ปิดระบบ วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 16.00 น.
*โปรดตรวจสอบความถูกต้อง หากกรอกผิดจะไม่ผ่านชมรม*
หน้า : [ 1 ] สมัครทั้งหมด 162 คน
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
1
641120426
น.ส.ชัชชาฎาภรณ์   ปกป้อง คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
2
651121308
น.ส.จินตภา  ฉิมพลี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
3
651320103
นายวุฒิชัย  เดชะผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
4
651320139
นายจตุรพล  โพธิ์งาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
5
641120510
นายก้องเกียรติ   ดีเลิศ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
6
641120508
น.ส.ยมลภัทร  บวรสุทธิวงศ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
7
641120506
น.ส.เพ็ญวดี  เดชอุดม คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
8
641120531
น.ส.กชวนา  เสือสุวรรณ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
9
641320124
นายสุวรรณชัย  ศรีปิ่นเป้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
10
641120518
น.ส.เกศแก้ว   เขียวสั้น คณะครุศาสตร์ ภาษาอัง
11
641120409
น.ส.วนาพรรณ   แสงทองศรี คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
12
641120521
น.ส.ชฎาพร   สอนโต คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
13
651120216
น.ส.หนึ่งฤทัย  บูชาคุณธรรม คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
14
641320111
นายธนกร  อุดมนิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
15
651120509
น.ส.พิชามญชุ์  โคตรทา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
16
651121418
น.ส.นรารัตน์  บุญส่ง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
17
651121416
น.ส.พิมพ์วิภา  เทพคุณ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
18
641120427
น.ส.นงลักษณ์  บรรจงความดี คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
19
651120412
น.ส.พรนภา  ติบบุ้ง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
20
651121409
น.ส.ญาดาวดี   ดอนภิรมย์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
21
641120502
น.ส.บุณยาพร  วนาเวียงวงศ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
22
641120530
น.ส.สุพิชฌานันท์  ขันตี คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
23
651120225
น.ส.ตะวันฉาย  แทนงิ้ว คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
24
641120428
น.ส.ชิดตะวัน  จ่ายนอก คณะครุศาสตร์ อังกฤษ
25
651121117
นายอนุทัศน์  นนทศรี คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
26
651121415
น.ส.จิรัชญา  อินทฉิม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
27
651121419
น.ส.เพ็ญนภา  อุดมบารมีอนันต์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
28
651120510
น.ส.สุกัญญา   อาจอาสา คณะครุศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ
29
641120704
นายคุณากร  ตุลาพัฒน์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
30
651120411
น.ส.ฐดาวรรณ  แสงแก้ว คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
31
651120522
น.ส.พัชราภา  เสรีแป๊ะ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
32
641120509
น.ส.พัณณิภา  นนท์ตา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
33
641120328
นายศรัณย์   สมกำลัง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
34
651220520
น.ส.มริสา  คำอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
35
651220503
น.ส.อริสรา  แสงแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
36
641120701
น.ส.ธันยพร  แก้วทันคำ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
37
641320112
นายเกรียงไกร  ห่วงโห้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
38
641321013
นายรังสิมันตุ์  ภู่จันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
39
641120519
น.ส.นวรัตน์   เสมบาง คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
40
641320105
นายกีรติ  เกษมสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
41
651120514
น.ส.ชวัลรัตน์  นะคะจัด คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
42
651220504
น.ส.ฐิติมา  ศรีพุดตาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
43
651120209
น.ส.ปาวีณา  เพชรเอือง คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
44
641320103
น.ส.ชลธิชา   วงษ์ใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
45
641320101
นายฑีฆายุ  แก้ววงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
46
641120501
น.ส.เมย์วดี  สุวิยูลน์ คณะครุศาสตร์ อังกฤษ
47
651121420
น.ส.ลักษมณ  บุญเพ็ง คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
48
641320121
นายดนุพล  พระยาลอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
49
651320122
นายอำนาจ  ถาพิกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
50
641320109
น.ส.ธันยพร  เพียราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
51
651120715
น.ส.ญาตาวี  บุตรพรมธิราช คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
52
641420804
น.ส.พัชรพร  แซ่ว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
53
651120410
น.ส.เจียระไน  ต๋าคำ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
54
651120430
น.ส.ปรีดีญากร  ประดิษฐนุช คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
55
651120511
น.ส.ศุภราทิพย์  ภู่วิไล คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
56
651320124
น.ส.อริณญา  วรรณา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
57
651121007
นายภัทรดร  แก้วบุญช่วย คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
58
651220509
นายวัชรพงศ์  สาริบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
59
651320116
นายธนพล  สุขจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทย์การคอมพิวเตอร์
60
651120213
น.ส.อรอุมาวดี  ชุ่มเพี้ยน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
61
641320116
นายชินกร  ด้วงรักษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
62
641420811
นายศาสน  บุญญานุประภาส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์
63
651120214
น.ส.ธราธาร  ทองฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
64
641320117
นายไกรศร  ประสงค์ดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
65
641420815
นายภัทรพล  อัดคังนารัตน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
66
641420827
นายธนวัฒน์  นามี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์
67
651320131
นายจักรพัฒน์   สุวรรณวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
68
641420802
นายจารุกิตติ์  แจ่มทุ่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์
69
641320126
นายอิทธินพ   ศรชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
70
651220322
น.ส.ลภัสรดา  ทองคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
71
641320127
นายเอกชัย  บุญมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
72
651320129
นายณัฐกมล  น้อยเหนื่อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
73
641320107
นายวัชรพงศ์  พินนัตศักดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
74
641320108
นายก้องภพ  สิงหรา ณ อยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
75
641420833
นายอริญชัย  แซ่ยั้ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
76
651320135
นายอภิสิทธิ์  อินหมื่นไวย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
77
641120635
น.ส.กัญญามาศ   บุญโพธิ์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
78
641120522
น.ส.กาญจนาพร   มโนมัย คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
79
641420828
น.ส.ปรายสุดา  นาคยรรยงค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
80
651320115
น.ส.ปาริชาติ   แก้วบวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
81
641320114
นายณัฐวุฒิ  คะใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
82
651220306
น.ส.ซอ  - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
83
651121413
น.ส.นางสาวอรวรรณ   เมาะราษี คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
84
641320118
นายไกรสิทธิ์  ประสงค์ดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
85
651320119
น.ส.แพรวา   ผิวเหลือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
86
651121606
น.ส.จุฑามาศ  จูมาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี (ค.บ.)
87
651320706
นายปฏิพัทธ์  ทะน้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
88
651121703
น.ส.มะลิวัลย์   ทิพวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
89
641321026
น.ส.ภูวณิดา   รัศมีน้อย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
90
651320114
นายเกียรติศักดิ์  ระดาพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
91
651320203
น.ส.สุชาสินี  ขันทองดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
92
651121604
น.ส.อภิชญา   วงศ์ใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
93
641120324
น.ส.ปวริศา   มั่นการดี คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
94
651321021
นายจิรานุวัฒน์  ยุติธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
95
651320202
น.ส.เบ็ญจมาพร  สมวาที คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วท.บ.
96
641420803
น.ส.อโรชา  อะวะศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การตัดการโลจิสติกส์
97
651320208
น.ส.เนตรนภา  จันทร์จร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี (วท.บ.)
98
651420410
นายธนภัทร  กลิ่นฉ่าง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
99
641420836
น.ส.เบญจมาศ   วิจิตรปัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการโลจิสติกส์
100
651121609
น.ส.เกวลิน  รุกขชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี (ค.บ.)
101
651121602
น.ส.เบญจมินทร์  ทับจาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี คบ.
102
641320120
นายภูรินท์  เอิบอาบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วทยาการคอมพิวเตอร์
103
641420818
น.ส.กมลทิพย์   เอี่ยมโอภาส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
104
651520104
น.ส.รัตนาภรณ์  ชิว คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
105
651220417
นายจีรศักดิ์  พวงมาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
106
651220416
นายศุภกร   ชาวนาราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
107
651120923
นายอดิเทพ  ธรรมจิตร์ คณะครุศาสตร์ พละศึกษา
108
641720406
นายภาณุพงศ์  ตะติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
109
651720104
นายปฏิพัทธ์  ม่วงไม้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า
110
651120431
นายโยธิน  สีดานุช คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
111
651530107
น.ส.พรชลิตา  ดวงสลัก คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
112
651520146
น.ส.สุภัสสร   ปราสาร คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
113
641320113
นายศุภวิชญ์  จัตวานิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอม
114
651120527
นายวีรภัทร  มีศิริ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
115
641220228
น.ส.ฑิฆัมพร  ศรีพรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
116
651320704
นายสัมฤทธิ์  นครพุ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
117
641220226
น.ส.เพชรรัตน์  ศรีพรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
118
641220215
น.ส.ประภัสสร  ยันต์ประเวศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
119
651530117
น.ส.พิมพ์พิมล  อุ่นละม้าย คณะวิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต
120
641321024
น.ส.ภัคจิราพร  คำหอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
121
651321009
นายชนากานต์  นาระต๊ะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
122
641720305
นายทิวัตถ์  จันทร์แจ่ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก
123
651530119
น.ส.ลลนา  จูด้วง คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
124
651720102
นายวิวัฒน์  เอมทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
125
641220506
นายวิศรุต  ดีอ่ำ คณะวิทยาการจัดการ ท่องเที่ยว
126
651120528
น.ส.ญาณิศา  แหวนจีน คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
127
651530111
น.ส.ฐิตารี  อมรโชติพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
128
651320138
นายวัชระ  เสนคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
129
651321012
นายรัชชานนท์  ปิยะจันทรานนท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
130
651120534
นายตรรกวิท   สังข์เมือง คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
131
651220407
น.ส.สุวรรณา  หอมรื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
132
641220513
นายพิษณุพงศ์  อุดมทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
133
651720121
นายวิษณุ  ซ่อนกลิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
134
651720313
นายอภิชัย  มหาไชย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกเเบบผลิตภัณฑ์เเละกราฟิก
135
641320207
น.ส.สุพัตรา  ราชฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.เคมี
136
641820329
น.ส.นางสาวกัลยารัตน์   มั่นใจดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
137
651620223
น.ส.รุจีรัตน์  ขำเส็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
138
651620220
น.ส.อภิสรา  จอมสวรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
139
651520140
น.ส.จินดาหรา  โพธิ์ศรี คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
140
651520130
น.ส.ปาริตา  จินดาธนาคม คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
141
651220332
นายภูริทัต   หล้าอุป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ​
142
641820309
น.ส.นาวินี  ฉัตรทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
143
641820311
น.ส.อนัญลักษณ์  พึ่งทัพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
144
651220436
น.ส.กัญญาภัค  ผาเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
145
641220509
นายปฏิภาณ  ภู่ทอง คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
146
651820213
น.ส.พรรณทิภา  บุญใจรัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ.
147
641820338
น.ส.สุธาทิพย์  ศรีช้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
148
651820212
นายนิวิฐ  คมขำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
149
641220401
นายอัครพล  กำโชค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
150
641220411
น.ส.สุธาสิณี  ทองมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
151
641220403
น.ส.สุรีรัตน์  มั่นยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
152
651220438
น.ส.ปานไพลิน  จุ้ยวงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
153
651720109
นายจีรพันธ์  ศรีสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศกรรมไฟฟ้า
154
651220424
น.ส.ทัศนีย์  ครองทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
155
641120801
น.ส.ศิริกัญญา   หมื่นแสน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
156
651420603
น.ส.ณัฐลินีย์   บุญเยาะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
157
651220423
น.ส.นิตยา  สาแช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
158
651220402
น.ส.ศิริวรรณ  มาน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
159
651520133
น.ส.พอนนภัส  ราชเทียร คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี
160
651120413
น.ส.ปาริดา  เที่ยงทัน คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
161
651520139
นายศุภกิตติ์   หาญทอ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
162
651121319
นายกานต์ณพัฒน์  ต่วนเย็น คณะครุศาสตร์ ไทย