• 27/10/20 รับสมัครทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

  • 05/10/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2563

  • 23/09/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ทุนนักศึกษายากจนและด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2563

  • 17/09/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2563

  • 15/09/20 รับสมัครทุนบริษัท โรงสีสิงห์โตทอง ไรซ์ จำกัด ปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท ส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 16-23 กันยายน 2563

  • 15/09/20 ใบสมัครทุนบริษัท โรงสีสิงห์โตทอง ไรซ์ จำกัด ปีการศึกษา 2563

  • 26/08/20 รับสมัครทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563

  • 26/08/20 ใบสมัครทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2563

  • 20/08/20 ประกาศและใบรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ จำนวน 20,000 บาท ส่งเอกสารได้ที่ห้องทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 25 สิงหาคม 2563

  • 07/08/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ทุนนักศึกษายากจนและด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

  • 07/08/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนนักศึกษามีความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก ประจำปีการศึกษา 2563