• 22/05/19 ประกาศคณะกรรมการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2562

 • 17/05/19 การแนะแนวการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร การรับสมัครและการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562

 • 17/05/19 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตของผู้เรียนปีการศึกษา 2562

 • 17/05/19 ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

 • 07/05/19 ประกาศคณะกรรมการสรรหา คัดเลือก พิจารณา ผู้ประกอบการ เรื่อง สรรหาและคัดเลือกร้านในการนำเสนอรูปแบบเสื้อ Freshy ประจำปีการศึกษา 2562

 • 07/05/19 ประกาศคณะกรรมการสรรหา คัดเลือก พิจารณา ผู้ประกอบการ เรื่อง สรรหาและคัดเลือกร้านอาหารในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 • 07/05/19 ประกาศคณะกรรมการสรรหา คัดเลือก พิจารณา ผู้ประกอบการ เรื่อง สรรหาและคัดเลือกสถานพยาบาลตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

 • 26/04/19 ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดการบริการระดับปริญญาตรี

 • 09/04/19 มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติครั้งที่ 1/2562

 • 09/04/19 เรียนเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กฟฝ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่น 11

 • 09/04/19 การจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 • 03/04/19 การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562