การปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ. (ออนไลน์) กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นางสาวปราณี แผนดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ. (ออนไลน์) กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนางสาวนารีรัตน์ กนกสิงห์ และ นางสาวลัดดาวัลย์ สวัสดี ผู้ดูแลงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้ความรู้และแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีนักศึกษาผู้กู้ยืม ผู้กู้เข้าศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และผู้กู้ครั้งแรกชั้นปีที่ 2-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและแม่สอด ผ่าน Microsoft Team จำนวน 1,700 กว่าคน

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2567 70


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2567

 วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)" ประจำปีการศึกษา 2567  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาษิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา พร้อมด้วย  รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ร่วมต้อนรับ เพื่อแนะนำต่างๆให้กับนักศึกษา(กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2567  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร SAC) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 8 มิถุนายน 2567 2


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 "KPRU stairway to Start" ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปียานุช พรหมภาสิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ สำหรับปีการศึกษา 2567 มีนักศึกษาใหม่จำนวนทั้งสิ้น 1,475 คน กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันแรก ประกอบด้วย อธิการบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ การบรรยายพิเศษเรื่อง เรียนอย่างไรให้สำเร็จการศึกษา ,สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นต้น

เผยแพร่เมื่อ 27 พฤษภาคม 2567 3


การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา SAC มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการชี้แจงการจัดการเรียนการสอน และแผนการเรียนของนักศึกษา โดย รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การบรรยายเรื่องความสำคัญในการให้คำปรึกษาในปัจจุบัน โดย ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา การสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์และมาตรฐานภาษาอังกฤษ์ โดย ผศ.ดร.พรหมเมศ วีระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2567 130


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร