ปิดระบบ วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 16.00 น.
หน้า : [ 1 ] สมัครทั้งหมด 160 คน
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
1
651121320
นายมนตรี  ภัสสรวิสิฐ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
2
641120523
น.ส.วิภาวี  วงษ์ทิม คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
3
641120117
น.ส.ณัฐธิดา   คำตรง คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
4
641120505
น.ส.เยาวมาลย์  ศรทอง คณะครุศาสตร์ อังกฤษ
5
641120615
น.ส.ประภาภรณ์  ไวกสอกร คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
6
641420705
น.ส.ธิดารัตน์  โพธิ์ศรีศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
7
641120115
น.ส.จีรนันท์  ทองประวัติ คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
8
641720418
นายธนพล  มหาโพธิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวะโยธา
9
651121311
นายวีรภัทร  ใจหล้า คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
10
641420706
น.ส.ชญาดา  อุ่นนุช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
11
641120423
น.ส.มัณฑนา  รักษ์สิงห์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
12
651620224
น.ส.สุประวีณ์  ธนสมสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
13
651121327
น.ส.จุฬารัตน์   จันทรา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
14
651121307
น.ส.อรอินทุ์   นะวะศรี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
15
651121306
น.ส.ธนพร   ขันทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
16
651620229
น.ส.รุ่งอรุณ  กลิ่นหอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
17
641120402
น.ส.อธิติยา  บุญเรือง คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
18
641120620
น.ส.พชรพร  เกตุสุวรรณ์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
19
641420210
น.ส.วิสสุตา   ดำทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
20
651121312
น.ส.ธัญพิชชา  วงศ์ขมิ้น คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
21
641420226
น.ส.กุลนันทน์  หอมรื่น คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด
22
641420225
น.ส.วรกัญญา  หงษ์ทับ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
23
641420720
น.ส.ลัดดาวัลย์  อุตะมะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
24
641120404
นายปฏิภาณ  รัตนกุล คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
25
641420703
น.ส.มณีมณฑ์  พลขันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
26
641120429
น.ส.สกุลรัตน์  แมลงภู่ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
27
651121125
น.ส.อาภัสรา  วนาเฉลิมดง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
28
651620211
น.ส.ศศิกาญจน์   ใจกว้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
29
641121404
น.ส.สุทธิดา  วารีขุนห้วย คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
30
641121319
น.ส.รุ่งรัตน์  พนาลัยจารุ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
31
651121004
น.ส.มัณฑนา  มหสถาพร คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
32
641420223
น.ส.ชนิตา  พิมพ์_ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
33
641420205
น.ส.สุจิตตรา  แพงสาลี คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
34
641120713
น.ส.ธีราภรณ์  มาลาคีรีกุล คณะครุศาสตร์ สังคม
35
641121318
น.ส.นางสาวน้ำทิพย์   คุณกรพิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
36
651620217
น.ส.รุ่งทิวา  ยิ่งชูชื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
37
641121416
น.ส.ชิดชบา  ทะเลเดิม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
38
641321003
น.ส.กานต์ทิตา  จำรุราย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
39
651730112
นายรัชชานนท์  เรืองมาลัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
40
641120720
น.ส.พรทิพย์  เชี่ยวชาญพนา คณะครุศาสตร์ สังคมศึก
41
641120130
น.ส.อรอุมา  บุญเกิด คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
42
651120818
นายอนันตยศ  คำหอม คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
43
651120315
น.ส.ณิฌารัตน์  เกษกุล คณะครุศาสตร์ วิททั่วไป
44
641420729
น.ส.ชนัญชิดา  พรมโชติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาโลจิสติกส์
45
641120111
น.ส.จารุวรรณ  วนาลับอภิบาล คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
46
641120618
น.ส.รุ่งนภาวรรณ  วัณโณ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
47
651320127
น.ส.ผกาวัลย์  โพธิ์ระวัช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
48
651620215
น.ส.ณัฐพร   มูลเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
49
651320128
น.ส.ณัฐชา  พลแย้ม คณะวิทยาการจัดการ วิทยาการคอมพิมเตอร์
50
641121222
น.ส.วลัยลักษณ์  เพ็งพูน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
51
651121017
น.ส.ณิชกานต์  วงศ์ภาณุวิโรจน์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
52
641120606
น.ส.สุนทรีวรรณ  กนกสิงห์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
53
641120623
น.ส.เสาวลักษณ์  อุตทะรัมย์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
54
641120614
น.ส.นิลมณี  ไชยโน คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
55
641420230
น.ส.ศิรินทิพย์  เข้มขัน คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
56
641120610
น.ส.ญาณิศา  นาคสุข คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
57
641720416
นายธีรพล  เอี่ยมเที่ยง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
58
641120613
น.ส.กรรณิการ์  คล่องดารณี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
59
641720407
นายวรวัฒน์  ศิรินทร์วงษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศกรรมโยธา
60
651120508
นายจักริน  นิยมชน คณะครุศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ
61
651121519
น.ส.พลอย  พนวาสากุล คณะครุศาสตร์ เอกประถมศึกษา
62
641420723
น.ส.อธิติยา  เกิดทิพย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
63
641420206
น.ส.กัลยรัตน์  ปิ่นมณี คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
64
651220341
น.ส.เสาวณี   ลุนลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
65
651120309
น.ส.ปานรพี  การินทร์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
66
651120303
น.ส.ญานิ  ชัยมาส คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
67
641321030
น.ส.ศิริกาญจน์  เกิดพงษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
68
651120326
น.ส.พินณิชา  เมืองทอง คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
69
641121316
น.ส.ณัฐกานต์  บังเกิดทรัพย์ทวี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
70
651120310
น.ส.นภัสสร  เอี่ยมเผ่าจีน คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
71
651120813
น.ส.ศุภลักษณ์  ชุมภูธิ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
72
651120323
น.ส.สุพิชชา  พลาพล คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
73
651120328
นางนริศรา  มาน้อย คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
74
651730121
นายศุภกร   กระต่ายทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
75
651120322
น.ส.ลัทธวรรณ  แย้มหมื่นอาจ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
76
651320212
น.ส.เก็จแก้ว  สิงห์จาตุรนต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วท.บ.
77
651120905
นายอนุวัต  กาวิละพันธ์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
78
641220112
น.ส.อัมพร  นาจิตต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
79
641220503
น.ส.บัณฑิตา  ลักษณะวิเชียร คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวเเละการโรงเเรม
80
641120305
น.ส.ณัฐญา  ปันโย คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
81
641120110
น.ส.เกษศิรินทร์  ปินคำ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
82
651730114
นายสุริยา   วิชาชัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
83
641120320
น.ส.ทิพาวรรณ  ทัพสุวรรณ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
84
641321006
น.ส.นภาพร  นาคเอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
85
651420212
น.ส.น.ส.ชุติกาญจน์   ชูพินิจ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
86
641420737
น.ส.อมลวรรณ   ขุนพิลึก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัโลจิสติกส์
87
651420636
น.ส.นางสาวกนกกาญน์  กุลวิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
88
651420614
น.ส.มณีรัตน์   วรรณทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
89
641121432
น.ส.อุษา  มธุสรวาจา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
90
641121310
น.ส.สมศิริ  รุ้งรําลึก คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
91
651730117
นายบูรพา  ปัตถา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
92
651420213
น.ส.รุ้งทราย  ทองดอนง้าว คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
93
641220508
น.ส.สิริพร  บุญโข คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวเเละการโรงแรม
94
651122103
นายนิพิฐพนธ์   วนาวงศกร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์
95
651122105
นายประโยชน์  มาพบสาละวิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์
96
651620210
นายทักษิณ  ยิ้มพะวัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
97
651730119
นายวรภูมิ  บัวบาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวะกรรมไฟฟ้า
98
641820212
น.ส.วรกมล  หนองหลวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประ
99
651122102
นายพนธกร   ประเสริฐสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมศิลป์
100
651420203
นายจักรภัทร  จันทร์แก้ว คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
101
651520114
น.ส.วาสินี  กลิ่นรอง คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
102
641420211
น.ส.วิชญาพร  ปานศรี คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
103
641420236
น.ส.ฐิติวรดา  วงษ์ลา คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
104
651520115
น.ส.วรรณภา  ทาดวงตา คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
105
651730104
นายพิชชากร  สุภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
106
651120834
น.ส.กรรณิการ์  ฉายชัยภูมิ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
107
651120325
น.ส.นลินทิพย์  คล้ายทอง คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
108
641220221
น.ส.ชลรัตน์ดา  พิมปาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
109
651520134
น.ส.วราภรณ์  ดียิ่ง คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
110
651520116
น.ส.สุจิตรา  ถาวร คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
111
651520122
น.ส.สุภาวดี  ทวีบุตร คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
112
651520118
น.ส.บัณฑิตา   เกิดพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
113
641720414
น.ส.วิชุดา  จันทร์สามเรือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
114
641420725
น.ส.ภัทรวดี   กบขุนทด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์
115
651520127
นายนาวิน  บุญศรี คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
116
651420320
นายสรวิชญ์  ซองผม คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล
117
651420244
น.ส.สุนิตา  ลิ้มเลิศพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
118
641720411
น.ส.นพมาศ  พึ่งพัก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรม​โยธา​
119
651420205
น.ส.โสริญา  ทองจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
120
641820226
น.ส.มัทนา  เกิดศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
121
651420243
น.ส.สุณัฐชา   งามพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
122
641720417
น.ส.อัธณา  ลามี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรม​โยธา​
123
651321001
นายคมสันต์   หอมนาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
124
651122104
นายรวิชญ์  อุ่นเมือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์
125
641121012
น.ส.ปริศนา  ดะระณี คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
126
651620101
น.ส.เกศินี  คำสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
127
641720402
น.ส.แสงนภา  รุ่งสกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โยธา
128
641720403
นายพงศกร  แก้วทรัพย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรโยธา
129
651620129
น.ส.กาญจนา  คำสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
130
641720420
น.ส.ศิรินญา  มีสําลี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
131
641720410
น.ส.สุชาดา  พรมพา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
132
641720404
นายจามร  ใจมนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวะกรรมโยธา
133
641720408
น.ส.จุฑาภรณ์   สีหาเทพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
134
651420721
นายพันธกานต์  วงษ์สุวรรณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
135
651420632
นายชัยธวัช  น้อยศรีพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
136
651420731
นายรัชชานนท์  สืบวงรอด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
137
651321013
นายธนกฤต  มินภักดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
138
641121010
น.ส.ธัญพิชชา  สิงห์​ผาสุข คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
139
651420631
นายวีรภัทร   ธงฉัตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
140
651420604
น.ส.ลักษณา  บัวเนียม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการโลจิสติกส์
141
651220425
น.ส.ภัคจิรา   คงเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
142
651420418
น.ส.ณัฐชา  ปรีดา คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
143
651420728
นายไชยัญ  ไชยัญโต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์
144
651120318
นายชัชพงศ์  ม่วงป่า คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
145
651420729
น.ส.วัชรียา  นพไธสง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดจารโลจิสติกส์
146
651321002
นายภาณุพงศ์  มาตสิงห์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
147
641320815
น.ส.จันทร์ทิพย์  ฟ้าพนาเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
148
651120324
น.ส.ณิชาภัทร  สนเอี่ยม คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
149
641720413
น.ส.วรัญญา  คุ้มน้อย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
150
651320504
น.ส.เนาะปอ  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
151
651620114
น.ส.เวสิยา  เสมอพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
152
651420639
น.ส.บุลากร  เก่งสาริกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการโลจิสติกส์
153
651420742
น.ส.ธันยพร  วิยะกัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
154
651420414
น.ส.นภัสวรรณ   ปานสุด คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุร
155
651420710
น.ส.จิณณา  ม่วงมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
156
651420601
น.ส.ศศิวิมล  ไกรสัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
157
651720421
นายนนทภัส  อินทร์เพ็ญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โยธา
158
641120414
นายภูวินัย   มิดาทุม คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
159
641720412
นายวิรฬห์  สาเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
160
641120302
น.ส.จิราภรณ์  จิตต์ภาคภูมิ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์