ปิดระบบ วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 16.00 น.
*โปรดตรวจสอบความถูกต้อง หากกรอกผิดจะไม่ผ่านชมรม*
หน้า : [ 1 ] สมัครทั้งหมด 84 คน
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
1
641720415
น.ส.ปิยนุช  ยาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
2
651820126
น.ส.นิชากร  บุญเปรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ.
3
651820124
น.ส.ศุภจิรา  จันพุฒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
4
651620127
น.ส.จีรนุช  เที่ยงธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
5
651120407
น.ส.อรณิชา   ห้วยหงษ์ทอง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
6
651120817
น.ส.ธีรภรณ์  ครองวิลาศ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
7
651121424
นายฉัตรมงคล  ทับเกลี้ยง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
8
651121427
น.ส.เพียงขวัญ   ศรีกีรติการ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
9
651120907
นายธีรวัฒน์   ถมทอง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
10
641121710
น.ส.โยษิตา  วงษ์สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
11
641820126
น.ส.นฤมล  มีใจดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
12
641820130
น.ส.สุภาวลัญช์   โตมอญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
13
641820114
น.ส.กัญญารัตน์  ประชาสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ
14
651120203
น.ส.ธนิสา  ตระการดลชัย คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
15
651120809
น.ส.ชนาพร  บุตรอ่วม คณะครุศาสตร์ สังคมศึ
16
651120102
น.ส.พรพรหม  แสนวงค์คำ คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
17
651420618
นายวัชร  วรธงชัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
18
651820309
นายรัชชานนท์   ทั่งทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
19
641420408
น.ส.ธนัชชา  แพงเเก้ว คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
20
641121429
น.ส.งามเนตร  ไชยทองเครือ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
21
651820109
นายธนกฤต  แสนคง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
22
651820134
นายอาทิตย์  เชื้อวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
23
651420732
น.ส.มลฑิฌา  ถึงสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรจิสติกส์
24
651620124
น.ส.สุภัควดี  วงษ์ศรีแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
25
651620230
น.ส.มาลัยพร  ศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
26
651820146
น.ส.ธันย์ชนก  พลอยงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
27
651220414
นายภัทรดนัย  อินทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
28
641121813
น.ส.พอบริ  ชินคุปต์วาทิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
29
641121502
น.ส.ธนวรรณ  อุ่นแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
30
651121223
น.ส.พรลภัส  เงินคง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
31
641120626
นายนิธิพล  เจริญตกุลกิจ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
32
651120120
น.ส.สโรชา   ศรีไสวการะเกด คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
33
641121408
น.ส.ทัศนีย์   ศรีสุขสันต์คีรี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
34
641420417
น.ส.จุฑามาศ  ชารี คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
35
641320820
นายกฤตยชญ์  เจริญสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
36
651121610
น.ส.มุทิตา  สีชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี (ค.บ.)
37
651420613
น.ส.ดารารัตน์  คมพุดซา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
38
651520107
น.ส.อรัญญา   วงศ์บุญมา คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
39
651220521
น.ส.นัฐวิตา  จันภักดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
40
651120314
น.ส.สุพรรษา   โอแจ่ม คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
41
641120612
นายพงศกร  สกุลพอง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
42
651220433
นายจีรพันธุ์  สุวรรณวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
43
651720202
นายพิชัย  หอมจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน
44
641320802
น.ส.กรองเเก้ว  วงเสนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
45
641820115
นายเกียรติณรงค์  ภูมิชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
46
641420501
น.ส.รุ่งรัตน์  คันศร คณะวิทยาการจัดการ เอกการเป็นผู้ประกอบการ
47
651220129
น.ส.จามร  จั่นจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
48
651820232
น.ส.ลภัสรดา  แตงอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ
49
651620201
น.ส.ธิดารัตน์  ทองแดงสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
50
651420641
น.ส.กันต์กนิษฐ์   จิรวัฒน์สุนทร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
51
651220403
นายปิยวัช  ศรีเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
52
641420233
น.ส.ยุพิน  สางาม คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
53
651820214
น.ส.นวลพรรณ  ตระกูลพนาดร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
54
651620213
นายนฤพนธ์   จันทร์แย้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
55
651320126
นายธีรชัย  เอี่ยมเที่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
56
651220103
น.ส.กัญจนา   เกษตรานุภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
57
651820229
น.ส.ณัฐณิชา  ใจงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
58
651620113
น.ส.เกศนี  ดีประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
59
651320502
น.ส.ปนัดดา  เฉลิมวงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
60
651820220
น.ส.กานต์พิชชา  ทองอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
61
651220319
น.ส.กันยกรณ์  เกษหอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา
62
651620117
น.ส.ทิพย์สุดา  ป้องเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
63
641820203
น.ส.ปิยธิดา  เมืองศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
64
651420633
น.ส.พรวิมล  ขาดรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
65
651120229
น.ส.ดรุณี   คีรีชนากุล คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
66
641720421
นายจุลจักร  ยิ้มประเสริฐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
67
641820328
น.ส.กมลวรรณ  สุขเกิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
68
651320506
น.ส.ปราณี   สงครามยศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
69
641120822
น.ส.อนันตญา   เพ็งสุข คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
70
651720204
นายสรายุทธ   ศรีเดช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน
71
651420201
น.ส.อภิญญา  มังคะลา คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
72
651121407
น.ส.กุลรณัฐ  เครื่องต้น คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
73
641820222
น.ส.สลิลทิพย์  นวลจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
74
651320201
นายเกียรติศักดิ์  บุญลือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.เคมี
75
651620102
น.ส.ชลธิชา  เกิดพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
76
651620103
น.ส.สุพิชชา  เมือง​กระจ่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์​
77
651420229
นายวิธวัช  จันทร์อินทร์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
78
651820237
น.ส.วิภาวรรณ   รื่นรวย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
79
651420640
น.ส.วราภรณ์  แปลลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
80
641121207
น.ส.ปรีดวรรณ  ฤทธิ์แดง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
81
651620133
น.ส.พจนา  เล็กกลิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
82
641820120
น.ส.นิชาภา  ศรีวิใจแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
83
641820331
นายธนชัย  สมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
84
641820327
นายทักษ์ดนัย  เกิดปั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์