ปิดระบบ วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 16.00 น.
หน้า : [ 1 ] สมัครทั้งหมด 160 คน
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
1
651121305
น.ส.ไพลิน  มีเรือง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
2
641520125
น.ส.พรทิพย์  เรือศรีจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
3
651121302
น.ส.จันทิมา  บัวผัน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
4
641520117
น.ส.อารยา  ศรีนิล คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
5
641520132
น.ส.พัชราภรณ์  พัดวี คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
6
651820127
น.ส.ชญานิศ   โยทะยาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
7
651121301
น.ส.จินตนา  มาลำปาง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
8
641520137
น.ส.กาญจนา  ปัญญา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
9
641120515
น.ส.จิราพร  เขียวเครือ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
10
641520106
น.ส.ประภัสสร  รื่นรมณ์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
11
651121105
น.ส.จริยาภรณ์  สดสะอาด คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
12
641220422
น.ส.ณิชาภัทร  แนมเถื่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
13
641120915
น.ส.ฐิติมา  อินต๊ะ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
14
641120903
น.ส.อริศา   เถาวัลย์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
15
651121309
น.ส.บัณฑิตา  โตสิน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
16
651220512
น.ส.ชัชฎาภรณ์  แนมเถื คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
17
641120425
น.ส.คุณัญญา   นาคเมือง คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
18
651121021
น.ส.จารุวรรณ  พวงสมบัติ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
19
651820112
น.ส.กนกภรณ์   นนท์แก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
20
651820128
น.ส.พิมลดา  จูจันทร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ
21
651121106
น.ส.ปภาวรินทร์  ราชคำ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
22
651820107
น.ส.นฤมล  เวียงวิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
23
651120701
นายธีรศักดิ์  ปุยฝ้าย คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
24
641120507
น.ส.วาริสา  ขุนบุญ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
25
651120502
น.ส.พิมพ์มาดา  ชูชื่น คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
26
651121104
น.ส.เตชินี  ก้อนแก้ว คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
27
641120406
นายณัชนนท์  ภูฆัง คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
28
641120923
น.ส.สุภาพร  ผลวิรัตน์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
29
651120735
นายธนพล  ทองดอนเหมือน คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
30
651120703
น.ส.นางสาวระพีพรรณ  กุมภาพันธ์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
31
641320501
น.ส.วาปี   นิลสนธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
32
641120403
น.ส.ทอฝัน  ช่อชั้น คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
33
651120704
น.ส.พิมพ์ธิดา  ใจดำ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
34
651120404
น.ส.ณัฐรดี  บัวฉิม คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
35
651120420
น.ส.ณัฐณิชา  อู่ตุ้ม คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
36
651121518
น.ส.ทักษพร  ทาณรงค์ คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา​
37
651120529
น.ส.พรนัชชา  สุคง คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
38
651120421
น.ส.สุดารัตน์  อ่อนคำ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
39
641120917
น.ส.ภัทรยา   รัฐชานนท์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
40
651120416
น.ส.สุธิดา  อุ่นศรี คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
41
641121417
น.ส.มยุรา  แก้วศักดาคงมั่น คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
42
651120506
น.ส.ภริดา   จันทร์ฝุ่น คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
43
651520135
น.ส.ปลายฟ้า  เจียมพลับ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
44
641120517
นายศิวะพัฒน์  เวียงทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
45
641121434
น.ส.จันทิรา  โฉมงาม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
46
651120417
น.ส.ชนาภา  ไชยรัตน์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
47
651121512
น.ส.สุธิดา  ราชประดิษฐ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
48
641120910
น.ส.นริศรา  ยอดนิโรจน์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
49
651120512
น.ส.นันท์นภัส  บัวผัน คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
50
641820235
นายศุภชัย   จุ้ยดอนกลอย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
51
651120520
น.ส.จันทกานต์  ภู่ระหงษ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
52
641120918
น.ส.ปัณฑิตา  สวยแท้ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
53
641820210
นายอัฐพล   จันแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
54
651121108
นายภัคพล   ทองคำ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
55
651820114
นายไพรัช  ภิญโญวัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
56
651321014
น.ส.ประภาวรินท์  พลับพลาทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
57
651120730
น.ส.ยุพเรศ   เกตุแย้ม คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
58
651820144
นายชัยวัฒน์  สำเรียงรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
59
651520125
น.ส.ปพิชญา  เงินเมือง คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
60
651121322
น.ส.บุษญา  ยศงาม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
61
651121321
น.ส.นางสาวสาวิตรี  ลีศรี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
62
651120530
น.ส.สุวิภา  โชคเจริญ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
63
651820111
น.ส.ทัชชกร​   อินดทียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ
64
651120406
น.ส.ฐานิตา  พึ่งม่วง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
65
641120418
น.ส.ทิพวรรณ  มูลตา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
66
651120428
น.ส.ชลธิชา  ทองลอย คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
67
651121422
น.ส.ศิริวิมล  เกตุแก้ว คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
68
651120415
น.ส.ปานไพลิน  คำบรรลือ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
69
641520115
น.ส.พัชราภา  ศรียัง คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
70
651121326
น.ส.ญาดานันท์   พุดลา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
71
651420234
นายสืบศักดิ์  รักษ์ชน คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
72
651321005
น.ส.อัญชลี  สีกนาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิงเตอร์
73
651121524
นายสัมพันธ์  พนาคีรีสกุล คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
74
641220412
น.ส.นพมาศ  ราชสีภูมิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
75
651120916
นายฐิติพันธ์  เรียบดี คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
76
641720307
นายวีระพงษ์  บางเหลื่อม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์
77
651121109
นายภูธเนศ  กันเอี้ยง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
78
641520131
น.ส.สุดารัตน์  คำวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
79
641720310
นายธนวัฒน์  แซ่เจี่ย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์เเละกราฟฟิก
80
651120717
น.ส.จิรนันท์   เชื้อวงค์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
81
651121529
นายพอยุทธ  วนาสงบสุข คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
82
641820213
น.ส.วรรณพร  สิงห์คุ้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
83
641520130
น.ส.รัชฎาพร   นามแสง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
84
641120907
น.ส.ธวัลพร  ช้างทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
85
641120921
น.ส.ปีย์ธวัล  พรมบุญชู คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
86
641121414
น.ส.ประสาน  วนาเวียงวงศ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
87
651121111
นายอรรถนนท์  ดอยรัตน์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
88
651121101
น.ส.อินทิรา  ก่อเฮง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
89
651121015
นายกิตติคุณ   แหลมแก้ว คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
90
651120713
น.ส.ปริศนา  ธรรมทักษา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
91
641120908
น.ส.ณัฐพร  คชพันธ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
92
651620112
น.ส.กัญญารัตน์  เพ็ชรไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
93
641121009
นายจิรพงษ์  สีพา คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
94
651220302
น.ส.จิรัชยา  สุภารัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
95
651120211
น.ส.สุภาพร   ท้าววงศ์ คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
96
641120919
น.ส.ณัฐชดาพร   เขียวเกิด คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
97
641121430
น.ส.ป้องไพร  - คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
98
651120928
นายอนุชา  วนาเจือธรรม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
99
651620121
น.ส.ปิยวรรณ  ปานพรหม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
100
651120706
น.ส.กรกฎ   เอี่ยมสารี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
101
641820219
น.ส.ภิรนัน  พูลภาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
102
641820239
น.ส.ณัฐฐินันท์​  จันทร์​เล็ก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสน​ศาสตร์​
103
641120408
นายพีรพล  คำหนัก คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
104
651820143
นายกฤษณพงศ์  เพิ่มพูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
105
641820240
น.ส.ลักคณา  กลิ่นรุ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
106
651620108
น.ส.ธีรดา  วจีสัจจะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
107
651120419
