วิธีการเข้าใช้งานระบบ

1. ชื่อผู้ใช้งาน

สำหรับอาจารย์

- ประกอบด้วยรหัสบัตรประจำตัวประชาชน เช่น 6211320000XXX

สำหรับนักศึกษา

- ประกอบด้วยรหัสนักศึกษา 9 หลัก เช่น 5613201XX

2. รหัสผ่าน

สำหรับอาจารย์

- รหัสผ่านประกอบด้วยวันเดือนปีเกิดจำนวน 8 หลัก ววดดปปปป เช่น 130625XX

สำหรับนักศึกษา

- รหัสผ่านประกอบด้วยวันเดือนปีเกิดจำนวน 6 หลัก วว/ดด/ปป/ เช่น 13/06/XX

คู่มือสำหรับนักศึกษา คู่มือสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา