• 25/03/20 เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปี 2563 โดยใช้วิธีเลือกตั้งในระบบออนไลน์ วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 8.30-15.30 น.

 • 13/03/20 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาในสังกัดฯ สมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

 • 05/03/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2562

 • 02/03/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 พ.ศ. 2563

 • 28/02/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ด้าน เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เล่นกีฬา จิตอาสาชุมชน

 • 14/02/20 รายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ขอรับการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

 • 07/02/20 โครงการถนนวัฒนธรรม “ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม” วันที่ 4–5 มีนาคม 2563 เวลา 17.00–22.00 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 07/02/20 ใบสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ปี 2563 โครงการถนนวัฒนธรรม “ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม”

 • 07/02/20 ใบสมัครประกวดธิดาผ้าปลอม ปี 2563 โครงการถนนวัฒนธรรม “ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม”

 • 07/02/20 ใบสมัครประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ปี 2563 โครงการถนนวัฒนธรรม “ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม”

 • 31/01/20 ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี สมัครโครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ด้าน เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เล่นกีฬา จิตอาสาชุมชน จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท ประจำปี 2563

 • 31/01/20 ใบสมัครโครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ด้าน เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เล่นกีฬา จิตอาสาชุมชน จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท ประจำปี 2563