น.ส.โยษิตา  อินเขียว คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
108
641120106
น.ส.ปณิตา  เงินอาจ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
109
651620104
น.ส.นาตยา  ภูพนาแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
110
651120718
น.ส.ศศิธร  ผิวผ่อง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
111
651120804
นายสุรยุทธ   พรมจันทร์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
112
641820224
น.ส.พิยดา  เก่งกล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
113
651121110
น.ส.วิไลวรรณ  รุ่งเรือง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
114
641120904
น.ส.กานต์ธิดา   สุ่มสาย คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
115
641120104
น.ส.อัครมณี  จำปาศักดิ์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
116
641121403
น.ส.ณัฐชยา  วนาพาพบสุข คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
117
641120524
น.ส.ณัฐกานต์  เกตุเนียม คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
118
641120308
น.ส.สริตา  สังคง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
119
641121401
น.ส.ณัฐริกา  เกิดพงษ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
120
651420619
น.ส.ณัฐธิดา  จันทะวงษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
121
651121122
น.ส.อดิศา  สุนทรยิ้ม คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
122
641121415
น.ส.มื่อปิ  คีรีรุ่งเรือง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
123
651420207
น.ส.อุบลวรรณ  อาชาพล คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
124
651420245
น.ส.เพชรดา  สถาพร คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
125
651120106
น.ส.จุฑามาศ​  สวนห้วย​ไพร​ คณะครุศาสตร์ การศึกษา​ปฐมวัย
126
651120816
นายชินวัตร  กาเรียน คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
127
641121426
น.ส.กชกร  ศิริมา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
128
651820119
น.ส.อาริยา  อินทรโชติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
129
651120103
น.ส.ชลธิชา  ปึงสุนันท์ คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
130
641220331
นายวศพล  อ่ำเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
131
651120114
น.ส.ณัฐณิชา   สุทธิวิลัย คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
132
641320502
น.ส.ขวัญชนก  ฉายเนตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
133
651520131
น.ส.ณัฐธิดา   ปิ่นเ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
134
651520136
น.ส.มณีวรรณ  โมลาลาย คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
135
641121218
น.ส.อรวรรณ   นิยมไกรลาส คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
136
641121217
น.ส.เขมิกา   ขำเจริญ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
137
641820229
น.ส.ธนภรณ์  ชินบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
138
641121604
น.ส.นางสาววาธิณี  เสือดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
139
651820115
น.ส.ลลิตา  จันแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
140
651220124
น.ส.ศรัณย์พร  เพชรรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
141
651121408
น.ส.สุพัตรา  สมคิด คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
142
641121608
น.ส.กาญจนา  ออมสิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
143
641121306
นายรัชชานนท์  ใจยอด คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
144
651420233
น.ส.มณฑาทิพย์  ยิ้มสรวล คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
145
651120220
น.ส.สุกัญญา   ประพัตสร คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
146
641820221
นายนนทกร   ฉิมพุฒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
147
641121312
น.ส.ชนนิกานต์   นรินยา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
148
641121324
น.ส.บัณฑิตา  กาวิระเดช คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
149
641121501
น.ส.สิริวรรณ์  สมหวัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ค.บ.
150
651420307
นายธีรภัทร  พรมมา คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
151
641121515
น.ส.ฐิติพร   คำบรรลือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
152
651820113
น.ส.วณิชชา  ชุติหิรัญกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
153
641121333
น.ส.กฤติมาพร  ปานถม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
154
651820106
น.ส.พรชิตา  จันแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
155
651430108
น.ส.มัลลิกา  แตงอ่อน คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
156
641121511
น.ส.ปรารถนา  โพธิ์บัลังค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
157
651620125
นายกฤษณะ  จักรอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
158
651120712
น.ส.ญาณิศา  อุ่นสมัย คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา
159
651120513
น.ส.ณัฐนัน  ทับทิมทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
160
641120322
น.ส.ณัฐสุดา   สังข์ทอง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์