มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 
ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
        ในปีการศึกษา 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ทำประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  โดยกรมธรรม์มีผลคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี
       นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
       นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 คุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
        ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีสิทธิในผลประโยชน์จากการประกันอุบัติเหตุประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
        1. หลักฐานสำคัญอันดับแรกที่สามารถแสดงตนในการเป็นผู้รับสิทธิประโยชน์ คือ
            1.1 นักศึกษา มีใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1, 2 และบัตรประจำตัวนักศึกษา
            1.2 บุคลากร มีใบสลิปเงินเดือน ประจำปี 2560 
        2. เฉพาะนักศึกษาเสียชีวิตในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย บริษัทฯ จ่ายเพิ่ม 1 เท่า ในจำนวน 50 คน ของทุนประกัน (ยกเว้นบุคลากร ในตารางรูป * ) ดังต่อไปนี้
            2.1 อุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นภายในบริเวณมหาวิทยาลัย เช่น ถูกไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อตจากอุปกรณ์ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย หรืออุปกรณ์การเล่นกีฬาล้มทับ เสาไฟล้มทับจนเสียชีวิต เป็นต้น
            2.2 อุบัติเหตุ จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด หรือที่ได้รับอนุญาตให้จัดอย่างถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ ซึ่งมีความรับผิดตามกฎหมายต่อนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล เช่น การเข้าค่าย ไปทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน แข่งขันกีฬา แข่งขันทักษะอื่น ๆ
        3. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีค่าปลงศพ กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ ที่นอกเหนือจากอุบัติเหตุ
        4. ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุ 10,000 บาท/ ครั้ง ไม่จำกัดครั้ง
        5. ในกรณีตรวจมีสารเสพติดและมึนเมาในขณะขับรถเกิดอุบัติเหตุ ทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิตจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ หรือกระทำผิดตามกฎหมายจะไม่ได้รับการคุ้มครองในกรมธรรม์นี้
        6. บริษัทฯ จะออกบัตรให้กับผู้เอาประกันทุกคน เพื่อสะดวกในการติดต่อโรงพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเครือข่าย
        7. โรงพยาบาลในเครือข่าย ให้เครดิตในการรักษาแก่สมาชิก โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย
            7.1 สถานพยาบาลแพทย์บัณฑิต
            7.2 โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง
            7.3 โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดใกล้เคียง
        8. กรณี สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง สามารถนำใบเสร็จรับเงินฉบับจริงและใบรับรองแพทย์ เบิกเงินสดที่บริษัทฯ ได้รับเงินทันที่ กรณีเคลมเสียชีวิต (เอกสารครบถูกต้อง) สามารถจ่ายสินไหมทดแทนภายใน 7 วัน 
         ประกาศ !! ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เมื่อเกิดการประสบอุบัติเหตุสามารถ เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเอกชนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่ต้องสำรองจ่าย วงเงินค่ารักษา ไม่เกิน 10,000 บาท โดยสามารถแจ้งกับโรงพยาบาลว่าได้ทำประกันอุบัติเหตุกับ บริษัทสยามสไล์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 บริษัทจะทำบัตรประจำตัวให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกราย โดยจะแจ้งวันรับบัตรภายหลัง
 
 
     ติดต่อขอรับผลประโยชน์ตามสิทธิประกันอุบัติเหตุ
     ให้ยื่นเอกสารขอรับผลประโยชน์ ได้ 2 แห่ง ดังนี้
     แห่งที่ 1  สำนักงาน บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
               68/ 2-3 หมู่ 1 บ้านวังยาง ต. นครชุม
               อ. เมือง  จ. กำแพงเพชร  62000
               (ตั้งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขาเข้าซ้ายมือไฟสัญญานจราจร)
               โทร 055-721169, 085-6958480
               หรือติดต่อ คุณสามารถ 089-6438740  คุณศรัญญา 080-5088962
 
     แห่งที่ 2 กองพัฒนานักศึกษา
               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
               69 หมู่ 1 ต. นครชุม อ. เมือง จ. กำแพงเพชร  62000
               โทร 055-706517, 091-8438805
               หรือติดต่อ คุณปราณี แผนดี 087-7350401  คุณโชติศักดิ์ แตงโม 096-4134481 ,099-7941841
 
     หลักฐานขอรับผลประโยชน์ตามสิทธิประกันอุบัติเหตุ
     นักศึกษา
              1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
              2. ใบรับรองแพทย์
              3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง)
              4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 
     บุคลากร
             1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
             2. ใบรับรองแพทย์
             3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

     ข้อมูลเพิ่มเติม...
     1. ประกันอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
     2. ให้นักศึกษาเก็บใบเสร็จค่าลงทะเบียนไว้เพื่อใช้ประกอบการเบิก จ่าย
     3. มีข้อสงสัยติดต่อ บริษัทบริษัทสยามสไมล์โปรกเกอร์ (ประเทศไทย ) จำกัด (สาขากำแพงเพชร)
         68/2-3  ม. 1  ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000
         โทร.055-721169 , 085-6958480 หรือ กองพัฒนานักศึกษา โทร 1303


 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1372