ปิดระบบ วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 16.00 น.
*โปรดตรวจสอบความถูกต้อง หากกรอกผิดจะไม่ผ่านชมรม*
หน้า : [ 1 ] สมัครทั้งหมด 152 คน
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
1
641720312
น.ส.ศิริอาภรณ์  ธัญญการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
2
651420111
น.ส.ปริศนา   แซ่ม้า คณะวิทยาการจัดการ การเงิน
3
641120909
น.ส.ศิรประภา  จันสว่าง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
4
641120925
น.ส.ณัฐอริญก์  พรภูวเดช คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
5
641120916
น.ส.อรวรา  แสงท้าว คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
6
641720114
นายกฤตตะวัน  พนมวาสน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
7
651720107
นายภานุพงษ์  แก้วแดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้า
8
651530114
น.ส.เมธาพร  สิงคำโล คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
9
641320701
น.ส.นฤภร  ภากรสว่างภาคิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
10
651120802
น.ส.นีรชา   แซ่ท้าว คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
11
641120927
น.ส.กัญญ์วรา  แซ่ว่าง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
12
641120118
น.ส.ชัชนก   แซ่ม้า คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
13
651120822
น.ส.รามาวดี  ทนุเดชคีรี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
14
651530109
น.ส.ชนาพร  ชาตรีวัชระ. คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
15
651530101
น.ส.ธนพร  ผุยพอกสิน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
16
651120830
น.ส.กันทิมา   สุขศรีพนา คณะครุศาสตร์ สังคม
17
651120829
น.ส.นันท์นภัส   สนทอง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
18
641720107
นายปุญญพัฒน์  พลอยงาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวะกรรมไฟฟ้า
19
641220408
น.ส.แสงหล้า  แซ่ย่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
20
641720105
นายสิทธิโชค   แสงแก้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวะกรรมไฟฟ้า
21
651530103
น.ส.ชโลธร  เสือดำ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
22
641120928
นายจารุพัฒน์  บุตรเพ็ชร คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
23
641220232
นายศิริชัย  ราชคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อังก
24
641220417
น.ส.วริศรา  แซ่ม้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
25
641121231
น.ส.ขวัญชนก  หมีใจ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
26
651420416
น.ส.ภาวิดา  สินสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
27
641820310
นายวงศกร  แดงอิ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
28
641121205
น.ส.วรรณวลี  ศรีสมบุญ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
29
651420417
น.ส.ธนาภา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
30
641220211
นายไทรวงค์  ก้องพนาไพนสณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
31
641720302
นายอานนท์  เศษกระโทก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
32
641121228
น.ส.อําพร  ลาภก่อเอกสุข คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
33
641121421
น.ส.สาวินี  แซ่ว้าน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
34
651720120
นายนพพร  บัวทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไฟฟ้า
35
641420423
น.ส.อติกานต์  เสาวนิจ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุกิจ
36
651720115
นายบังไพร  ศรีราพัฒท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
37
641120730
น.ส.สุดา  รักแคว้นคีรี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
38
641220203
น.ส.สุชานันท์  อินทนันชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
39
641120913
น.ส.นภาวรรณ  แซ่ม้า คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
40
641120914
น.ส.กัลยาณี   มีสุขสกุล คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
41
651121417
นายพรพิพัฒน์   แซ่ยั้ง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
42
641120912
น.ส.ฐิติกานต์  แซ่ท้าว คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
43
641820334
นายจุฑานนท์   ธรามานิตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ.
44
641220204
น.ส.วัลย์ลดา  บุญเกิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
45
641420220
น.ส.มนรดา  บุญหนุน คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
46
641420219
น.ส.หัสยา  คำพารัตน์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
47
641820342
นายปรัชญา  ประสิทธิเวชานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ.
