หน้า : [ 1 ][ 2 ] สมัครทั้งหมด 170 คน (หากไม่พบชื่อตนเองให้เลือกหน้าถัดไป)
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
ประเภทผู้กู้
เอกสาร
1
611121812
น.ส.น้ำทิพย์  คำอิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
2
611121803
นายวันชัย  ศรีเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี(คบ) ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
3
621121226
น.ส.อารีวรรณ  ปัญญางาม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
4
621121216
น.ส.อาชาณีย์  จักกร่าง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
5
621121524
น.ส.หนึ่งฤทัย  สำรีดี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
6
621121507
น.ส.ธิดารัตน์  บริบูรณ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
7
611120315
น.ส.ชุตินันท์  คชสีห์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
8
621121515
น.ส.ฐนิชา  คล่องนรงค์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
9
611120316
น.ส.กัญญารัตน์  คงมั่น คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
10
611120314
น.ส.ปัตติยา  ช่ออังชัน คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
11
611120325
น.ส.บุญสิตา  อินไผ่ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
12
611420707
น.ส.ฟ้ารุ่ง  ลาศา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
13
611420706
น.ส.พัชรินทร์  ชูอินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์​ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
14
611420714
น.ส.งามอนงค์  แสนสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
15
631121303
น.ส.ตรีนุช  ปกป้อง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
16
611121411
น.ส.นภาวรรณ  คุ่ยดี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
17
631121315
น.ส.วิชุดา  ขันศรี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
18
611121423
น.ส.ประภัสสร  พลากร คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
19
611121425
น.ส.พัชริดา  จุลมุสิ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
20
631121314
น.ส.เก็จมณี  แซ่กือ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
21
631520130
น.ส.อุษมา  บุญเกิด คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
22
611120810
นายสิทธิชาติ  แลงามตา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
23
611120829
นายกิตติธัช  พุ่มฉัตร คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
24
611120805
นายดนัย  บุญญา คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
25
611120828
นายภูวนาท  นวดไธสง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
26
611120426
น.ส.ต้นกล้า  พิมพ์สิงห์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
27
611120412
น.ส.ศิริวรรณ  จันทร์ขำ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
28
611120411
น.ส.ณัฐณิชา   ยุภาครบุรี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
29
611120616
น.ส.ธิดารัตน์  แสงโยธา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ​ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
30
611120630
น.ส.กล้วยทิพย์​  ใบพะออม คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ​ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
31
611520117
น.ส.สุกัญญา  กองสาสนะ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
32
611520131
น.ส.นุชจรีย์  พิลาทอง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
33
601120109
น.ส.กัญญ์สุดา  จันทร์ต๊ะฟู คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
34
621121302
น.ส.ดวงใจ  แสงสาย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
35
621121327
น.ส.ชนิ  ราชทรัพย์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
36
611520120
น.ส.ดวงเพชร  เทียมหลา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
37
611120625
นายอานันต์  ปิยะศีล คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
38
621121318
น.ส.สุจิตตรา  โตทุ้ย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
39
621121321
น.ส.พรวิภาวรรณ  มัธยา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
40
601122024
นายปุญญพัฒน์  เจริญสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
41
611122103
น.ส.กนกวรรณ  ไพบูลย์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
42
621121303
น.ส.เสาวพร  บุญล้อม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
43
621121320
น.ส.ทานตะวัน   ศรีจันทร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
44
621620106
น.ส.วราวรรณ  เชื้อสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
45
611120609
น.ส.สิรภัสสร  เอกปาน คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
46
621620112
น.ส.สุชาดา  พันธุ์งิ้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
47
601122020
นายธราวุธ  แคน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
48
631220207
น.ส.จันจิรา  จันทรังษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
49
631220233
น.ส.อังคณา  คำประดับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
50
621520102
น.ส.รัตนาวดี  คิรีรมย์ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
51
621520115
น.ส.ปาลิดา  คำบรรลือ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
52
621520124
น.ส.ศิริกาญจน์  ศรีมันตะ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
53
631220220
นายกิติศักดิ์  กัณทะมูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
54
611120607
นายภูวดล  สุขเกษม คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
55
631220202
น.ส.สุรีพร  สารีผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
56
611120813
น.ส.วาสนา  ธรรมกูล คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
57
601120627
นายนครินทร์  นามวงค์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
58
601120615
นายชลิต  ศรีภุมมา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
59
601121607
น.ส.อาทิตยา  พิมศักดิ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
60
631320813
น.ส.อินทิรา  คำพาลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
61
601120610
น.ส.พัชราภรณ์  บุญหนัก คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
62
601120609
น.ส.ธันยพร  ขอนดอก คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
63
601120625
นายสิริชัย  หอมรื่น คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
64
601120611
น.ส.นิตยา  เนื้อไม้ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
65
601120630
น.ส.สุนิสา  เจดีย์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
66
631420710
น.ส.ชาลิสา  นิ่มขาว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
67
631420709
น.ส.จิราภรณ์  รุ่งเรือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
68
631321003
นายกฤษณะ  เเต่งตัว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
69
631220112
น.ส.พิมลพรรณ  เสาตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
70
601121427
น.ส.สิตานัน  พิณนา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
71
601121420
น.ส.มินตรา  มูลชัย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
72
631321018
นายสิทธิโชค  กาวีวน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
73
631220101
น.ส.ดวงกมล  นกน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
74
601122027
นายสมรักษ์  อ่ำขวัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
75
611420718
น.ส.สุนิษา  ดัชนี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
76
631220105
น.ส.สุพิชชา  อุดมศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
77
611122106
น.ส.ปุณรดา  โพธิ์ขวัญ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
78
631220133
น.ส.ณัฏฐธิดา  สวัสดิ์นะที คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
79
631220122
น.ส.ศิริกัญญา  ไชยสิม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
80
631220123
น.ส.ปิยะดา  ศรีเกตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
81
631420703
น.ส.อรนภา  นิลสกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
82
631420705
น.ส.สุธิตา  ปินตา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
83
631220134
น.ส.รัตนกมล   แย้มวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
84
601121422
น.ส.จินตนา  เจริญชัยสกุลคีรี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
85
631820238
นายรัฐพล  ถาวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
86
621121512
น.ส.นครินทร์   กระสานติ์คีรี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
87
631820129
น.ส.โสรญา  วงษ์สุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
88
631220209
น.ส.อรณิชา  โพธิ์ม่วง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
89
631220208
น.ส.ทิพานัน  เขม้นดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
90
621121316
น.ส.ภัทรภรณ์  ดีวัน คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
91
621121329
น.ส.สมหญิง  อุดอัด คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
92
631820104
น.ส.จุฑามาศ  ชูชื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
93
621121330
น.ส.สุธาทิพย์  ยะถา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
94
621121314
นายณัฐ​พล​  หว่าง​วร​กิจ​ คณะครุศาสตร์ ภาษา​ไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
95
631121117
น.ส.อรกัญญา  ปั้นรูป คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
96
631121202
นายสุทร  พรมชาติ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
97
631121222
น.ส.อัมชฎา  มุ่ยจันตา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
98
631121130
นายชัยวัฒน์  มาน้อย คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
99
631121105
น.ส.ภิญญา  นามละว้า คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
100
631121226
น.ส.ฐาริณี  บกแก้ว คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373