ปิดระบบ วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 16.00 น.
หน้า : [ 1 ] สมัครทั้งหมด 160 คน
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
1
641520110
น.ส.สุพรรณษา  กลัดเจริญ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
2
641420829
น.ส.พัชรินทร์  แหวนหล่อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลจิสติกส์
3
641420810
น.ส.วรัญญา  แสนทวี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
4
641320724
น.ส.มิ่งขวัญ  คนโทพรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยศาสตร์สารสนเทศ
5
651120227
น.ส.กันต์ฤทัย  วรรณวงศา คณะครุศาสตร์ ปฐมวับ
6
651120207
น.ส.สุปรียา  คำลือ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
7
641420805
น.ส.ณัฏฐณิชา   เตชะนันท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
8
651220510
น.ส.จารุวรรณ  ด่านปาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
9
651220515
น.ส.ศุภาศิตา  ทวีนัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
10
651120519
น.ส.พิมพ์ศร  นาคพงษ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
11
651220519
น.ส.เสาวนีย์  จิตชยานนท์กุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
12
641121001
น.ส.ธัญญาภรณ์  ยศบุตร คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
13
651120523
นายไชยวัฒน์  แก้วมุง คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
14
651120501
น.ส.นงนภัส  เสรีรัฐ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
15
651120526
นายอภิชาติ  ชุมคำน้อย คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
16
651220508
น.ส.พรรณวษา  โพธา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
17
641121008
นายนพรัตน์  เวียงวนาบุญ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
18
651121901
น.ส.นิตยา  ขำขจร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
19
651120524
นายวีระสิทธิ์  คำมา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
20
641121230
น.ส.วรกานต์  ศรีไขยวาล คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
21
651120115
น.ส.สุพิชชา  เนื่องพุ่ม คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
22
641220702
น.ส.อนุธิดา  ดําเนิน คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
23
641121227
น.ส.สุภาวดี  สอนทะจัน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
24
641120727
น.ส.ศิริวรรณ  สุราวุธ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
25
651121905
น.ส.จิตตราภร  แซ่เตีย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
26
651121324
น.ส.ศศิธร  ก่ำเกิด คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
27
641121418
น.ส.สุนิสา  อึ่งพวง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
28
641121407
น.ส.กุลจิรา  ปานรักษา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
29
641121412
น.ส.นุกชิตา  ชวนแพ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
30
651320107
น.ส.นิตยา  น้ำเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
31
641121420
น.ส.พิยดา  แสงนาค คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
32
651120210
น.ส.วรัญญา   แย้มแสง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
33
651320106
น.ส.ศุภณิสา  เงินเนตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
34
651730101
นายโสภณวิชญ์  เรืองจรัส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
35
651120109
น.ส.ชนิตา  ชอบฉิมพาลี คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
36
641320726
น.ส.นันท์นภัส  มาน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
37
641121433
น.ส.จุฬาลักษณ์   โพนสาลี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
38
641121229
น.ส.รวิวรรณ   จินบุรี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
39
651420726
น.ส.ศศิธร  หล้ามะโน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
40
641320713
น.ส.เบญจมาศ  ฐิติไพศาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
41
651520143
นายชูศักดิ์  สีหบุตร คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
42
651420719
นายเจษฎา   พูลสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
43
641121208
นายรัชชานนท์   รอดพึ่ง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
44
651420717
น.ส.ณัฎฐณิชา  พันลาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสต์
45
641320702
น.ส.ณิชกุล  จิตสว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
46
651121013
น.ส.นางสาววรวรรณ   แซ่หมี คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
47
651420716
น.ส.สุกฤตา  อินเลี้ยง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
48
651420725
นางนุชจรี  เพียนหลำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
49
651420703
น.ส.ศิริภัสสร   อุ่นคำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
50
651420701
นายธนภัทร  โพธิมูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติก
51
641820108
น.ส.ศิราวรรณ  เบี้ยเก็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
52
641121210
น.ส.ทัศศิยา   สุภาเพียร คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
53
651820117
น.ส.พรจีรา  จับใจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
54
641121315
นายทางวิน  คอยเพียงดาว คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
55
651520113
น.ส.โยษิตา  เหมือนฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
56
651620214
นายรัชชานนท์  สิทธิเขต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
57
651820141
น.ส.ธมนวรรณ   เหมือนนามอญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ
58
641121513
นายวันเฉลิม  นามวิจิตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
59
651120319
น.ส.จิดาภา  สมจิตชมไพร คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
60
651820101
น.ส.กุลธิดา  เทพแสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
61
651520137
น.ส.กาญดา  ฉวีทอง คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
62
651820129
น.ส.กัญญารัตน์   บัวสร้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
63
651820130
นายธีธัช  สุจารีย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
64
651120316
นายนายมอส  - คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
65
651820133
นายณัฐพงษ์  พูลทวี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
66
651720415
นายธนธรณ์  แก้วละมูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวะกรรมโยธา
67
651520124
น.ส.ปราญชลี  เหมือนโพธิ์ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
68
651720411
นายภูมิมินทร์  ืองสุขดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวโยธา
69
651620221
น.ส.ธิดารัตน์  ครรธมาลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
70
651730103
น.ส.ชลิดาภรณ์  ลีจ้อย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
71
641420228
น.ส.ณิรัตนา   ทรัพย์มา คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
72
651520142
น.ส.อังวณา  มาลาหอม คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
73
651121304
น.ส.มลิน  วนานลินี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
74
651220327
น.ส.ธนาพร   เจริญศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
75
651320511
นายปองภพ  รูปพรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมเเละธุรกิจอาหาร
76
651620116
นายชัยภัทร  ระงับจิตต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
77
651121303
น.ส.ฐิตาภา  วาทา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
78
651220317
น.ส.ชาลิสา  ไพรสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา​อังกฤษ​
79
651820125
น.ส.ชนาภา  ปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
80
651220312
นายศุภกร  คำอ้าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
81
651320503
น.ส.นภาพร  ปันเรือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและธุรกิจอาหา
82
651320507
น.ส.ฐิติมาภร  ภู่เกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตและธุรกิจอาหาร
83
651220426
นายนัทธพงศ์   วรรณวงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
84
651320509
นายณภัทร  สุประจิตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
85
651420317
นายอิสระ  ชาเเดงวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
86
651720407
นายกิตติศักดิ์  อินทพงษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
87
641720205
นายศุภกิจ  บัวภู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พลังงาน
88
651320505
น.ส.พิมพ์วิมล  สุทธิหิรัณยะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
89
651720417
นายพรชัย  อุดมศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวะกรรมโยธา
90
641420702
น.ส.ทิพยรัตน์  จันทร์สุเทพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
91
651220323
นายอติชาติ  สามงามเสือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
92
641820302
น.ส.ชนาภา  แสงชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
93
641220501
น.ส.สโรชา  เปลี่ยนเพ็ง คณะวิทยาการจัดการ การท่องเเเละการโรงเเรม
94
651720405
นายธีรศักดิื  ทองอัญชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศกรรมโยธา
95
651220339
นายกิตติพงษ์  ยิ้มละมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
96
651220112
น.ส.นราพร  ฤทธิ์กระจาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
97
651320513
น.ส.กัญญารัตน์  ปานทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตและธุรกิจอาหาร
98
651720401
นายจิตรเทพ  แย้มปั้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวะโยธา
99
651121805
นายวัชรพล  ยารังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
100
641720212
นายกฤษณะ  นุ่มเดื่อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน
101
651220324
นายยศภัทร   เชอมึกู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
102
651220309
น.ส.ณัฐภัทร  อันยงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
103
651121911
นายนิธิภัทร์  นาคทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
104
641820326
น.ส.สุภาพร  ศรีรักษ์วงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
105
651420206
น.ส.ดารา   ลำไธสง คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
106
651420202
น.ส.ดารารัตน์  โคตรภูมี คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
107
651220419
นายพงศกร  คำฟู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
108
651730115
น.ส.ภิรมยพร  สวรรค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
109
651120917
น.ส.ยุวดี  อินมี คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
110
641820339
น.ส.นันทกานต์  หงษ์ร่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
111
641620110
นายเลอศักดิ์  คิดชนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
112
651220336
นายณัฐศักดิ์  สมสายฝน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
113
651220331
น.ส.ฉัตรแก้ว  ศักดิ์เจริญชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
114
651121801
น.ส.ชื่นกมล  บุญหลง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
115
641430103
น.ส.ภารดี  วินทะชัย คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
116
651320707
นายภัทรพงษ์   มีล้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
117
651121607
น.ส.ปรางฉาย  รักใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คบ.เคมี
118
651730116
นายสหภาพ  เจียมศักดิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
119
651730113
นายภูมิพัฒณ์  ประไพร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไฟฟ้า
120
651730120
นายศศิกานต์   พิมโซ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไฟฟ้า
121
651121913
น.ส.สุนิษา  เรืองศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
122
651720414
นายพลวัต  มังกร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวะกรรมโยธา
123
641220505
น.ส.พรพิมล  มีทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
124
651420313
น.ส.นลัทพร  เรืองวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
125
651220115
น.ส.นางสาว วาสนา  - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
126
641420503
นายอานุภาพ  สายสอน คณะวิทยาการจัดการ เอกการเป็นผู้ประกอบการ
127
651220421
นายยศวรรธน์  สิงห์รอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
128
651220422
นายรัตนพล  ขาวทุ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม
129
651120517
น.ส.พนิตา   อยู่เย็น คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
130
641220143
นายเนติบัณฑิต  เกตุกรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
131
651121912
นายอรรฐพร  ภู่สุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
132
651121908
นายพัทธดนย์  มะยมหิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
133
651121903
น.ส.จรัสนภา  พจนพาที คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
134
651121902
นายขวัญ   คำมั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา(คบ.4)
135
641121807
นายธนพล  พันสมุทร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
136
641121806
นายศุภกิตติ์   หล้าเตจา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
137
641121809
นาย วีระพล  อุสาพรหม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
138
651121904
นายทรงพล  แก้วแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
139
651121906
นายกายสิทธิ์  กำแพงติ๊บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
140
651121909
นายธนภัทร   แสนชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
141
641121804
นายพันธิตร  วงศ์วิโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
142
641121803
นายจักรกฤษณ์   แป้นโต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
143
641121801
นายนายตะวัน  โพธิ์จันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
144
641121808
นายณัฐวุฒิ  สุมาลุย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา
145
651620122
น.ส.วรรณวนัช  ชมภูศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
146
651820210
น.ส.ธัญญรัตน์  อู่ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ
147
641320210
น.ส.กันยา  วาณิชย์สุขนนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
148
651820235
น.ส.กันยา  สู่สุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาตร์
149
641320204
น.ส.ชนม์นิภา  น่วมอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วท.บ.
150
641320215
น.ส.น่อมึโซ่  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วท.บ
151
651820142
น.ส.นิภาพร  นารอด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาตร์
152
641320213
น.ส.กันยา   พนะสันต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วท.บ
153
651820326
น.ส.แพรวพรรณ  แซ่ลี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
154
641320217
น.ส.สุกัญญา  ปิยะวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.เคมั
155
651820223
น.ส.ณัฐธยาน์  มั่นแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร
156
651420239
นายสหรัฐ  รัตนพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
157
651420425
นายพีรพัฒน์  แก้วทอง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจ
158
651121097
นายมนตรี  ผิวพิมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา(คบ.4)
159
651220613
น.ส.ธนภรณ์  จาริยะมา คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
160
641320813
น.ส.ศุภลักขณา  มีผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์