✅ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 (รหัส 64,63,62,61)
✅ ผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะได้หน่วยกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย 1 หน่วยกิจกรรม (รหัส A) เลือกได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากนักศึกษาแจ้งข้อมูลผิดพลาดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียและจะไม่ได้กิจกรรมดังกล่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ซึ่งมีผู้สมัคร จำนวน 1 พรรค คือ พรรค NEW GEN DEVELOPERS
**ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษามีเพียงคนเดียว/พรรคเดียว/ไม่มีคู่แข่ง ให้มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงเลือกตั้งต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และต้องมากกว่าจำนวนผู้ที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน


ระบบเลือกตั้งนักศึกษาออนไลน์ ปิด!

(วันที่ 28 มี.ค. 2565 เวลา 08.30-15.30 น.)


โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373