ปิดระบบ วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 16.00 น.
*โปรดตรวจสอบความถูกต้อง หากกรอกผิดจะไม่ผ่านชมรม*
หน้า : [ 1 ] สมัครทั้งหมด 69 คน
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
1
651120914
นายนฤพนธ์  มาน้อย คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
2
651120901
นายเสริมสวัสดิ์  ขุมโมกข์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
3
651420506
นายกษิดิศ  พันธุ์ณรงค์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประกอบการ
4
641122002
นายจักรกฤษณ์  อุดอำมาตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์
5
651320816
น.ส.ธนัชชา  เชื้อศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
6
651120902
นายสัภยา   หิงคำ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
7
651320814
นายพงศธร  สุคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
8
641122093
นายพีรพัฒน์   สุขผล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์
9
651620130
น.ส.ฐานิสา  ผลาผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
10
651420513
นายวีรภัทร  ดิษสงค์ คณะวิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ
11
641122009
นายศุภวิชญ์  สาละวินพรพนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์
12
651420508
น.ส.พิมพาภรณ์  นิลาพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประกอบการ
13
651420507
น.ส.กัญภรสุข  สว่างวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ
14
651730111
นายณัฐศักดิ์  ดอยสกุลไกร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
15
651420503
น.ส.ปวีณา  สุขวิพัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ
16
651820330
น.ส.สุฐาภรณ์  อิ่มหมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
17
651420502
น.ส.ปิยธิดา  เส็งเหี่ยว คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประกอบการ
18
651820316
น.ส.ปิ่นวิมล  คำมิ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ.
19
651420504
นายวรัญญู   รอบครอบ คณะวิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ
20
641420512
น.ส.อภิญญา  วงษ์เอี่ยม คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประกอบการ
21
651720312
น.ส.จุฑามณี   แสนกาสา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์
22
641420513
น.ส.อมรรัตน์  วงษ์เขียด คณะวิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ
23
641122004
นายนาย วาคิม   โนรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสหกรรมศิลป์
24
651820304
น.ส.สุทธิดา  ทามี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ.
25
641420507
น.ส.สุพีพร  วรรณา คณะวิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ
26
651820308
น.ส.สุรภา   อรรถสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ
27
641420505
นายพลพล  ปรังฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประกอบการ
28
651420606
นายธนากร  เงินสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
29
651820328
น.ส.มิรากานต์  กิติวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ.
30
651420512
นายกิตติ  พรหมอินทร์ คณะวิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ
31
651420106
น.ส.สุดารัตน์  นารี คณะวิทยาการจัดการ การเงิน
32
651420605
น.ส.สิริกร  นะวันทุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
33
641620111
น.ส.จิราวรรณ   แก้วสระแสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
34
651420108
น.ส.ภัณฑิรา  ตรีคำ คณะวิทยาการจัดการ การเงิน
35
641620218
น.ส.วรารินทร์  นาควัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
36
651420616
น.ส.ปารวี   กล่ำเจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
37
651420110
น.ส.สุฐิชา  แจ้งนิล คณะวิทยาการจัดการ การเงิน
38
651420715
น.ส.อารีย์  โสวิสัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการโลจิสติกส์
39
651220607
น.ส.ภูพิงค์   พิณเมืองทอง คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
40
651420107
น.ส.อัจฉรา  แก้วสมบัติ คณะวิทยาการจัดการ การเงิน
41
651320501
น.ส.จารุวรรณ  กิ่งนอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
42
651420617
นายศิวกร   บุญเกษม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
43
651420510
นายกิตติ  ธรรมมะโสภา คณะวิทยาการจัดการ เอกผู้ประกอบการ
44
651420505
น.ส.นันทวดี  มั่นเขตวิทย์ คณะวิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ
45
641620214
น.ส.ธีราวดี   ศิริเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
46
651220506
น.ส.ภัทราพร   ต๊ะตา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
47
641520108
นางเทวิกา  อินยัง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
48
651220514
น.ส.เพชรงาม   ไพโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
49
641120805
นายศุภชัย  สุขเกษมประเสริฐ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
50
641420721
น.ส.ธัญญาภรณ์  น้ำจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
51
651420514
น.ส.วิภา  วงษ์เขียด คณะวิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ
52
651730107
นายธนกฤต  ใจแสน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
53
651220507
น.ส.ปนัดดา  วงศ์บุญมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
54
651420511
นายภัทรพล  หอทอง คณะวิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ
55
651520103
น.ส.นิตยา  ดาหา คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
56
651520128
น.ส.ศรสวรรค์  พรไธสง คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
57
641220127
น.ส.ภิชญาดา  ศรีบุญเพ็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
58
641220121
นายสราวุธ  พุทธบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
59
651520120
น.ส.น.ส.วิยะดา  แผ่ทอง คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
60
641120313
น.ส.สุรภา  พุ่มพวง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
61
651520106
น.ส.สุจิตรา  ศิริปรุ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
62
651820312
น.ส.สุธินันท์  ขำสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
63
651820228
นายกิตติศักดิ์  นวลงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
64
651520101
น.ส.เมขลา  อัครวงค์ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
65
651420501
นายธีรชัย  บุญประสงค์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประกอบการ
66
651820307
น.ส.ทัศนีย์   เวฬุวนารักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
67
641420504
น.ส.ฐิติพร  วงค์สวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ
68
641420708
น.ส.ธนาภรณ์  สินพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์
69
651320508
น.ส.เสาวลักษณ์  ภู่เขียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร