มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

 
ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
     ในปีการศึกษา 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ทำประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)โดยกรมธรรม์มีผลคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี
       นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 เริ่มต้นคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีสิทธิในผลประโยชน์จากการประกันอุบัติเหตุประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
     1. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
     2. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     4. หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
เอกสารที่ต้องเตรียมในกรณีเสียชีวิต
     1. สำเนา บัตรประชาชน ของ ผู้เสียชีวิต บิดา มารดา ผู้รับผลประโยชน์ ใบเกิด (กรณีเป็นผู้เยาว์)
     2. สำเนา ทะเบียนบ้าน ของ ผู้เสียชีวิต บิดา มารดา ผู้รับผลประโยชน์(ต้องมีส่วนที่เห็นบ้านเลขที่และประทับคำว่า “ตาย” ในช่องผู้เสียชีวิต)
     3. สำเนา รายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช ใบชันสูตรพลิกศพจากสถาบันนิติเวช หนังสือรับรองการตาย (โดยมีผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด)
     4. สำเนาใบมรณะ (ชื่อ – นามสกุลบิดา – มารดาของ(ผู้เสียชีวิตในใบมรณบัตร ต้องตรงกับชื่อ – นามสกุลบิดา – มารดาในทะเบียนบ้านด้วย)
     5. บันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจโดยรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี(ที่ระบุสาเหตุ รายละเอียด ผลการเกิดอุบัติเหตุ ผลของคดี)
     6. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ผู้เสียชีวิต บิดา มารดา สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า สำเนาใบมรณบัตร บิดา มารดา(ถ้ามี)
     7. หลักฐานการจ่ายสินไหมจากบริษัทประกันภัยอื่น (ถ้ามี การเบิกจากบริษัทประกันภัยอื่นมาก่อน)
     8. เอกสารอื่นใดเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาสินไหม เช่น ผลการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด ผลคดีทางศาลฯลฯ(กรณีที่บริษัทต้องการโดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
     * เตรียมเอกสารทุกรายการ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือเดียวกันทั้ง 2 ชุด โดยผู้รับผลประโยชน์ โดยลงวันที่รับรองสำเนาเอกสารด้วย)
 
     ติดต่อขอรับผลประโยชน์ตามสิทธิประกันอุบัติเหตุ
     ให้ยื่นเอกสารขอรับผลประโยชน์ ได้ 2 แห่ง ดังนี้
     แห่งที่ 1  สำนักงาน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
               สำนักงานใหญ่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
               อ. เมือง  จ. กำแพงเพชร  62000
               ตัวแทนบริษัท โดยคุณสมคิด กิ่มบางยาง 086-441-8848
     แห่งที่ 2 กองพัฒนานักศึกษา
               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
               69 หมู่ 1 ต. นครชุม อ. เมือง จ. กำแพงเพชร  62000
               โทร 055-706555
               หรือติดต่อ คุณปราณี แผนดี 0877350401  คุณอัจฉริยะ งามงอนคีรี 0907472788
 
     ข้อมูลเพิ่มเติม...
     1. ประกันอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
     2. ให้นักศึกษาเก็บใบเสร็จค่าลงทะเบียนไว้เพื่อใช้ประกอบการเบิก-จ่าย


 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373