การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 20

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 20 "ร่วมแรงพลังใจ ก้าวไกลการกีฬา รวมศรัทธา ปลาบึกเกมส์" เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารนักศึกษาฯ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 20 "ร่วมแรงพลังใจ ก้าวไกลการกีฬา รวมศรัทธา ปลาบึกเกมส์" โดยมี รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาฯ โดยภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันขบวนพาเหรด การแข่งขันฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศ การแสดงเชียร์ลีดเดอร์และสแตนเชียร์ 6 คณะ และพิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2566 245


KPRU ต่อต้านคอร์รัปชันและต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ KPRU ต่อต้านคอร์รัปชันและต้านภัยยาเสพติด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความร่วมมือในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้นักศึกษารู้เท่าทันป้องกันปัญหายาเสพติด กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการต่อต้านยาเสพติด วิทยากรโดย คุณสุกัลยา แสงกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากทั้ง 6 คณะ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,000 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2566 152


โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา QA.KM. สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา QA.KM. สำหรับนักศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 150 คน โครงการมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการ PDCA และ การจัดทำโครงการของนักศึกษา การดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2566 146


โครงการราชภัฏร่วมจิต บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีการศึกษา 2/2565

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสววรค์ จัดโครงการราชภัฏร่วมจิต บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีการศึกษา 2/2565 โดยรับจำนวน 500 คนเท่านั้น ทั้งนี้ยังมี เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา จากตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร (โครงการติตอาสา หน่วงพระราชทานและจิตอาสาประชาชน) มาร่วมบริจาคโลหติ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ ห้องทองกวาว และ ห้องกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2566 153


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร