ปิดระบบ วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 16.00 น.
*โปรดตรวจสอบความถูกต้อง หากกรอกผิดจะไม่ผ่านชมรม*
หน้า : [ 1 ] สมัครทั้งหมด 138 คน
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
1
651420310
นายธนาวัฒน์  งามวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ เทคโนธุรกิจดิจิทัล
2
651820140
นายวุฒิพงษ์  โยธมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
3
651820120
นายนาย วริศ  ใจดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
4
651321006
นายอธิวัชร์   โกสุมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5
651820105
นายบุลิน  รุ่งแจ้ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
6
651120124
น.ส.ศิลาลักษณ์  หนูชัย คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
7
651120123
น.ส.นางสาวปนัดดา  สืบเพ็ง คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย
8
651820138
นายภิญโญ  ปานนุ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
9
651121410
น.ส.นางสาวกนกวรรณ   ขุนภักดิ์นา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
10
651120206
น.ส. นิธิวดี   กกขุนทด คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
11
641820201
นายณัฐวรรณ  อยู่กรุง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
12
641820136
น.ส.ยลลดา  ดอนวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
13
641820134
น.ส.อินทิรา  วันทมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
14
641820142
นายบรรดิษฐ  จันทรศร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
15
641120119
น.ส.อัจรี   เดชทรัพย์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
16
651820205
น.ส.ปุณยาพร  แช่มชื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
17
641820127
น.ส.รัตติกาล  เพชรรอด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
18
651120208
น.ส.ธีรกานต์  เรียนตัน คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
19
641121330
น.ส.กมลวรรณ   สุขศรีปลั่ง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
20
641120124
น.ส.มัณฑณา   เข้มแข็ง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
21
641121308
น.ส.ทรรศนีย์  ทองรักษ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
22
641121301
น.ส.กุลสตรี  สอนสำแดง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
23
641121334
น.ส.บุญจิรา   สิริช่วงโชติ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
24
641121303
น.ส.จันทร์จิรา  แจ่มจันทร์ คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
25
641820206
นายพลกฤต  คงแป้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
26
651121218
น.ส.จุฬารัตน์  ตรีทัพ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
27
651820222
น.ส.กิตติมา  ธนทรัพย์วารี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
28
651820313
น.ส.วิมพ์วิภา  ศรัทธานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ
29
651820211
น.ส.ปภิญญา  กันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
30
651121515
น.ส.จีรพันธ์    ใจแก้วทิ คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
31
641121321
น.ส.เหมือนฝัน  จริยาจินดาเสถียร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
32
651820335
น.ส.จิรัชญา  พยุหะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ
33
641820123
น.ส.ภัทรกร  คงกระพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
34
641121311
น.ส.พิชญ์สินี  งามสะพรั่ง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
35
641820228
นายกิษฎา  รอดสกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
36
641820232
น.ส.วรวรรณ  ธัญญเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
37
641820143
น.ส.ศรัณญา  แมงขุนทด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
38
641820230
น.ส.นันทนา  วงษ์จีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
39
651121511
น.ส.ปรีดาภรณ์  วิวัฒน์วนารักษ์ คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา
40
641820103
นายนพกร  เจริญวิกกัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
41
641820118
นายกิตติศักดิ์  บุญต่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปส
42
641120222
น.ส.นันทิชา   นันทิชา สายเพชรสันติ คณะครุศาสตร์ วิท
43
641820237
นายประกรณ์  เอี่ยมสอาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ.
44
641120123
น.ส.นางสาวปาณิสรา   วัชนุชา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
45
641121307
น.ส.ศศิธร  อินทโชติ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
46
651820230
น.ส.วริษฐา  เกษี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
47
651820203
น.ส.สุนิษา  นิ่มคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
48
651820202
น.ส.สุรีย์นิภา  ปั้นปลือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
49
651430110
น.ส.พิมพธู  เดชสังข์ คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
50
651420405
น.ส.กัญญาณัฐ  ดาวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
51
651220432
น.ส.กิตติพร  มีศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
52
651220418
น.ส.ณัฐณิชา  ยาดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
53
641120107
น.ส.วรรณวิสา  แย้มยิ้ม คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
54
641820121
น.ส.ฐิติกานต์  โกเสนตอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระฐประศาสนศาสตร์
55
651820337
นายพรรสวรรค์  เครื่องต้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ
56
651220401
น.ส.นฤมล  ลินพ่อค้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
57
641820303
นายภานุพงษ์   จิ้วจู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐปรศาสนศาสตร์
58
651820201
น.ส.วรลักษณ์  ศรีภุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
59
651220411
น.ส.เพ็ญพิชชา  จันพลับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัสังคม
60
641820217
นายธนโชติ  คําสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
61
641820242
นายอภิชัย  พูลผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
62
641820243
นายเอกรินทร์  พันธุมาตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
63
641120109
น.ส.นิดา  เชี่ยวชาญ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
64
651420409
นายณัฐพล  บุญมาก คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
65
651220409
น.ส.ชลธิชา  เสาร์ประโคน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
66
651220408
น.ส.อริสรา  ดวงตา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
67
641820304
นายธราดล  หาญมนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
68
651420415
น.ส.กฤตยา  พลแก้ว คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
69
641820231
น.ส.ทินารมภ์  เขียวมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
70
651220410
น.ส.สิริวัฒนา  ถมทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
71
651820339
นายพศวัต   กันยะมูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
72
641820122
น.ส.เจนจิรา  คงเชียซา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
73
651820329
นายพงศพัส  จันทร์สามเรือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
74
651820319
น.ส.สุกัญญา  สีแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
75
651220104
น.ส.ชฎาพร  วนาสุวรรณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
76
641720122
นายณัฐพล  วันทมาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศกรรมไฟฟ้า
77
651220427
น.ส.พัชราภา  มีโพธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
78
651220412
น.ส.บุษกร  อ่วมสถิตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
79
641820325
นายสิทธิโชติ   เกษวิทย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาตร์
80
651420612
น.ส.จุฑารัตน์   อยู่สบาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
81
651420629
น.ส.ชลลดา  อยู่กรัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
82
641820202
น.ส.ณัฐมล  แจ่มจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
83
641720120
นายพงศ์เพชร  เที่ยงเอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวะกรรมไฟฟ้า
84
651420708
น.ส.ปิยดา  สดใส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
85
641720119
นายเอกราช  ศิริเวช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวะกรรมไฟฟ้า
86
641720117
นายภาณุพงศ์   วรรณา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศกรรมไฟฟ้า
87
651820135
น.ส.นิรมล  อุปนันชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ประศาสตร์
88
641820112
น.ส.นริศรา  ชาติวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ
89
641120108
น.ส.วริศรา  มั่นคง คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
90
641820132
นายกันทรากร  ดอนไพรบุญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
91
651420730
น.ส.สิรินทรา  วระชินา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
92
651121124
นายพัสสน  มากกุญชร คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
93
651720212
นายนายพิระพัคส์  การะภักดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน
94
651820204
น.ส.จิตลัดดา  ชมพิพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
95
651820221
น.ส.กันยา  เทียนเเจ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
96
651820219
น.ส.ภิญญดา  พันธุ์โต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
97
651620106
น.ส.กุลจิรา   เพื่อปฐพี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
98
651820216
น.ส.วรินทร์ลดา  ทามแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ.
99
651420413
น.ส.วีราวรรณ  บุญรอด คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
100
651420722
น.ส.ช่อฟ้า  ประเสริฐผล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์
101
641520136
นายบูรชัช  โสภา คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
102
651820217
นายณัฐวุฒิ  กล่ำเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
103
641720118
นายพิสุทธ์  เรื่อศรีจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวะกรรมไฟฟ้า
104
651220107
น.ส.จรรยพร  กลิ่นบัว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
105
651820233
น.ส.นลิน  ดิษกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ.
106
651820225
น.ส.สุนิษา  กลิ่นบัว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
107
651820227
นายวีรภัทร  วงค์จาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
108
651720311
นายกัมพล  วงค์ชมภู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก
109
651120919
นายธีรภพ  เกษมี คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
110
651121432
นายปัญญพัฒน์   ช่างหล่อ คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
111
651820116
นายอำพล  มั่นกสิกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
112
651820301
น.ส.วิราวรรณ  ท่องเเจ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
113
651820325
น.ส.ชุติมา  ตันกาบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ
114
651820332
น.ส.เกวลิน  เหล่ารอด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
115
641120817
นายธนรัตน์  บุญเริ่ม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
116
641220306
นายปรเมษฐ์  สิงหราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
117
641321014
นายวชิรวิทย์   นิลเกษม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
118
651820224
น.ส.ธัญชนก  รื่นรวย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
119
651220413
น.ส.ไพเราะ  เพ็ญวิจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัสังคม
120
651820240
น.ส.มุทิตา  พูลศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
121
641220318
นายกฤษณรงค์  แกว่นกสิกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
122
651820322
น.ส.อรววรณ  อูปแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ
123
651620132
น.ส.พัชชา  จบหิมเวศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
124
651620226
น.ส.นันธกานต์  สัตตะนาโค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
125
651820305
น.ส.พรรณนิภา  วารี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ.
126
651820241
นายไพรวรรณ์  แสนทอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาตร์
127
651220102
น.ส.วิลาวรรณ  อ่อนฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
128
651220121
น.ส.แว่นทิพย์  ฉุนฉ่ํา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
129
651820242
นายศุภกานต์  ศรีม่วง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาตร์
130
651120801
น.ส.นภาพรรณ  ชุณหรัชพันธุ์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
131
651720310
นายพันธุ์ศิลป  เทพพรพิทักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์
132
651720122
นายภัทรพล  ทวีผล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
133
651220120
นายรัชชานนท์  แป้นปั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
134
651220128
นายพชรพล  แซ่เจีย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
135
651220127
นายนราวิชญ์  สีจาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
136
641820336
นายลิขสิทธิ์  สนธิวา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
137
651820218
น.ส.รุ่งทิพย์  พาโพธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
138
641820218
น.ส.กิตติญา   สุขวราภิรมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์