ปิดระบบ วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 16.00 น.
*โปรดตรวจสอบความถูกต้อง หากกรอกผิดจะไม่ผ่านชมรม*
หน้า : [ 1 ] สมัครทั้งหมด 143 คน
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
1
651120724
นายนพรัตน์  กุลคิด คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
2
651120728
น.ส.ศิรประภา  ชมสา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
3
651120710
น.ส.อัญชิสา  ไหววิจิตร คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา​
4
651320207
นายปิยะวัฒน์  จงรักไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ. เคมี
5
651121118
น.ส.รัชนีวรรณ  มีน้อย คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
6
651120810
น.ส.ก้องนภา  ทรัพย์อยูา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
7
641121708
น.ส.ษกมล  มีนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
8
641121709
น.ส.อภิญญา  คำผลศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
9
651120836
นายธนวัฒน์  ธงชัย คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
10
651120805
นายจักรพงษ์  ทอวอัญชา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
11
641121704
น.ส.วรรณภา   จันทวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
12
641121713
น.ส.วารินทร์ทิพย์  ดอนวัดไพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
13
651120731
น.ส.กรพินธ์  ขอนทอง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
14
651120708
น.ส.สุนันทา   ขอนทอง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
15
651120835
น.ส.วิชญาดา  อินต๊ะภา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
16
651120807
น.ส.มาลัย  จิตมณี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
17
651120820
นายจารุภัทร  จันทะบัตร คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
18
641520114
น.ส.ชลธิชา  ปู่นำพา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
19
641520120
น.ส.ฤดี   อรชร คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
20
651121014
น.ส.ญาดา   วิเศษ คณะครุศาสตร์ ภาษาจน
21
651120825
น.ส.ฐิติพร  เนียมก้อน คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
22
651120823
น.ส.จีระนันท์  อินทนนท์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
23
641520113
น.ส.อินทิรา   สมบัติ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
24
641520124
นายสิทธิโชค   มะโน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
25
651120719
น.ส.ขวัญข้าว  บุญเกิด คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
26
641121004
นายเจษฎา​งค์​  ใจ​ตรง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
27
641520105
น.ส.อินทิรา  สมคำ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
28
651320209
น.ส.กัญญารัตน์  สุขยิ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมีวทบ
29
641120714
น.ส.กัญญารัตน์  สกุลนี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
30
641121020
นายกล้าณรงค์   หาพรม คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
31
641120705
น.ส.เพชรรัตน์  พิมพ์จันทร์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
32
641121706
น.ส.บุษยมาส  ภูดวงขวา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
33
641120728
น.ส.นภาพร   ทิพมะณี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
34
641120631
น.ส.สุพรรษา  วันนา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
35
641121026
น.ส.มะลิวัลย์  คีรีทัศไนย คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
36
641120710
น.ส.ณฐิตา  คำแสง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
37
641120726
น.ส.จีรวดี  พันธุ์อุดม คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
38
641120715
นายธนกร  ชาติรัก คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
39
641121011
นายพงษ์เพชร  จันธิดา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
40
641121124
น.ส.ยุภาพร  โตสุจ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
41
641120616
น.ส.ลักษมณ  อ่อนเหลือ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
42
641120708
น.ส.รัตติกาล  สุทธิพนสวรรค์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
43
641120733
น.ส.สหทัย  แก้วสระแสน คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
44
641121025
น.ส.สุธิสา  มูรธากร คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
45
651120732
น.ส.ปริมชญาดา  จองรัมย์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
46
651121323
น.ส.จิรนันท์  เจนจบ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
47
641120722
น.ส.ปาริชาติ  วงษ์โสภา คณะครุศาสตร์ สังคม
48
641420227
น.ส.ราชาวดี  ระวรรณวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
49
651121126
น.ส.พรพิมล  ประจวบทรัพย์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
50
651120504
น.ส.ณัฐกมล  พินธุ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
51
651620118
น.ส.หทัยรัตน์  แสนทวีสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
52
651320809
น.ส.รุ่งธิวา  สิงห์เวียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
53
641120732
นายสองเมือง  คำพร คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
54
641520119
นายทวีศักดิ์  รุ่งเรือง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
55
641121029
นายวรวุฒิ  สอนแก้ว คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
56
641520104
น.ส.ชฎาภรณ์  ไทยต้น คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
57
651120720
น.ส.นะเม  - คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
58
641121002
น.ส.กานดา  บุดิน คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
59
641120717
น.ส.รุ่งนภา  ลอยเมฆ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
60
651120815
นายพีรภัทร  รัชตโชติ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
61
641121028
น.ส.ฉัตรกมล  สวนบ่อแร่ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
62
651120814
น.ส.ณัฐกานต์  โอสา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
63
651120217
น.ส.สุจิตรา  แตงอ่อน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
64
651120723
น.ส.ภาขวัญ  ยิ้มประดิษฐ์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
65
641121130
น.ส.ณัฐชยา  ห้อยพรมราช คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
66
651120828
น.ส.กมลลักษณ์   คมสันต์ คณะครุศาสตร์ สังคม
67
651420408
น.ส.พชรพร  วรรณวิจิตร คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ
68
651120503
น.ส.พันธ์นภา  ทองเนตร คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
69
651120826
น.ส.ศิริมาศ  ชูทอง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
70
641120723
น.ส.จันทิมา  เบ้าทอง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
71
651120803
น.ส.สุมิตรา  พรหมจรรย์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
72
641120731
น.ส.ชนิกานต์  มีภักดี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
73
641120706
น.ส.พรณภา  คำสนิท คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
74
641121125
น.ส.สุภาพร  จันทร์ลอย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
75
641120625
นายวรัญญู   เรือนงาม คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
76
641121113
น.ส.อภิชญา  ศิรินอก คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
77
641120621
น.ส.สุวารี  แก้วสูงสิงขร คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
78
641120711
น.ส.เยาวลักษณ์  ไพรเรือนเพชร คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
79
641120724
น.ส.สุทธิดา  ช่อผูก คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
80
641120602
น.ส.พีรญา   หิรัญวงค์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
81
641121123
น.ส.วันวิสา  ห้วยใหญ่ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
82
641120617
นายกฤษฎา  พะชะ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
83
641121128
น.ส.ธิดา  วงศ์ตั้ง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
84
641120703
น.ส.ณิชารัศม์  ศรีสุนทรวัฒน์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
85
641120605
นายธนากร  คงหอม คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
86
641220142
น.ส.ทิพเนตร  อินทร์ประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
87
651120806
น.ส.นฤภรณ์  สิงห์สร้อย คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
88
641720306
น.ส.สุนิสา  สมโภชน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกเเบบผลิตภัณฑ์เเละกราฟฟิก
89
641220407
น.ส.สรารัตน์  คุณุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
90
651120733
น.ส.ปฐิพร  ปานคำ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
91
651120827
น.ส.มัทรี   แสนเพียรดี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
92
641420229
น.ส.น้ำพลอย   พีระพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
93
641820110
น.ส.นารีรัตน์  เพิ่มเติม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
94
641121106
น.ส.ดลนภา  เปี่ยมมูล คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
95
651820108
น.ส.สุธาสินี  ถนอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ.
96
641122010
นายสิทธิพงษ์  มะณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์
97
641220137
น.ส.วนิดา  มีธะระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
98
641220402
น.ส.พิมพ์พิมล  อุษาพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
99
641820131
น.ส.ธิดารัตน์   โฉมงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
100
641820128
น.ส.ศุภิสรา   สุธงษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
101
651820331
น.ส.วิลาวัณย์  พิมพ์สวรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ
102
651820302
น.ส.อภิญญา  กล้าหาญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ
103
651820318
น.ส.กมลวรรณ  จันแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
104
641820117
น.ส.วิไลลักษณ์  รุ่งหัวไผ่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
105
641420235
น.ส.สุนิษา  เกษมญาติ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
106
651420723
น.ส.ชุติมา  สุขคํา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
107
651820333
น.ส.บุษยมาส  ขลิบทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ.
108
651121112
น.ส.ณัฐชลิฎา  นาสี คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
109
651520112
น.ส.ศิริลักษณ์  คำนึงครวญ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
110
651420738
น.ส. อาริยา  ปานเกตุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์
111
641120622
นายธนยศ  อุ่มออง คณะครุศาสตร์ สังคม
112
651420736
น.ส.ดา  - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์
113
641220106
น.ส.ประภัสสร  กว้างปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
114
651620128
น.ส.สุธินี  เขม้นเขตรวิทย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
115
641820135
นายตันแทน  แก้วสระแสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
116
651320204
น.ส.กนกภรณ์  เข็มทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
117
651320206
น.ส.ทิพย์พญา  แสนชมภู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
118
651620109
น.ส.ชุติมา  โอนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
119
651320205
น.ส.ประภัสสร  ประภาธนานันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์เคมี
120
641220111
น.ส.กนิษฐา  ปันตา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
121
651220311
น.ส.วาสนา  กลิ่นคูณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
122
641220138
น.ส.นาติกา  ตาใจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
123
641520126
น.ส.วราภรณ์  คำบรรลือ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
124
641220107
น.ส.ธนพร   ศรีทอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
125
641220136
น.ส.สนธยา  มะณีเขียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
126
641820109
น.ส.สมฤทัย  น้อยลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
127
651520145
น.ส.อมลรัก   มโนมัย คณะวิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
128
651820215
นายทินกฤต   สาลีจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
129
651120833
น.ส.เกสรา  วรรณเสวี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
130
651120824
นายอดิศร  เขียวสองห้อง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
131
651420705
น.ส.การะกตุ  ผดุงญาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
132
651420709
น.ส.สุพรรษา  ไขศรีมน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
133
641220511
น.ส.รุ่งทิพย์  หิรัญโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
134
651420727
นายพงศ์พิพัฒน์  สมเนตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
135
651820239
นายวีระพล  เรื่อศรีจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
136
641520121
น.ส.ณัฐชยา  อินยัง คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
137
641220519
น.ส.ปภาดา  เพียรยิ่ง คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
138
651520111
น.ส.ชัชญา  ด้วงหอม คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
139
651121601
น.ส.วราลี  เนตรทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
140
651720117
น.ส.กมลรัตน์  รุ่งสว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
141
651420733
นายนพรัตน์  เข็มเพ็ชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
142
641220102
น.ส.พรรณวษา  คงคามี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
143
651820207
นายพิชิตพงษ์  ฉิมสุพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร.ป.ศ