หน้า : [ 1 ][ 2 ] สมัครทั้งหมด 169 คน (หากไม่พบชื่อตนเองให้เลือกหน้าถัดไป)
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
ประเภทผู้กู้
เอกสาร
1
611520108
น.ส.อารีรัตน์  นาเบ้า คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
2
631620216
น.ส.กฤตยา  พลเก่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
3
621120215
น.ส.อารียา  มรดกบรรพต คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
4
621120206
น.ส.อารียา  มาพุ่ม คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
5
621120124
น.ส.ถาวรีย์  สีขาว คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
6
621120212
น.ส.จันทร์ฉาย  สมบูรณ์ดี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
7
631620213
นายธีระพันธ์  ยะวะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
8
621120129
น.ส.อัฐชฎาพร  สายเปลี่ยน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
9
621120111
น.ส.สายธาร  อนุดำ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
10
621120128
น.ส.ยศวดี  สถิตย์เกิด คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
11
621120116
น.ส.ชุติมา  แซ่ว้าน คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
12
601121428
น.ส.นฤมล  สงสนั่น คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
13
601121403
น.ส.กัลยา  แก้วบัวดี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
14
601121425
น.ส.ศิริวรรณ   วนารังสี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
15
601121416
น.ส.ธิษณามดี  บุบพันธ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
16
601121409
น.ส.พรทิพย์  กลิ่นเทียน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
17
631120131
น.ส.หนึ่งฤทัย  ม่อนใหญ่ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
18
601121406
น.ส.เพ็ญนภา  จันดากุล คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
19
631120106
น.ส.ศรัณย์พร  กิมไล้ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
20
601121411
น.ส.จุฑามาศ  ด้วงปลี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
21
631120102
น.ส.ธิติมา  ท้าวเมือง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
22
631120101
น.ส.ศศิประภา  คำนวนมิตร คณะครุศาสตร์ วิชาการศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
23
601121410
น.ส.จุฑามาศ  นาคตะคุ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
24
611520229
น.ส.มาริสา  เต้อแก้ว คณะวิทยาการจัดการ บัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
25
601121404
น.ส.สุชานรี  จ่าแสง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
26
611520216
น.ส.สงกรานต์  ทองฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
27
611520209
น.ส.สุกัญญา  สุขเถื่อน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
28
621420202
น.ส.ชุลีพร  อินแสง คณะวิทยาการจัดการ การตลาด ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
29
631120130
น.ส.ธัญวลัย  เหล่าประชา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
30
611320811
นายสหัสวรรษ  อั๋นดอนกลอย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
31
601121718
น.ส.สุพัตรา  อินทรเกษม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
32
601121713
น.ส.มะลิ  ทองใบ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
33
601121714
น.ส.ดารารัศมี  ทันโยดี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
34
611520230
น.ส.วนิลญา  เงินสุข คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
35
631120105
น.ส.อนุสรา  สิงห์โต คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
36
601121712
น.ส.วิภา   โพธิ์แดน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
37
601121717
นายศักดิ์ธนเดช  พรศักดิ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
38
631120107
น.ส.ณัฐกานต์  พิลึก คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
39
631320703
น.ส.ภัทราภรณ์  พันธ์ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
40
621120210
น.ส.อภิญญา  สิงใส คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
41
601120720
น.ส.อริสรา  อ่อนน้อม คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
42
601120719
น.ส.วีริศรา  เกียรติกมลเลิศ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
43
601120713
นายณัฐกานต์  สอดศรี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
44
611121419
น.ส.ฐิติมา  เนียมสุ่ม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
45
611121403
น.ส.อังศุมาลี  สารสิงห์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
46
601120703
น.ส.โสรยา  อินบุญส่ง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
47
621120817
น.ส.ชลธิชา  นุ่มเกลี้ยง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
48
621120814
นายปกรณ์  สรรพานิช คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
49
621120213
น.ส.ณัฎฐกานต์  ดวงทา คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
50
621320311
น.ส.วาสนา  ทับโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
51
621320302
น.ส.อรอนงค์  เสนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
52
621120819
น.ส.จิรวรรณ  กัณทะวงศ์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
53
631620201
นายเกรียงไกร  ไพรสณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
54
621320309
น.ส.วันวิสา  นามคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
55
621121709
นายบารมี  นิธิเมธา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
56
611320803
น.ส.ศิรินทรา  บางเหลือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
57
631820119
นายธงชัย  โยชนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
58
631820128
น.ส.บุษราภรณ์  พลอาจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
59
611121418
น.ส.สลิลทิพย์  กันหาเรียง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
60
621420422
น.ส.จุฑามาศ  วรรณโอทอง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
61
621420423
น.ส.อรอุษา  ต่วนโต คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
62
621820203
นายฐิตินันท์  ก้อนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
63
621820201
นายธนาธร  คุณสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
64
621820202
นายลิมปพัฒน์  หุ่นลาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
65
621820204
นายจิรววัฒน์  บุญทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ. ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
66
611520237
นายอุเทน  มะโนจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
67
621120933
น.ส.รังรอง  บุญณะกิจ คณะครุศาสตร์ พละ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
68
611520240
น.ส.สุกันยา  ทองคำ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
69
621120724
น.ส.เก็จมณี  ศุภศร คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
70
621120728
น.ส.เกศวลี  นีซัง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา​ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
71
621120714
น.ส.กชกร  พึ่งกุศล คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
72
621420412
น.ส.กิตติกานต์  เข็มอุดร คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
73
621121208
น.ส.นริศรา  ทรัพย์เพชร คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
74
621620111
น.ส.สุรีรัตน์  อ่อนวัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
75
611121924
นายเจษฎากร  นิธิยศชัชพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
76
621121509
น.ส.นภัสสร  มัตถิตะเตา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
77
621121520
น.ส.อรวี  มูลชัย คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา​ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
78
601121106
น.ส.วริศรา  ต๊ะมูล คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
79
601121108
น.ส.ผ่องอำไพ  แก้วโน คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
80
601121107
น.ส.สุมินตรา  กลิ่นอำภา คณะครุศาสตร์ ภาษาจีย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
81
601121103
น.ส.สุภาภรณ์  จำปานิล คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
82
601121112
น.ส.กัญญาณัฐ  วันทมาตย์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
83
601121104
น.ส.วาสิตา  บดีรัฐ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
84
601121105
นายณัฐพล  อุปถัมภ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
85
611121508
น.ส.ธัญญลักษณ์  ยอดเพชร คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
86
611121527
น.ส.จันทร์ทิวา  รัตรดา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
87
621320301
น.ส.สุกัญญา  เจริญทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
88
631820108
น.ส.ณัฐณิชา  บัวกฏ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
89
631120132
น.ส.ศศิวิมล  สมรภูมิ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
90
611121429
น.ส.พัณณิตา   ปัญญาดี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
91
611121404
น.ส.สุกัญญา  จันทร์นา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
92
621120222
น.ส.นรินทร์  มหามณี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
93
621420404
น.ส.สุพัตรา  จีนเพชร คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
94
611320801
น.ส.กุลยา  อิ่มดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
95
631320711
นายชัยนวัฒน์​  เหลืองเพชรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
96
631320702
นายวชิรวิทย์  เอี่ยมสอาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี​สารสนเทศ​ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
97
631327718
น.ส.อาริยา  สาระแสน คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
98
631327708
น.ส.นิติญา  หมื่นไกร คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาตรบัณฑิต ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
99
631327719
น.ส.พัฒน์นรี  ปั่นแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
100
631327714
น.ส.ภัททิยา  แซ่ม้า คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล​ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373