มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

หอพักนักศึกษา

งานสวัสดิการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
       มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีนโยบายในความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และการช่วยเหลือ นักศึกษาที่มีปัญหาด้านที่พักอาศัยระหว่างศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านการเงินที่ผู้ปกครองต้องใช้จ่าย เป็นค่าที่พักอาศัยภายนอกรั้วมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างมีราคาแพง ทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงเห็นควรให้มีสวัสดิการหอพักนักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยขึ้น โดยคิดค่าบริการที่ไม่ประสงค์การค้าในเชิงธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาใช้บริการจนจบการศึกษาตามครอบครัวและนักศึกษาประสงค์


แนวปฏิบัติการเข้าอยู่อาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
   ข้อ 1 การขอเข้าพักอาศัยในหอพัก ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้
        (1) ยื่นคำขอ / ตามแบบของหอพักนักศึกษา (ขอได้ที่ สำนักงาน/ หน้าเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาและดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละปีการศึกษา
        (2) ให้คณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพัก
   ข้อ 2 การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้                                                                
        (1) นักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักจะต้องชำระค่าบำรุงหอพัก (ค่าเช่า)     ค่าประกันความเสียหาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่หอพักกำหนด ทั้งนี้ต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนการเข้าพักอาศัยใน  หอพัก 15 วัน 
        (2) หอพักจะเปิดให้นักศึกษาเข้าพักก่อนการเปิดภาคการศึกษา 7 วัน และนักศึกษาจะต้องเข้าพักภายใน 15 วัน นับแต่เปิดหอพัก มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้
        (3) นักศึกษาจะต้องเข้าพักในห้องที่ได้รับสิทธิเท่านั้น ไม่มีสิทธิย้าย แลกเปลี่ยนห้องหรือโอนสิทธิให้    ผู้อื่นหรือย้ายห้องพัก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ปรึกษานักศึกษาหอพัก
        (4) ในวันเข้าพัก นักศึกษาจะต้องตรวจรับและลงนามรับมอบวัสดุพร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องพักของ  แต่ละบุคคลแต่ละห้อง
        (5) ได้สิทธิการพักอาศัยในหอพักคราวละ 1 ปีการศึกษา (8 เดือน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 จนปิด ภาคเรียนที่ 2)
 
ค่าธรรมเนียม ค่าประกันความเสียหาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 
   ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าเช่า ให้เหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา จำนวนเงิน 4,000 บาท (ยกเว้น หอพุทธรักษา จำนวนเงิน 5,000 – 6,000) จ่ายครั้งเดียว
   ข้อ 4 ค่าประกันความเสียหาย จำนวน 500 บาท ที่เรียกเก็บนักศึกษาที่อาศัยในหอพักนักศึกษา     เพื่อเป็นค่าประกันในการกระทำทรัพย์สินของหอพักเสียหาย ให้เหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา เมื่ออาศัยครบกำหนดภายใน 1 ปีการศึกษา สามารถขอรับเงินค่าประกันความเสียหายคืนได้ที่สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา แต่ในกรณีนักศึกษาทำสิ่งของหอพักเสียหาย จะหักตามราคาประเมินที่กำหนดไว้
   ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่
        (1) ค่าบัตรคีย์การ์ด สำหรับคีย์ประตูใหญ่เข้าและออกในหอพักนั้น ๆ เป็นค่าบัตรจำนวน 100 บาท ต่อ 1 ปีการศึกษา หากทำหายหรือชำรุด ต้องเสียค่าทำบัตรคีย์การ์ดใหม่ จำนวน 50 บาท
        (2) ค่าไฟฟ้า คิดตามจำนวนของมิเตอร์ที่ติดตั้งไว้ในแต่ละห้องพัก ซึ่งต้องชำระทุกวันที่ 15 ของ  ทุกเดือน หากเกินเวลาที่กำหนด จะปรับวันละ 10 บาท
        (3) ค่าลูกกุญแจห้องพัก  สำหรับลูกกุญแจห้องพักจะเสียค่าลูกกุญแจ เป็นเงิน 50 บาท ต่อ 1 ปีการศึกษา
  ข้อ 6 ในกรณีที่เป็นเหตุให้นักศึกษาไม่สามารถนำเงินมาชำระตามข้อ 3 และข้อ 4 ให้มาทำบันทึก   ผ่อนผันไว้ก่อนได้ที่ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา โดยดำเนินการผ่อนผันได้ไม่เกิน 15 วัน 
  ข้อ 7 ในกรณีที่นักศึกษาเข้าพักอาศัยได้สักระยะหนึ่ง ประสงค์จะย้ายไปพักอาศัยที่อื่น หอพักจะไม่คืนเงินในข้อ 3 ให้ และในส่วนเงินข้อ 3 ให้ทำบันทึกเรื่องขอเงินคืนพร้อมการบันทึกขออออกก่อนภายใน 1 เดือน
  ข้อ 8 ในกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัย ที่ทำให้ไม่สามารถเข้าพักอาศัยในหอพัก หรือพักอาศัยต่อไปได้ เช่น    การเจ็บป่วยจนต้องลาพักการเรียน หอพักจะไม่คืนค่าธรรมเนียม ค่าประกันความเสียหาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ 
 
การออกจากหอพักนักศึกษา
 
  ข้อ 9 การออกจากหอพักนักศึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้
       (1) เมื่อนักศึกษาอาศัยครบระยะเวลาภายใน 1 ปีการศึกษาตามที่กำหนด ให้ยื่นบันทึกขอออกจากหอพักและยื่นคำรองขอรับค่าประกันความเสียหายคืน (หากประสงค์อาศัยต่อต้องปฏิบัติตามส่วนที่ 1) 
       (2) ให้ลงนามคืน บัตรคีย์การ์ด ลูกกุญแจห้องพัก วัสดุพร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องพักของแต่ละบุคคลแต่ละห้อง ตามข้อ 2 (4) ให้กับหอพัก
ในกรณีที่ทำทรัพย์สินเสียหาย จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาทรัพย์สินที่เสียหายหรือตามราคาการจัดซื้อ / จัดจ้างที่เกิดขึ้นจริง และภายในเวลาที่หอพักกำหนด
       (3) นักศึกษาต้องชำระหนี้ค้างชำระให้เรียบร้อยและคืนห้องพักให้กับหอพัก ภายในวันที่ยื่นบันทึกขอออกจากหอพักและยื่นคำร้องขอรับค่าประกันความเสียหายคืน
       (4) ให้ขนย้ายสัมภาระส่วนตัวทั้งหมดของตนออกจากห้องพักภายใน 7 วัน หลังจากยื่นบันทึกขอออกจากหอพักและยื่นคำร้องขอรับค่าประกันความเสียหายคืน หากไม่ขนย้ายสัมภาระส่วนตัวนักศึกษา ทางหอพักจะดำเนินการขนย้ายให้และนักศึกษาต้องเสียค่าปรับการขนย้ายในอัตราที่หอพักกำหนด และหอพักจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสัมภาระนั้นทั้งสิ้น (ในกรณีประสงค์อยู่ต่อ ให้ดำเนินการในส่วนที่ 1 ไม่ต้องขนย้าย)
       (5) ในกรณีนักศึกษาพักอาศัยได้เพียง 1 ภาคเรียน ประสงค์จะขอย้ายออกจากหอพักนักศึกษา หรือขอย้ายออกกลางคัน ให้ปฏิบัติตามข้อ 15 นี้ใน (2) (3) (4) และทางหอพักจะไม่จ่ายค่าเช่าตามข้อ 3 คืนให้
       (6) หากนักศึกษามีค่าใช้จ่ายค้างชำระกับหอพัก หลังจากยื่นบันทึกขอออกจากหอพักและยื่นคำร้องขอรับค่าประกันความเสียหายคืน ให้หอพักดำเนินการหักค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระจากค่าประกันความเสียหายนั้นได้ จึงคืนส่วนที่เหลือให้กับนักศึกษา หากค่าประกันความเสียหายไม่มีพอกับค่าค้างชำระนั้น ให้จ่ายส่วนเกินให้ครบก่อนขนสัมภาระออกจากหอพัก
       (7) นักศึกษาที่ไม่ยื่นคำร้องขอรับค่าประกันความเสียหายคืน ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกำหนดอาศัย หรือบันทึกขอออกจากหอพัก จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ และให้หอพักปรับปรุงเป็นรายได้ของหอพัก
 
ข้อปฏิบัติภายในหอพักของนักศึกษา
 
   ข้อ 10 หอพักนักศึกษามีระเบียบพื้นฐาน ดังนี้
       10.1 หอพักเปิดทำการทุกวันเวลา 05.00 น. ปิดเวลา 23.00 น. นักศึกษาจะต้องกลับเข้าหอพักไม่เกินเวลา 23.00 น.
       10.2 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบหอพัก และเชื่อฟังที่ปรึกษานักศึกษาหอพัก รวมทั้งจะต้องไม่ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
       10.3 นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม/การประชุม/อบรม ที่หอพักจัดขึ้น
       10.4 นักศึกษาต้องอยู่ครบ 1 ปีการศึกษา หากต้องการย้ายออกกลางคันต้องยื่นบันทึกขอออกจากหอพัก โดยยื่นแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
       10.5 นักศึกษาต้องเก็บรักษาทรัพย์สินและสิ่งของมีค่าให้ดี หากเกิดความสูญหายทางหอพักจะไม่รับผิดชอบ
       10.6 เมื่อนักศึกษาเจ็บป่วย ให้ติดต่อที่ปรึกษานักศึกษาหอพัก เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ   นำส่งโรงพยาบาลต่อไปถ้ามีอาการรุนแรง
       10.7 นักศึกษาต้องรักษาความสะอาดห้องพัก ของใช้ส่วนรวม และไม่วางสิ่งของไว้หน้าห้องพัก
       10.8 กรณีที่นักศึกษาต้องเข้า – ออกหอพักเกินเวลา นักศึกษาจะต้องแจ้งที่ปรึกษานักศึกษา    หอพักทุกครั้ง
       10.9 นักศึกษาสามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวในแต่ละห้องตามที่กำหนด ได้แก่
             (1) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/พกพา พัดลม แต่ละชนิดไม่เกิน 4 เครื่อง ต่อ 1 ห้อง
             (2) เตารีด โคมไฟอ่านหนังสือ แต่ละชนิดไม่เกิน 1 อย่าง ต่อ 1 ห้อง
             (3) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ไม่เกินห้องละ 1 ใบ
       10.10 นักศึกษาที่พบอุปกรณ์ใด ๆ ในห้องชำรุด ให้แจ้งที่ปรึกษานักศึกษาหอพัก ห้ามดำเนินการซ่อมด้วยตนเองโดยเด็ดขาด
       10.11 นักศึกษาต้องให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาอาคารและทรัพย์สมบัติของหอพัก และของมหาวิทยาลัยมิให้เสียหาย ใช้สอยอย่างประหยัด และต้องช่วยดูแลรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณหอพักอยู่เสมอ
       10.12 ให้นักศึกษาถอดรองเท้าก่อนขึ้นหอพัก และให้วางรองเท้าไว้ที่ชั้นวางรองเท้าหน้าห้อง
 
ข้อห้ามของหอพักนักศึกษา
 
   ข้อ 11 หอพักนักศึกษามีข้อห้าม ดังนี้
        (1) ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
        (2) ห้ามดื่มสุรา และเสพของมึนเมาหรือให้โทษทุกชนิดในบริเวณหอพัก
        (3) ห้ามประพฤติเสื่อมเสียในทางเพศในบริเวณหอพัก
        (4) ห้ามครอบครองวัตถุอันตราย อันจะนำมาซึ่งความเสียหายและเกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินของหอพัก และผู้อาศัยในหอพัก เช่น อาวุธ วัตถุระเบิด แก๊ส เชื้อเพลิง ฯลฯ
        (5) ห้ามลักทรัพย์ หรือจงใจทำลายทรัพย์สินของ หรือสิ่งของหอพักหรือของผู้อื่น
        (6) ห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายกันในบริเวณหอพัก
        (7) ห้ามกระทำการใด ๆ ให้เกิดเสียงหรืออื่น ๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่น
        (8) ห้ามเข้าไปในห้องพักของผู้อื่นขณะที่เจ้าของห้องไม่อยู่ หรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของห้องพัก
        (9) ห้ามนำนักศึกษาหรือบุคคลภายนอกเข้าในห้องพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักโดยเด็ดขาด  หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามข้อบังคับ
       (10) ห้ามทำลายทรัพย์สินหอพัก เช่น รื้อถอน ดัดแปลง ต่อเติม เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ฯลฯ กรณีเจาะหรือตอกตะปูฝาผนัง ประตู เพดาน ฯลฯ จะถูกปรับจุดละ 300 บาท หากติดสติ๊กเกอร์/กาว 2 หน้าบริเวณผนังห้องพักนักศึกษา กรณีย้ายออกนักศึกษาจะมีค่าปรับจุดละ 100 บาท และหากทำทรัพย์สินเสียหายจะต้องชำระค่าปรับตามราคาของทรัพย์สินนั้น
       (11) ห้ามกวาดขยะมาไว้บริเวณหน้าห้องพัก และให้นำขยะออกมาทิ้งที่จัดเตรียมไว้ให้
       (12) ห้ามทิ้งสิ่งใด ๆ ลงในชักโครก หรือท่อระบายน้ำภายในห้องพัก เช่น เศษอาหาร ผ้าอนามัย เป็นต้น
       (13) ห้ามโยน ขว้างปา หรือทิ้งสิ่งของใดลงมาจากห้องพัก
       (14) ห้ามประกอบอาหารในหอพักและบริเวณหอพัก รวมทั้งห้ามนำภาชนะของร้านค้าขึ้นหอพัก
       (15) ห้ามนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่ายมาใช้ในห้องพัก เช่น ขดลวดต้มน้ำ   เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า ฯลฯ
       (16) ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดมาเลี้ยงไว้ในบริเวณหอพัก และบริเวณห้องพัก
       (17) ห้ามปิดประกาศใด ๆ ในบริเวณหอพักก่อนได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
       (18) ห้ามกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือมีความเสียงที่จะเกิดเพลิงไหม้
       (19) ห้ามดำเนินกิจกรรมรับน้องใหม่ในหอพัก หากจะมีการจัดกิจกรรมใด ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษาเสียก่อน
 
การลงโทษ
 
   ข้อ 12 นักศึกษาที่กระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับหอพักนี้ ให้คณะกรรมการบริหารหอพักพิจารณาโทษต่อไปนี้
       (1) ว่ากล่าวตักเตือน
       (2) ให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเอง
       (3) ทำทัณฑ์บน
       (4) ให้ออกจากหอพัก
   ข้อ 13 นักศึกษาผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามของหอพักข้อ 11 (1) – (6) ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรง ให้ลงโทษตามความในข้อ 12 (4) และรายงานให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษาตามควรแก่กรณี
   ข้อ 14 นักศึกษาผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามของหอพักข้อ 11 (7) – (19) ให้พิจารณาลงโทษตามความในข้อ 12 (1) (2) และ (3) ตามควรแก่กรณี
   ข้อ 15 ให้ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา ตามใบคำขอนี้เป็นผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ แล้วรายงานต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อพิจารณาต่อไป


 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373