• 10/04/21 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

 • 07/04/21 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่าน สมัครเข้าร่วมการประกวดสื่อหนังสั้น KPRU ANTI DRUG ภายใต้หัวข้อ เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ร่วมกันพิชิต ลดนักเสพหน้าใหม่

 • 07/04/21 การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้รัก รัก สามัคคี และสำนัก ความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ เด็กอวด ทำดี

 • 01/04/21 ตารางการแข่งขันฟุตบอล ยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 5-9 เมษายน 2564

 • 31/03/21 ขอเชิญนักศึกษาทุกคน เลือกตั้งออนไลน์ โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-15.30 น.

 • 12/03/21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2563

 • 07/03/21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ การดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2563

 • 07/03/21 แบบฟอร์ม ประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2563

 • 03/03/21 ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2564

 • 24/02/21 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00-21.00 น. เท่านั้น (มีเช็คกิจกรรม A 0407)

 • 19/02/21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

 • 17/02/21 รายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ขอรับการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564