ลำดับ
ชื่อกิจกรรม
วันที่
สถานที่/รายละเอียด
ปีการศึกษา
สมัคร/รับ
จัดการ
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373