• 22/01/19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล สัมภาษณ์วันที่ 28 มกราคม 2562 ณ กองพัฒนานักศึกษาชั้น 2 เวลา 16.00 น.

  • 08/01/19 รับสมัครทุนการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอนงค์ แจ่มผล จำนวน 38 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

  • 08/01/19 ใบสมัคร ทุนการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอนงค์ แจ่มผล ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

  • 05/01/19 โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561

  • 03/01/19 แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2562

  • 13/12/18 รับสมัครทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 2561 ประเภทต่อเนื่อง จำนวน 1 ทุน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10,000 บาท

  • 11/12/18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภททุนให้เปล่าชนิดไม่ต่อเนื่อง

  • 01/12/18 ลำดับเรียงคิวรายใหม่-รายเก่า-ปี-2561

  • 27/11/18 มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ขอแสดงความยินดีกับ นายทศพร อนุรักษ์ ศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษาปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับ

  • 22/11/18 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ปีการศึกษา 2561

  • 31/10/18 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561