• 13/01/20 ใบสมัครและประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณามอบทุนการศึกษา โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2563

  • 13/01/20 “ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สนับสนุนโดยบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2562

  • 13/01/20 ใบสมัคร “ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สนับสนุนโดยบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2562

  • 27/12/19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัคร ขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563

  • 17/12/19 โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562

  • 06/12/19 รายชื่อผู้ส่งเอกสารจิตอาสา กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (ที่ส่ง ณ ห้องผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา)

  • 14/11/19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562

  • 17/10/19 รับสมัครทุนบริษัท โรงสีสิงห์โตทอง ไรซ์ จำกัด ปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท ส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 17-25 ตุลาคม 2562

  • 17/10/19 ใบสมัครทุนบริษัท โรงสีสิงห์โตทอง ไรซ์ จำกัด ปีการศึกษา 2562

  • 15/10/19 ปฏิทินการกู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี

  • 15/10/19 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)