เลือกตั้งนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
✅ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชั้นปีที่ 1-4 (รหัส 62,61,60,59)
✅ ผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะได้หน่วยกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย 1 หน่วยกิจกรรม (รหัส A) เลือกได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากนักศึกษาแจ้งข้อมูลผิดพลาดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียและจะไม่ได้กิจกรรมดังกล่าว
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ซึ่งมีผู้สมัคร จำนวน 1 พรรค คือ พรรคพัฒนาสักทอง
**ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษามีเพียงคนเดียว/พรรคเดียว/ไม่มีคู่แข่ง ให้มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงเลือกตั้งต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และต้องมากกว่าจำนวนผู้ที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน

ขณะนี้หมดเวลาเลือกตั้งแล้ว...
การเลือกตั้งออนไลน์ วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-15.30 น.