48
641820312
นายชัยชนะ  นิ่มตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
49
651120126
น.ส.ฟลดา  มโนมัย คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
50
641220217
น.ส.จันทนา  ปุกปนันท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
51
641420401
น.ส.สุมินตรา  คําพา คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุกิจ
52
641420402
น.ส.อพัฌรา  หงษ์จีน คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
53
641220227
นายศุกร์ สมเกียรติ  แซ่ว้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
54
651420509
นายวินัย  มนัสมโนธรรม คณะวิทยาการจัดการ การเป็นผูู้ประกอบการ
55
641820320
นายณัฐภัค  รัคสิกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
56
641220109
น.ส.พัชราภรณ์  ร้อยตรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
57
641220115
น.ส.เปรมฤทัย  มณีวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
58
641220108
น.ส.อรอุมา  คำชู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
59
641420406
น.ส.กับยรัตน์  จันทง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
60
641120926
น.ส.พรทิพย์  เเซ่ลี้ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
61
651320512
น.ส.จินตพร  ธรรมสภาวกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
62
641420201
น.ส.นิตยา  สุขเกษม คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
63
641420416
น.ส.สุวนันท์  แตงทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
64
651120317
น.ส.ปทุมพร   พุฒิชัยคีรี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
65
641220126
น.ส.สุธิดา  ฉิมพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
66
641720111
นายวรพล  แสงอรุณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวะกรรมไฟฟ้า
67
651120308
น.ส.เสาวลักษณ์  ตรีอินทอง คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
68
641720109
นายชัชวาล  เกิดสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
69
651220329
น.ส.จีราพร  นาคศิริกุลชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
70
651120307
น.ส.มนัสนันท์  มีระหาญ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
71
641720108
นายกฤษณพงศ์  จีนามูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
72
651530112
น.ส.วรรัตน์  บำรุงศรี คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
73
651730123
นายเศรษฐยุส  พงษ์โชติอานนท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
74
651220431
นายเมธิสธเนศ  พันสีนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
75
651120433
นายธนโชติ  แซ่ท้าว คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
76
651220435
น.ส.อาทิตยา  สีมาวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
77
641420218
น.ส.พชรภัทร์   พิทธยะพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
78
651220404
น.ส.นภัสกร   ป้องกัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
79
651220609
น.ส.ปิยธิดา  จุลลนันท์ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยว
80
641820305
นายสุนทร  บัวเผื่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
81
651120222
น.ส.สุภาภรณ์  ดรรชนีหิรัณ คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
82
641420238
น.ส.น้ำฝน  แซ่จ้าง คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
83
651220106
น.ส.กัญญารัตน์   กิติราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
84
651220111
น.ส.เอมมิกา  รุกขชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
85
651220318
น.ส.ชัชฎาภา  หม่องสา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
86
651220122
น.ส.กิริยา   เขตประทุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
87
651220101
น.ส.สุภาวิดา  พรหมชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
88
651220105
น.ส.อลิชา   กรณีย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
89
651120118
น.ส.เสาวภา   เฉลิมเจริญกุล คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
90
641420213
น.ส.ปรียาภรณ์  สวัสดี คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
91
651820321
นายสรศักดิ์  อินทพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ
92
651220440
น.ส.วรัญญา  ศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
93
651420419
นายวรพล  น้ำใส คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุระกิจ
94
651220502
น.ส.ธัญชนก  พูนใจสม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
95
651220439
น.ส.สุนานันท์  บึ้งซ้าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
96
651420223
น.ส.พนิดา  สิทธิประการ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
97
651420227
น.ส.ปภัสรา  แสงอุไร คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
98
651620110
น.ส.อมรรัตน์  เกณฑ์สาคู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
99
651220406
น.ส.ผกาวดี  บัวเข็ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
100
651420105
น.ส.พัชราภา  ตันจิ๋ว คณะวิทยาการจัดการ การเงิน
101
651420219
น.ส.ภัทรพร  ศิริจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
102
651730110
นายจักรภัทร  แซ่จ้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไฟฟ้า
103
651420232
น.ส.เกศกนก  รักยิ้ม คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
104
651220109
นายธวัฒน์ชัย  ถมเมืองปัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
105
651530105
น.ส.ชรัญย์ทร    หิรัญญาพร คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
106
651720303
น.ส.พัชรา  พิลึก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบ ผลิตภัณฑ์และ กราฟิก
107
651420101
น.ส.ศิริมนัส  ใจหงิม คณะวิทยาการจัดการ การเงิน
108
641820322
น.ส.ปภาวดี  ลัดดาไสว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
109
641430114
น.ส.พิรพัฒน์  ทิมสี คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
110
651720306
น.ส.นภาพร  แสนพรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก
111
651530106
น.ส.มัฑนา   เอี่ยมอ่ำ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
112
651420102
น.ส.กานต์ติมา  นามวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ การเงิน
113
641430117
น.ส.ลัดดาวรรณ  บุญคง คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
114
641430113
น.ส.นิลาวัลย์  บุญแก้ว คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
115
641430109
น.ส.พลอยชิสา  ทับเงิน คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุระกิจดิจิทัล
116
651530115
น.ส.ภรีมลดา  พันธุ์รัตน์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
117
641220504
น.ส.พิตะวัน  เชยจิตต์ คณะวิทยาการจัดการ การท่อและการโรงแรม
118
641430115
น.ส.วรรวิษา  วิเศษสิงห์ คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
119
641220514
น.ส.อริศรา  ดวงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว
120
641220507
น.ส.อธิตญา  กลัดอยู่ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
121
651420226
น.ส.ศศิธร  ดอกบัว คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
122
641430112
น.ส.ทัสนันทร์  มณีนก คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
123
641820321
นายกิตติกวิน  กัลพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
124
651720307
นายเจษฎา  มีสุวรรณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก
125
641430121
น.ส.กาญจนา   อยู่เกิด คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
126
651530104
นายธีรศักดิ์   น้ำใส คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
127
641120924
น.ส.สุณัฏฐา  พิมมี คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
128
641430116
นายธนวัฒน์  แก่นเสน คณะวิทยาการจัดการ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
129
641430107
นายกิตติศักดิ์  ทรัพย์ประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีดิจิทัล
130
641430106
น.ส.พรกมล  แช่มผักแว่น คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
131
641430101
นายชัชวาล  รัตนไสย์ คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
132
641430111
น.ส.รัตนาภรณ์  ผลเจริญ คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
133
641430102
น.ส.สุวีรยา  คะเรียงลำ คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
134
641430105
นายอดิพงษ์  หมอยา คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
135
641430122
นายจักรพรรดิ์  เตียนไธสงค์ คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจจิทัล
136
641430110
นายวัชรเกียรติ   พูมทอง คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
137
641420421
น.ส.วริษา  อุดม คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
138
641720315
นายศุภโชค  ช่ออัญชัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบ
139
641820317
นายศุภกิจ  ชัยตระกูลธนสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
140
651820131
นายสมเจตน์  ใยย้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
141
651220434
น.ส.นฤมล  เดโชเม็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
142
641220147
น.ส.ณัฐกานต์   เรือศรีจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
143
641820245
นายณัฐวัฒน์  เกษมสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
144
651220608
นายบูรชัย  โสภา คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
145
641720308
นายโดม  เล็กกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบ
146
651220123
นายพชา  เนยน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
147
651320510
น.ส.กษมา  พานตา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
148
651720113
นายอวิรุทธ์  โปร่งเกษม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไฟฟ้า
149
641120718
น.ส.สุภาภรณ์  แกว่นกสิกรรม คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
150
641520103
น.ส.นิตยา  กอสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
151
651220108
น.ส.สุพรรณษา  อ่วมสถิตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
152
641220101
น.ส.อภิสรา   พันธ์พุก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย