• 28 10/ 64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทดแทนที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย The SET Foundation ประจำปีการศึกษา 2564

  • 28 10/ 64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564

  • 28 10/ 64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิท่านน้อยเปาโรหิตย์ ประจำปีการศึกษา 2564

  • 19 10/ 64 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา เทอม 2/2564 มูลนิธิ The SET Foundation ประเภทไม่ต่อเนื่อง จำนวน 40 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 24 ต.ค. 2564

  • 19 10/ 64 ใบสมัครทุน SET ไม่ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2564 จำนวน 40 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

  • 11 /09/ 64 นักศึกษาทุนมูลนิธิ The SET Foundation ภาคเรียนที่ 1/2564 ที่มีรายชื่อให้ดำเนินการดังนี้

  • 06 /09/ 64 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิ The SET Foundation ประเภทต่อเนื่อง จำนวน 11 ทุน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10,000 บาท ส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 กันยายน 2564

  • 06 /09/ 64 ใบสมัครทุน SET ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2564 จำนวน 11 ทุน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10,000 บาท

  • 03 /09/ 64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนนักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก ประจำปีการศึกษา 2564

  • 03 /08/ 64 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา นักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก จำนวน 50 ทุน ทุนละ 2,000 บาท (รับทุกชั้นปี) ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ภายในวันที่ 3-8 ส.ค. 2564)

  • 22 /07/ 64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ทุนนักศึกษายากจนและด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2564 (ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ระดับอุดมศึกษา)