• 17/09/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2563

  • 15/09/20 รับสมัครทุนบริษัท โรงสีสิงห์โตทอง ไรซ์ จำกัด ปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท ส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 16-23 กันยายน 2563

  • 15/09/20 ใบสมัครทุนบริษัท โรงสีสิงห์โตทอง ไรซ์ จำกัด ปีการศึกษา 2563

  • 26/08/20 รับสมัครทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563

  • 26/08/20 ใบสมัครทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2563

  • 20/08/20 ประกาศและใบรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ จำนวน 20,000 บาท ส่งเอกสารได้ที่ห้องทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 25 สิงหาคม 2563

  • 07/08/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ทุนนักศึกษายากจนและด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

  • 07/08/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนนักศึกษามีความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก ประจำปีการศึกษา 2563

  • 30/07/20 รับสมัครทุนการศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก ปีการศึกษา 2563 จำนวน 50 ทุน ทุนละ 2,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 4 ส.ค. 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. สัมภาษณ์ 4 ส.ค. 2562 เวลา 16.00 น.

  • 22/07/20 รับสมัครทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รับทุกชั้นปี ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23-24 ก.ค. 2563

  • 19/07/20 กำหนดการเซ็นสัญญาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC)