ปิดระบบ วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 16.00 น.
หน้า : [ 1 ] สมัครทั้งหมด 160 คน
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
1
651120212
น.ส.นางสาวจิตรลดา   พรหมสุข คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
2
651121318
นายณชพัฒน์  แจ่มใส คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
3
651120709
น.ส.น้ำฝน  ปะระทัง คณะครุศาสตร์ สังคม
4
651121414
น.ส.พรชนิตว์  ไชยเลิศ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
5
651121704
นายพรชัย  มาลาไธสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
6
651120215
น.ส.ณัฎฐณิชา   คล้ายโต คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
7
651120221
น.ส.กัญญาวีร์  แสงอัมพร คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
8
651120722
น.ส.สุพัตรา   พุ่มพวง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
9
651120721
น.ส.สิญาพร  จันทร์เส็ง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
10
651121526
น.ส.กัณฐิกา   ตูมขาม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
11
651321008
นายธนพล  อำภูธร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
12
641120213
น.ส.กนกพร   เจือจันทร์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
13
641120412
น.ส.มุกดา  ยุพาพิน คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
14
641120225
น.ส.ลลิตา  ปัตถา คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
15
641720115
นายธนพล  ถมอินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
16
641120226
น.ส.มนัสชนก  แจ่มเล็ก คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
17
651320807
น.ส.ณัฐณิชา  มีสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
18
641120405
น.ส.อรไพลิน  เทพบุหะ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
19
641220124
น.ส.อภิลักษณ์  พรายละมูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
20
641120410
น.ส.จิตร์สุภา  พิณดนตรี คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
21
641121812
นายคมกฤต  กลิ่นสันเที๊ยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
22
641220140
น.ส.กษมน  มิ่งเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
23
641420819
น.ส.เมธาวี   ป้อมปราการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
24
651120935
น.ส.ภรทิพย์  กาญจนะจันทร์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
25
651121517
น.ส.ชาลิสา  กรตุ้ม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
26
651121523
น.ส.นิตยา   ไพรพิริยา คณะครุศาสตร์ เอกประถมศึกษา
27
651121024
นายธงชัย  วนาเฉลิมดง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
28
641220117
น.ส.ธนัชชา  ทองแกมใบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
29
651121008
น.ส.จุฑารัตน์  ทองแจ่ม คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
30
651121023
น.ส.เกวลี  พามี คณะครุศาสตร์ วิชาภาษาจีน
31
651121018
น.ส.สุชาดา  สอจันทึก คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
32
641720103
นายณัลทวัฒน์  กีตา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
33
651620233
นายเกียรติ​ภูมิ​  ตัน​แก้ว​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์​
34
651121025
น.ส.กนกกร   บัวผาย คณะครุศาสตร์ เอกภาษาจีน
35
651620204
นายชญานนท์  ถมทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
36
641720104
นายจักรกรินทร์  เรืองจุ้ย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
37
651620225
นายจานห๋อ   แซ่เติ๋น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
38
641420701
นายเมธี   กระต่ายทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์
39
641720116
นายธนวัฒน์  สีสัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
40
641220223
น.ส.เกศสุดารัตน์  สิงห์กุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
41
651620205
นายณัฐวัฒน์​  จันทร์ยิ้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์​
42
641420837
น.ส.นภัสวรรณ  บุญหนัก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์
43
641420820
น.ส.มลิวรรณ  เกี่ยวเขตรการณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัโลจิสติกส์
44
651120507
นายยุรนันท์  ศรีคชไกร คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
45
651120922
น.ส.วรรณวิภา  แสงเพชร คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
46
651620235
นายพัชรวัฒน์  อรรถสารสิริโชติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
47
651121214
น.ส.กนกวรรณ  จุลพันธ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
48
641420808
นายทักษิณ   ปะวันเตา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
49
641220208
น.ส.กันยารัตน์  บ้านนาเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
50
651820323
นายไพฑูล  แนวทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
51
651120931
นายทวีศักดิ์   ขุนเขียว คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
52
651121107
นายบูรชัย  สนิท คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
53
651121202
น.ส.วิชญาพร  พิกุล คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
54
651121012
น.ส.ปนัดดา  เบ้าชะนะ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
55
651620234
นายชัยเชษฐ์  ศรีวิหค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
56
651720112
น.ส.จิราวรรณ  รอดแก้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
57
641220405
นายวรรธนกร  ตองกลิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
58
641420718
นายภคณัฐฑ   เพชรเภรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
59
641620211
น.ส.พัชราภา  ภาคกินนอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
60
641120209
นายจิรวัฒน์  อัตตะชีวะ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
61
651820145
น.ส.กัณฐิกา  พะสะภาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
62
641820223
นายพลวัตร  ฉิมแป้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
63
651320817
น.ส.อชิรญา  แก้วเก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
64
651320136
นายชุน-จา คริสเตียน สมโภชน์  บุสตามานเต้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
65
641120204
น.ส.ดาราษา  ภูศักดิ์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
66
651120201
น.ส.ฐิติพร   ไชยยงค์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
67
651820314
นายณัฐพนธ์  ฉิมสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
68
641720112
นายอนุวัฒน์  โชติศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศกรรมไฟฟ้า
69
641120227
น.ส.กมลทิพย์  หงษ์สูงเนิน คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
70
641420731
นายณัฐกิตติ์  ญายอด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
71
651120911
น.ส.ณัฐวดี  หมวกสังข์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
72
641120211
น.ส.นุสบา  อินตาโสภี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
73
641120218
น.ส.ธัญชนิต   วงษ์สา คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
74
651120926
น.ส.อรอนงค์   เบ้าคำ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
75
641120224
น.ส.สุมิษา   สุขสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
76
641120203
น.ส.พิมพ์พิมล  สุทธิพงศ์เกียรติ์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
77
641120207
น.ส.อาทิตยา  หลวงแสง คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
78
641120803
นายกริชดา   บัวจันทร์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
79
641120216
นายจตุรวิทย์  จิตรณรงค์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์​ทั่วไป
80
651121605
น.ส.ทิพวรรณ  สุขเกิด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี(ค.บ.)
81
641120228
น.ส.ธมลวรรณ   สัตบุตร คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
82
641120220
น.ส.ณัฐกานต์   ทองนิล คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
83
641120212
น.ส.สุพรรณิตา  แก้วจันเถิน คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
84
641420724
น.ส.เพ็ญรดี  คำมัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
85
651120930
นายสุรศักดิ์  บุญไทย คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
86
641120210
น.ส.ณาขวัญ  บุญมี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
87
641220209
น.ส.สิริกานดา   ศรีสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
88
651321015
นายกรกช   สุวรรณนำปน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์
89
641420704
น.ส.จิตรา​ภรณ์  สุดซา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการ​โลจิสติกส์​
90
641120202
น.ส.ปาลิตา  แจ่มดี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
91
641120806
นายสุทกรณ์  เครือเทพ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
92
651120920
นายไอยฤทธิ์  วันวงสา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
93
641720303
น.ส.นันทิดา  หงษ์จุ้ย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
94
641720110
นายอิทธิพล  ชำนิกล้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
95
641720101
นายกฤติธี  ไชยสีลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
96
651220313
นายพิสุทธิศักดิ์  อินทรชิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
97
641820234
นายวุฒิพงษ์  คำหมาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
98
651120933
น.ส.แพรวณภา  จงห่อกลาง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
99
651320712
นายนพดล  จันจะนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
100
641220146
น.ส.เกษร   พยัคฆ์บรรพต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
101
641220105
น.ส.เกษศิรินทร์  คำพิลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
102
641220145
น.ส.วรรณี  สายใจผาดอย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
103
641120809
นายโอภาส  บุษบรรณ์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
104
641220125
น.ส.น้องดา  งามยิ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
105
641120217
น.ส.ธัญชนก  วงษ์สา คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
106
641820141
น.ส.พชรศิริ  อักษร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
107
651220610
น.ส.รตนภรณ์  กล่ำภู่ คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
108
641820104
น.ส.จิราพัชร  ตะวงษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
109
651120929
นายณัฐพงษ์  จะระนะธัมโม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
110
651620203
น.ส.บุญยานุช  หอมหวล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
111
651520129
น.ส.นันทนา  สุขเกษม คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
112
651220606
น.ส.อโรชา  ทัสรพ คณะวิทยาการจัดการ อุตสาการท่องเที่ยว
113
641120208
น.ส.นุช​จ​รินทร์​  จันทร์​แก้ว คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์​ทั่วไป​
114
651420607
น.ส.สิริลักษณ์  รักษาพล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจักการโลจิสติกส์
115
651220605
น.ส.ละอองดาว​  การภักดี คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
116
651220602
น.ส.ชลธี  ถาวร คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
117
651420308
นายธัมมัญญู  โวหาร คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล
118
641620102
น.ส.พิมพ์ณภัส  จันทร์ซ้อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
119
641320208
น.ส.ขนิษฐา  ทองหล่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.เคมี
120
651220325
นายณรงค์ศักดิ์  เครือยิ้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อังกฤษ
121
641320202
น.ส.ชูลี  แก้วมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ เคมี
122
651220304
น.ส.สุภาวดี  วงษ์คำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
123
641120825
น.ส.สุภิญญา   ชูช้าง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
124
641120821
นายณัฐนันท์   มีหมัน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
125
641320201
น.ส.ชลธิชา  รุกขชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ เคมี
126
641120804
น.ส.อัญญารัตน์   อุปนันท์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
127
641220413
นายดุสิต  จันทร์เนตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
128
641120807
นายธนินธรณ์  บุญเกิด คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
129
651220330
น.ส.ซารีนี  ทิลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
130
651120304
นายสุภาษิต  พินแย่ง คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
131
641220212
น.ส.นภัสสร  แซ่เฮง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
132
651321016
นายชินวัตร  สำราญรื่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์
133
651220334
น.ส.วิจิตรา  นารีรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
134
641120808
นายพสุธา  พานสิงห์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
135
641620115
น.ส.กนกพร  เศรษฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
136
651321017
นายเดชาวัตร  หอมจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
137
641620117
น.ส.เพชรน้ําผึ้ง  จันทร์ดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
138
641120824
น.ส.วิลัยพร  ต้นสุพัน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
139
641120826
น.ส.สิริยากร  แสงรัตน์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
140
641120823
น.ส.พัยธิตรา  ใจอาสา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
141
641220510
น.ส.พัชรีพร  คำจันทรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ การท่อและการโรงแรม
142
651220310
นายชัยมงคล  ศรประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
143
641120815
น.ส.ปาริ  สุ่มพันธ์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
144
641220512
น.ส.มินลา  ปาทาน คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
145
641120814
นายพีรภัทร  ภู่ภีโญ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
146
651720108
นายเกียรติศักดิ์  สิริสิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศไฟฟ้า
147
651220333
นายณภัทร  ศักดิ์บูรณาเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
148
651720116
นายอนุชา  แสงประเสริฐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวะกรรมไฟฟ้า
149
651120909
นายสิทธิโชค   จันทร์ใส คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
150
641120819
น.ส.สุกฤตา  ทองเเพง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
151
651220516
นายอภิเดช   โยชนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
152
641120810
นายธรรมรัตน์  จันทร์เพ็ญ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
153
641120816
นายปัญจพล  โพธิ์คาศรี คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
154
651420318
นายภูเบศร์  บริบูรณ์ คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรดิจิทัล
155
641120820
นายยอดพล  มะโนจิตต์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
156
651220517
น.ส.ภูริชา  ทานะมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
157
641220141
นายปัณณวิชญ์  เเซ่ย่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
158
651220518
นายสมัชญ์  กอสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
159
651720201
นายนายณภัทร  อ้ายม๊อก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พลังงาน
160
651220328
นาย​ปรมัตถ์​  อินทร์​จับ​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา​อังกฤษ​