หน้า : [ 1 ] พบทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับ
สมัคร/รับ
ชื่อชมรม
ประธาน
ปีการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
1
126/171
To Be Number One นางสาวตรัยรัตน์ ทองภู 065-279-7885
2564
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
2
171/171
ม้ง KPRU นายเอกวิทย์ แซ่ย่าง 098-778-6419
2564
ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
3
150/171
สักทองเสียงทิพย์ นางสาวนริศรา สารีดี 094-850-0734
2564
อ.กษมา สุรเดช
4
104/171
นักศึกษาวิชาทหาร นายธนพัชร์ ลอยมา 082-398-2859
2564
อ.พัตรา คำสีหา
5
31/171
Cheer leading นายภูดิส แก้วปาคำ 091-837-4275
2564
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
6
171/171
อาสาพัฒนา(VDC. KPRU) นางสาวสิทธิณี กื้ดจิกไผ่ 096-113-2285
2564
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
7
171/171
จิตอาสา นางสาวสุนีย์ มานะเสมอ 065-953-4512
2564
ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี
8
171/171
องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายราชบุรินทร์ บดีรัฐ 098-790-6440
2564
อ.อนุพงษ์ รุ่งน้อย
9
171/171
รักสิ่งแวดล้อม นางสาววาสนา ทับโชติ 061-680-8473
2564
ผศ.วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
10
127/171
วงดนตรีลูกทุ่งราชภัฏกำแพงเพชร นางสาวสุธาทิพย์ ภู่ชื่น 096-437-5673
2564
อ.สุธีรัชสิน จันทร์แย้มธรา
11
171/171
ส่งเสริมสุขภาพ นายอนุวัฒน์ โพธิ์ปาน 083-719-3947
2564
ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์
12
171/171
อนุรักษ์พลังงาน นายอุดมศักดิ์ อาจมี 062-245-1928
2564
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
13
171/171
ผู้ประกอบการนักศึกษา นายกฤษดา แสงเงิน 061-337-4909
2564
นายเอกพงษ์ เครือคำจิ๋ว
14
171/171
Taekwondo KPRU นางสาวรุจิรา เย็นมั่น 082-231-8266
2564
ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา