เติมฝัน แต้มสี ทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 7

วันที่ 29-31 มีนาคม 2564 องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรม "เติมฝัน แต้มสี ทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 7" ณ โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิด กิจกรรมในครั้งนี้มีจัดทำสนามเปตอง ทาสีโรงอาหาร สนามกีฬา สนามเด็กเล่น แทงค์น้ำ ศาลา ห้องน้ำ และเสาธง เป็นต้น พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ทางโรงเรียน เพื่อเสริมทักษะทางด้านกีฬาและนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนประชารักษ์ศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 29 มีนาคม 2564 147


โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2563

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านการผลิตสร้างสรรค์สื่อต่างๆ และสามารถนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ได้ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2564 และ 12 มีนาคม 2564 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร มีการประกวดดังนี้ 1. การประกวดสื่อหนังสั้น (Short Film) หัวข้อ นักศึกษากับการเรียนในยุคโควิด 2. การประกวดโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ (Poster Campaign) หัวข้อ วิศวกรสังคม

เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2564 121 545


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการจัดการจัดการความรู้ (QA.KM) ปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยโดยกระบวนการจัดการจัดการความรู้ (QA.KM)

เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2564 85 319


โครงการราชภัฏร่วมจิต บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

โครงการราชภัฏร่วมจิต บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30-13.00 น. ณ ห้องทองกวาว และ ห้องกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจระหว่างองค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสามัคคี ในรูปแบบของเครือข่ายระหว่าง สถานศึกษา โรงพยาบาล และส่วนราชการในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2564 68 547


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร