• 25/09/18 รายชื่อที่ถูกคัดออกเนื่องจากส่งเอกสารใบลงทะเบียนเรียน ปี 2561 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้ส่งแบบคำกู้ผ่านระบบ e-Studentloan หรือ ตัวนักศึกษาไม่ประสงค์กู้ต่อ

  • 20/09/18 รับสมัครทุนบริษัท โรงสีสิงห์โตทอง ไรซ์ จำกัด ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 10 ทุน (เรียนดี 5 ทุน จิตอาสา 5 ทุน) สามารถส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20-25 กันยายน 2561

  • 19/09/18 ใบสมัครทุนการศึกษาจาก บริษัท โรงสีสิงห์โตทอง ไรซ์ จำกัด

  • 10/09/18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทต่อเนื่อง

  • 10/09/18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทไม่ต่อเนื่อง

  • 07/09/18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561

  • 03/09/18 รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์การกู้ยืมรายใหม่ปี 2561 (นำลำดับไปกรอกที่หัวกระดาษแบบคำขอกู้ยืม)

  • 03/09/18 รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์การกู้ยืมรายเก่าปี 2561 (นำลำดับไปกรอกที่หัวกระดาษแบบคำขอกู้ยืม)

  • 22/08/18 รับสมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม ทุนละ 8,000 บาท ส่งใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22-29 สิงหาคม 2561

  • 22/08/18 ใบสมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม ทุนละ 8,000 บาท ส่งใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22-29 สิงหาคม 2561

  • 07/08/18 รับสมัครทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 2561 ประเภทต่อเนื่อง จำนวน 39 ทุน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10,000 บาท