• 06 /02/ 67 ประกาศ ปฏิทินการกู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและแม่สอด ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปีที่ 2 - 4

 • 28 /11/ 66 ปฏิทินการกู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกำแพงเพชรและแม่สอด ผู้กู้ชั้นปีที่ 1-4

 • 03 /07/ 66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) พ.ศ. 2566

 • 22 /06/ 66 แจ้งผู้กู้รายใหม่ที่กำลังเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 2-4 ที่ต้องการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยใหม่

 • 21 /06/ 66 แจ้งรายชื่อ ผู้กู้ กยศ. ปีการศึกษา 1/2566 ที่ต้องแก้ไขด่วน (รอบ 2) ผู้กู้ท่านใดไม่แก้ไข ไม่ทำตามที่แจ้ง ถือว่าผู้กู้สละสิทธิ์ การกู้ กยศ. ครั้งนี้

 • 13 /06/ 66 แจ้งรายชื่อ ผู้กู้ กยศ. ปีการศึกษา 1/2566 ที่ต้องแก้ไขด่วน ผู้กู้ท่านใดไม่แก้ไข ไม่ทำตามที่แจ้ง ถือว่าผู้กู้สละสิทธิ์ การกู้ กยศ. ครั้งนี้

 • 16 /05/ 66 กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ชั้นปีที่ 1 และผู้กู้ครั้งแรก ชั้นปีที่ 2-4 (ที่ไม่เคยทำสัญญากู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยมาก่อน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 • 20 /03/ 66 พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

 • 16 /02/ 66 ปฏิทินการกู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและแม่สอด ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปีที่ 2-4

 • 06 /12/ 65 กำหนดการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2/2565 สำหรับผู้กู้ชั้นปีที่ 1-5

 • 22 /09/ 65 เชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ร่วมกิจกรรม ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ 1 ต้น นับเป็นจิตสาธารณะได้ 2 ชั่วโมง

 • 19 /04/ 65 คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร