หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] สมัครทั้งหมด 534 คน
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
ลายมือชื่อ
1
641120726
นางสาวจีรวดี พันธุ์อุดม   คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
2
641220107
นางสาวธนพร ศรีทอน   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
631420715
นายบูรพา มณีเขียว   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4
631121202
นายสุทร พรมชาติ   คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
5
641530107
นางสาวธิวาไล ชาวนาราษฎร์   คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
6
631220103
นางสาวอริษา สีปัจฉิม   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7
611121803
นายวันชัย ศรีเดช   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
8
611121401
นางสาววัลวิภา ม่วงสุราช   คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
9
631121222
นางสาวอัมชฎา มุ่ยจันตา   คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
10
641120919
นางสาวณัฐชดาพร เขียวเกิด   คณะครุศาสตร์
11
641120914
นางสาวกัลยาณี มีสุขสกุล   คณะครุศาสตร์
12
641120423
นางสาวมัณฑนา รักษ์สิงห์   คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
13
641120922
นางสาวธันยพร อินจันทร์   คณะครุศาสตร์
14
641420201
นางสาวนิตยา สุขเกษม   คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
15
641820311
นางสาวอนัญลักษณ์ พึ่งทัพ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
16
641220327
นางสาวนัฐกมลฤดี ดาจันทา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
17
621121403
นางสาวภัทราพร ธนทิพยเนตร   คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
18
631121105
นางสาวภิญญา นามละว้า   คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
19
621720307
นางสาวจีรัชยา ตะวงษา   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
20
621120208
นางสาวแพรวพรรณ เนตรฤทธิ์   คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
21
641320415
นางสาววลี จ้อยนิล   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
22
641121126
นางสาวปวีณา นุชนุ่ม   คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
23
631121104
นางสาวสตรีรัตน์ ม่วงเล็ก   คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
24
641820328
นางสาวกมลวรรณ สุขเกิด   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
25
631620217
นางสาวสลิลทิพย์ ตุ่นเมือง   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
26
641420837
นางสาวนภัสวรรณ บุญหนัก   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
27
641121512
นางสาวพรมมณี เทศคง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
28
635520110
นางสาวนิดานุช เรืองอดุลย์วิทย์   คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
29
641430113
นางสาวนิลาวัลย์ บุญแก้ว   คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
30
641420208
นางสาวณัฐลิดา ลีจ้อย   คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
31
641220308
นางสาวอรวี แซ่กือ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
32
631520212
นางสาวพลอยไพลิน สุธรรมมา   คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
33
641120225
นางสาวลลิตา ปัตถา   คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
34
641321003
นางสาวกานต์ทิตา จำรุราย   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
35
641121113
นางสาวอภิชญา ศิรินอก   คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
36
631121201
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ แจ่มดี   คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
37
631327725
นางสาวอภิญญาพร ขอนทอง   คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
38
631327724
นางสาวรจนพร แก้วกาหลง   คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
39
631120110
นางสาวพรสุดา วนาเฉลิมรักษ์   คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
40
631327701
นางสาวสิริวิมล ขุมทอง   คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
41
635520106
นางสาวเกศริน ดำรงจรัสพงศ์   คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
42
631420712
นางสาวอัญชิษฐา เจียมศักดิ์   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
43
611120829
นายกิตติธัช พุ่มฉัตร   คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
44
641220109
นางสาวพัชราภรณ์ ร้อยตรอง   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
45
641220137
นางสาววนิดา มีธะระ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46
641220329
นายอัครชัย บุญมี   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
47
641121130
นางสาวณัฐชยา ห้อยพรมราช   คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
48
631327723
นางสาวจันทกานต์ เมฆี   คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
49
631420710
นางสาวชาลิสา นิ่มขาว   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
50
631420709
นางสาวจิราภรณ์ รุ่งเรือง   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
51
641420725
นางสาวภัทรวดี กบขุนทด   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
52
621121220
นางสาวณิชกานต์ สุทธิมาลา   คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
53
641121123
นางสาววันวิสา ห้วยใหญ่   คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
54
631327706
นางสาวปริศนา สายสุยะ   คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
55
641420210
นางสาววิสสุตา ดำทรัพย์   คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
56
621120206
นางสาวอารียา มาพุ่ม   คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
57
631121310
นางสาวพิยาดา โสขำ   คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
58
621220211
นางสาวเพชราภรณ์ รวงผึ้ง   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
59
631320813
นางสาวอินทิรา คำพาลักษณ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60
631327726
นางสาวชฎาภา หาญเมือง   คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
61
631220504
นางสาววิไลวรรณ น่วมทะนะ   คณะวิทยาการจัดการ
62
621121205
นางสาวสุชาลี เจริญรอย   คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
63
631220133
นางสาวณัฏฐธิดา สวัสดิ์นะที   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
64
631520113
นางสาวพรประภา เสมบาง   คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
65
611121703
นางสาววนิดา ใจธรรม   คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
66
631121130
นายชัยวัฒน์ มาน้อย   คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
67
641220314
นายมงคลฉัตร สุนโท   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
68
641120228
นางสาวธมลวรรณ สัตบุตร   คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
69
641420727
นางสาวกัญญาวีร์ ฤกษ์ดี   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
70
641121410
นางสาวกมลนุช ขัดเขื่อนขาว   คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
71
631820221
นางสาวเบญญทิพย์ แสงแก้ว   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
72
631620223
นางสาวพลอยชมพู พรหมทอง   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
73
641121111
นายศิวากร สิงห์กรณ์   คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
74
645420206
นางสาวนริศรา นวนตาวงษ์   คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
75
631121901
นางสาวเนตรนภา ม่วงคำ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
76
641220316
นางสาวนริศรา จันทา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
77
641820336
นายลิขสิทธิ์ สนธิวา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
78
631420606
นายอัถฐิสิทธิ์ เอี่ยมนเรพร   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
79
621520123
นางสาวทรรศนีย์ วงศรักษ์   คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
80
641320451
นางสาววรรณนภา มีผล   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
81
621420610
นางสาวชญาณี ปรีชา   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
82
621220414
นางสาวกัลยากร หมู่มาก   คณะวิทยาการจัดการ
83
621420617
นางสาวสุชานาฎ เสือยิ้ม   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
84
641120921
นางสาวปีย์ธวัล พรมบุญชู   คณะครุศาสตร์
85
631121601
นางสาวกมรวรรณ กรีอินทอง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
86
641320420
นางสาวปุณยรัตน์ เดินทอง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
87
631327709
นายนำชัย ขันอินทร์   คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล
88
641220108
นางสาวอรอุมา คำชู   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
89
641220203
นางสาวสุชานันท์ อินทนันชัย   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
90
631121122
นางสาวศรสวรรค์ เขม้นเขตการ   คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
91
641120813
นายภูภิมาย โสมดำ   คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
92
641520119
นายทวีศักดิ์ รุ่งเรือง   คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
93
631120711
นางสาวรัชนก ชมชอบวนาลี   คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
94
631122103
นางสาวพลอยณพรรณ ศรีเครือแก้ว   คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
95
621320302
นางสาวอรอนงค์ เสนแก้ว   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
96
641120804
นางสาวอัญญารัตน์ อุปนันท์   คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
97
641820108
นางสาวศิราวรรณ เบี้ยเก็บ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
98
631122106
นายกันตภณ บุญอินทร์   คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
99
631220432
นางสาวศศินภา แหลมผักแว่น   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
100
631121313
นางสาวฤทัยวรรณ ทองเงิน   คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373