• 14 /01/ 65 ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมอบรมออนไลน์ "อบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการใช้ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรอง COVID-19" วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 15.30 -16.30 น. ผ่าน Microsoft Teams

 • 12 /01/ 65 ขอเชิญนักศึกษาที่มีความสามารถทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัลสูงสุด 5,500 บาท มีมากกว่า 10 รางวัล

 • 12 /01/ 65 ใบสมัครการประกวดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2564 สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 11 ก.พ. 2565 ส่งผลงานได้ไม่เกินวันที่ 22 ก.พ. 2565

 • 11 /01/ 65 ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ด้าน เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เล่นกีฬา จิตอาสาชุมชน รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

 • 11 /01/ 65 ใบสมัคร โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ด้าน ประจำปีการศึกษา 2564

 • 04 /01/ 65 แนะนำสถานที่ตรวจ ATK ฟรี สำหรับนักศึกษา และ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 04 /01/ 65 แจ้งนักศึกษาที่พักหอพักภายในมหาวิทยาลัยทุกคน ให้แนบไฟล์ใบรับรอง ผลตรวจ ATK ที่ตรวจมาแล้วภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าหอพัก

 • 13 /12/ 64 ขอเชิญเสนอประวัติและผลงานดีเด่น สตรี/บุคคลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติและรับโล่รางวัล เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2564

 • 08 /12/ 64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การคืนเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

 • 01 /12/ 64 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม KPRU SAY NO AIDS ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00-17.00 น. ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams

 • 22 /11/ 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านกิจกรรมราชภัฏลอยกระทง ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 8.00 น. - 23.59 น. จำนวน 1 หน่วยกิจกรรม

 • 22 /11/ 64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID -19 สำหรับนักศึกษาที่เดินทางไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น