• 15/05/19 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนเพชรราชภัฏ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

  • 20/04/19 ขั้นตอนการดำเนินการ กยศ. สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี 2562

  • 26/03/19 ลำดับเข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. รายเก่า ปี 2562

  • 26/03/19 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. รายเก่า ปี 2562 วันที่ 9-10 เมษายน 2562 เวลา 8.30-16.40 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC)

  • 11/02/19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอนงค์ แจ่มผล ประจำปีการศึกษา 2561

  • 06/02/19 เปิดแล้วระบบจองคิวตรวจเอกสาร กยศ. ปี 2562

  • 22/01/19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล สัมภาษณ์วันที่ 28 มกราคม 2562 ณ กองพัฒนานักศึกษาชั้น 2 เวลา 16.00 น.

  • 08/01/19 รับสมัครทุนการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอนงค์ แจ่มผล จำนวน 38 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

  • 08/01/19 ใบสมัคร ทุนการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอนงค์ แจ่มผล ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

  • 05/01/19 โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561

  • 03/01/19 แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2562