ปิดระบบ วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 16.00 น.
*โปรดตรวจสอบความถูกต้อง หากกรอกผิดจะไม่ผ่านชมรม*
หน้า : [ 1 ] สมัครทั้งหมด 118 คน
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
1
641121102
น.ส.ธนัญญา  จันทร์สุข คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
2
641121329
น.ส.อำพร  ถวัลย์สุขศรี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
3
651320815
น.ส.มนัสนันท์  อินใบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
4
651320810
น.ส.ปวรรัตน์  ไกลถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
5
651320801
น.ส.ธวัลหทัย  ปั๋นปิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
6
651320803
น.ส.ปาริชาติ  พุ่มไสว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
7
641120102
น.ส.อรจิรา  เชียงทอง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
8
651320812
น.ส.นิรชา  โคตรบัว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
9
641120127
น.ส.ลดาวัลย์  ตระการจรัสฟ้า คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
10
651320804
น.ส.นลินี  เพ็ญสาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
11
641120112
น.ส.สิรธร  ฟักทอง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
12
651320818
น.ส.บุษบา   พิชิตปัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
13
651320808
น.ส.ทรายแก้ว   ภูริบริบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
14
641120116
น.ส.กัลยา  สอนจันทร์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
15
651620207
น.ส.ญาณพัฒน์   บุญมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
16
651620208
น.ส.ศิริลักษณ์  จันทรดวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
17
641121126
น.ส.ปวีณา  นุชนุ่ม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
18
641120330
น.ส.กนกวรรณ  โพธิ์เงิน คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
19
641120121
น.ส.ปริยฉัตร  โง่นแก้ว คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
20
641121225
น.ส.รสรินทร์  ผาภูมา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
21
641121226
น.ส.จีราพันธ์  จาตุรัส คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
22
651820231
น.ส.เปรมกมล  โทนสังข์อินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
23
641121122
น.ส.ประกายมาศ   เกราะเพชร คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
24
641121110
น.ส.ศจีมาส  จั่นจีน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
25
651121229
นายสิริศิ  มงคลทิพย์ คณะครุศาสตร์ วิชาภาษาไทย
26
641120101
น.ส.สุธิดา   พลอาชา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
27
641121118
น.ส.ฑาริกา   คีรีประณีต คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
28
651620227
น.ส.ธมลวรรณ  สร้างนานอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
29
641120315
น.ส.มาลี  วนากรคงลาภ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
30
641121107
นายธนญชัย  พงษสาท คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
31
641121116
น.ส.ชวิศา  เมืองหลัก คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
32
651720219
น.ส.ศวรรยา  อ่วมเกิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
33
641121119
น.ส.รุ่งฤดี   จันทร์เอี่ยม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
34
641120103
น.ส.กฤติมา  ม่วงทอง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
35
641121115
น.ส.รุจจิรา  แซ่ยั้ง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
36
651121228
น.ส.กมลวรรณ  อ่อนจิ๋ว คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
37
641121121
น.ส.จุฑามาศ  ชัยย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
38
651121231
น.ส.ขนิษฐา   แซ่ตัน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
39
641121211
น.ส.สุพิชชา  วีระคำ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
40
641121204
น.ส.สุดารัตน์   บดีรัฐ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
41
651121217
น.ส.ตันหยง  เต่าโพรง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
42
641121216
น.ส.รดามณี  จูมาศ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
43
641121108
น.ส.จันทกานต์  อินทฉิม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
44
651121213
น.ส.สุดารัตน์  พาลี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
45
651121230
น.ส.สุภารัตน์  ชังชั่ว คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
46
641121202
น.ส.ดลพร  มูลสัน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
47
641121223
น.ส.พัชรินภรณ์   ใจเเสน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
48
651121216
นายธีรเจต   เพชรเอี่ยม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
49
641121117
น.ส.ศตายุ  จีรวัฒน์ไพศาล คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
50
641121214
น.ส.เกศราภรณ์  อายุยืน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
51
641121120
น.ส.นิสาชล  ดอกบัว คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
52
641121215
น.ส.จิราพร   มีบุญ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
53
651620219
น.ส.ศวรรยา  อ่วมเกิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
54
651121314
น.ส.อรุณกมล  อินทนู คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
55
651121208
น.ส.วราพร   สอนแก้ว คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
56
641121127
น.ส.ชุติมา  โชติรสสกุล คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
57
641121220
น.ส.วันดี  โสภาคย์คุณธรรม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
58
641120113
น.ส.ชลนิดา  ม่วงสังข์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
59
641121411
น.ส.เมษา  มณีเขียว คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
60
641121431
น.ส.ศศินิภา  เหล่าจันขาม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
61
641121435
น.ส.ณัฐณิชา   ดิษสวน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
62
641121428
น.ส.ปริยากร   สุขาวิญญา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
63
641320805
น.ส.ปฐมวดี  ริดจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
64
641820107
น.ส.ข้าวตังค์   สายอุ่นใจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
65
641820111
น.ส.พิชญาภัค  พฤษสุภี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ
66
641320503
น.ส.ณัฐณิชา  จักรสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
67
641320507
น.ส.อุษา  นามปกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
68
651320813
น.ส.ฐิติรัตน์  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
69
641320811
น.ส.อรณิชา  รูปเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
70
641121805
นายบุญทวี  ธรรมศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
71
641120126
น.ส.จิรนันทร์  ไชยทองเครือ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
72
641121203
น.ส.ชญานี  แม่เกศินี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
73
641121814
นายบดิณเดชา  สุทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
74
651121915
นายวรเมธ  จินา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
75
641121221
น.ส.ณัฐกานต์  ทิวังสา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
76
651121205
น.ส.พิชญ์ชา  ภูลา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
77
651121328
นายสิทธิพร   คำทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
78
651121315
นายอิงคพงศ์   มูลสัน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
79
641121219
น.ส.ธัญญารักษ์  ไชยเชษฐ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
80
641320816
น.ส.ณัฐธิดา  ใสแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
81
641120317
น.ส.ปิ่นดาว  มั่นพัฒนาการ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
82
641320809
น.ส.ปาณิสรา  ชาตรีวัชระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
83
641121105
น.ส.กัญญาณัฐ  ปันมูล คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
84
651121207
น.ส.ประภัสสร  บัวบาน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
85
641420410
น.ส.นงนภัส  พรหมรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ จัดการธุรกิจ
86
641120818
น.ส.วาวา   - คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
87
641420420
น.ส.ญาณัจฉรา  กันทา คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
88
641120318
น.ส.ขวัญฤดี  เอกบรรเลง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
89
641121206
น.ส.ชนนิกานต์  นิรี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
90
641121201
น.ส.กมลชนก  เลิศไพรี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
91
641121213
น.ส.ชณิตา  ม่วงลาย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
92
641220113
น.ส.นภาพร  คล้ายบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
93
641220123
น.ส.นันทิพร   นุ่มนิ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
94
641320801
น.ส.ศิริรักษ์  เรืองอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
95
641121410
น.ส.กมลนุช  ขัดเขื่อนขาว คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
96
651121330
น.ส.สุดารัตน์  สามงามเหล็ก คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
97
641120413
นายรัตนสิน   โพพา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
98
641121601
น.ส.ธัญญา  ผ่านพัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
99
641320819
น.ส.สุวิมล  ทุมนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
100
641320812
นายชินภัทร์  สุรพรไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
101
641320818
น.ส.พรทิพย์  กาชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
102
641320803
นายศาศวัฒก์  กาศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
103
641120319
น.ส.ศิริลักษ์   พรมจันทร์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
104
641120311
น.ส.ณัฏฐา  ใจหมั้น คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
105
641320806
น.ส.อรทัย  พานแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
106
641120301
น.ส.ภัทรวรรณ  คุ้มวงษ์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
107
651120432
นายพนัชกร  เรืองนุกูล คณะครุศาสตร์ คณิตศาตร์
108
651120409
น.ส.พรจรัส  ทุนพิรัตน์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
109
651120403
น.ส.พัชราภา  โมลาลาย คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
110
651120424
นายสุรเชษฐ์  เฉิน คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
111
641120323
น.ส.จริยา  ตาลทัพ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
112
641120303
น.ส.ขนิษฐา  สิระใจ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
113
651120423
น.ส.กัญญารัตน์   พลสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
114
651120414
น.ส.กัลยาณี  วิมล คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
115
641120326
น.ส.อริสา  เจริญพร คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
116
641120325
น.ส.กังสดาล  ดาอิ่ม คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
117
651120402
นายไกรฤกษ์  สกุลพุฒินาท คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
118
651120429
นายภูริช  คล้ายคลึง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์