• 05 /06/ 66 ประกาศชื่อนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2566 สามารถเริ่มเข้าพักได้วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

 • 31 /05/ 66 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 30 /05/ 66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกสถานพยาบาลตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566

 • 23 /05/ 66 ระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ E-Portfolio สำหรับทุกคน

 • 23 /05/ 66 โครงการ Youth SDGs Leadership Inner Development Program Leave no one behind edition

 • 22 /05/ 66 ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการกิจการธนบัตร วงจรธนบัตร เปิดให้หน่วยงาน สถาบันการศึกษา องค์กร และกลุ่มบุคคล ที่สนใจเข้าชมได้เป็นหมู่คณะ

 • 19 /05/ 66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง สรรหาและคัดเลือกสถานพยาบาลตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566

 • 19 /05/ 66 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักรราช 2566

 • 16 /05/ 66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการดำเนินการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566

 • 16 /05/ 66 กองทุน กอช. ออมเงินเพื่อเกษียณได้มากขึ้น รัฐเพิ่มเงินสมทบ รับบำนาญจัดเต็มทุกเดือน

 • 12 /05/ 66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

 • 11 /05/ 66 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ 0567/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566