
นายทศพล  ใบพะออม คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
85
641530113
น.ส.แอมมิกา  อินแก้ววงค์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
86
651120910
น.ส.ชวัลลักษณ์  มาอ่อน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
87
641530109
น.ส.มาลีวัลย์  บดีรัฐ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
88
641530110
น.ส.ชนิดาภรณ์  ภาคสินธ์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี​
89
641530107
น.ส.ธิวาไล  ชาวนาราษฎร์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
90
641530115
น.ส.อรทัย  คีรีทองเทศ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
91
641530111
น.ส.ศศิกานต์  สุขพร้อม คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
92
641327704
นายศราวุฒิ   บุญมี คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
93
641327706
น.ส.จิรัชญา  มีเครืรอด คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
94
641327733
น.ส.วันนิสา  ใจสืบ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
95
641420411
น.ส.ชลธิชา  พูลกำลัง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
96
651530113
น.ส.วิลาสินี  กุลมาลา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
97
651120903
น.ส.ปวีณา  หนูเครือ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
98
641120827
น.ส.ชลธิชา  แจ่มหม้อ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
99
641120129
น.ส.ณัฐฐาพร  บดีรัฐ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
100
641120125
น.ส.กัญญาพัชร  จองตามา คณะครุศาสตร์ การศึปฐมวัย
101
651120913
น.ส.สาธิตา  จันทร์มาก คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
102
651620232
น.ส.แอนนา  ทองหล่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
103
641327710
น.ส.กมลวรรณ  ใจรัดี คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
104
641327713
น.ส.อรจิรา  คำบั คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
105
641327719
น.ส.ศุภรักษ์  คมขํา คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
106
641327712
น.ส.สุกัญญา  จันทนิล คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
107
641420419
น.ส.ปิยะภัสร์  ม่วงสิมมา คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
108
651220601
น.ส.เพ็ญนภา  อรัญคีรีไพร คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
109
641530104
น.ส.เบญจมาส   ม่วงผา คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
110
641620113
นายชนกชนม์  ศรีกุญชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
111
641530106
น.ส.ศิริพร  บรรดาศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
112
641530103
น.ส.ทัศณวรรณ  นุ้ยสุข คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
113
651120312
น.ส.อินถวา  พุดซ้อน คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
114
651321010
น.ส.ดรุณี  สุรวิทย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
115
641420414
น.ส.ชนากานต์   ก่ำการยุทธ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
116
651530121
น.ส.วิยะดา   โยชนะ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
117
651120422
น.ส.สินิทรา  ถมทอง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
118
641320711
นายสายฟ้า  ศิริไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
119
651321004
น.ส.ศศิวรรณ  จันปา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
120
641327739
น.ส.พัชรินทร์  อ้ายชุม คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
121
641820113
นายพิเชษฐ  พินมาส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
122
651420423
น.ส.รัตนวลี  อุไรศรี คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
123
641820139
นายอนุรักษ์  ตาลาว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศสสนศาสตร์
124
651420406
นายสิทธิพร  คําภิรานนท์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
125
651327707
น.ส.หฤทัย   เบ็ญจา คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
126
651420401
น.ส.พชรพร  เพชรทอง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
127
651120915
นายอานนท์  รอดมาลี คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
128
641530116
น.ส.ชวัลรัตน์  บุญไทย คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
129
641121014
นายสิทธิชัย  เบ็ญจมาศ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
130
651220116
น.ส.วราภรณ์  ประทุมพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
131
651220110
น.ส.กาญจนา  ศรีวิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
132
641327738
น.ส.อำพร  ดวงมะโน คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
133
641327727
น.ส.ภัศรา  มีชัย คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
134
641220305
น.ส.นิชาภา  ดำดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
135
641220304
น.ส.พรทิพย์   พลเก่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
136
651720412
นายณัฐวุฒิ  ลักษณะมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศกรรมโยธา
137
651320113
นายชานนท์  เอกตาแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
138
651420706
นายอภิวรรธน์  แสงเมล์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
139
651420218
นายนิรวิทย์  โรจน์พัฒนกุล คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
140
641121902
น.ส.ลดาวัลย์  ลันดา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษ์
141
641121905
น.ส.ทัตพร  มัดไทสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
142
641121003
น.ส.จันทิมันตุ์  โชติน้อย คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
143
641121908
น.ส.สารินทร์  เสริมจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
144
641121904
น.ส.อาลดา  สุวิโร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
145
641120719
น.ส.ธมลวรรณ  คล้อยเอี่ยม คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
146
651320102
นายพีรพัฒน์  ไซนาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
147
651121804
น.ส.นภัสวรรณ  โกธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
148
651420316
นายณัฐภัทร  การะเวก คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
149
651121806
น.ส.วีรดา  มั่นระวัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา(คบ.)
150
651121807
น.ส.ตุลยตา  ศรีวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ค.บ
151
641320122
นายจักรพันธ์  นวกิจรุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
152
651820336
น.ส.ณัฐกุลพร  จับแสงจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ
153
651820324
น.ส.ปิ่นเพชร  สุขเจริฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาตร์
154
651320134
นายวายุ  ภุมมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยากาคอมพิวเตอร์
155
641420830
น.ส.ชรินรัตน์  เล่าเขตวิทย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
156
651730102
นายณัชภุชิสส์   ทองขันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
157
641320131
นายธนาวิทย์  ยอดนิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
158
641420733
นายธีรภัทร   โสภาต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์
159
651327732
น.ส.จิรัชญา  วงศ์นราพัฒน์ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต