การสัมภาษณ์นักศึกษา กยศ. KPRU วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563

การสัมภาษณ์นักศึกษา กยศ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา KPRU วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการสัมภาษณ์ มีคณาจารย์จากคณะทั้ง 5 คณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์จำนวนทั้งสิ้น 25 ท่าน และนักศึกษาที่เข้ารับการสัมภาษณ์จำนวน 1,150 คน

เผยแพร่เมื่อ 14 มีนาคม 2563 4 360


โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย กิจกรรม ราชภัฏจิตอาสา รักป่ารักษ์โลก

วันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา พร้อมผู้นำองค์การบริหารนักศึกษาและนักศึกษาชมรมจิตอาสา ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยาน ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาชุมชนตำบลคลองน้ำไหล จำนวนประมาณ 150 คน ดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย กิจกรรม ราชภัฏจิตอาสา รักป่ารักษ์โลก ณ ป่าชุมชนคลองน้ำไหล อุทยานแห่งชาติคลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 8 มีนาคม 2563 51 664


โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2562

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านการผลิตสร้างสรรค์สื่อต่างๆ และสามารถนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ได้ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2563 และ 5 มีนาคม 2563 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตร มีการประกวดดังนี้
1. การประกวดสื่อหนังสั้น (Short Film) หัวข้อ “จิตอาสา”
2. การประกวดโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ (Poster Campaign) หัวข้อ “ค่านิยม 12 ประการ”
3. การประกวดออกแบบโลโก้กองพัฒนานักศึกษา (LOGO)

เผยแพร่เมื่อ 5 มีนาคม 2563 4 376


ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 19.30 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการถนนวัฒนธรรม “ถนนคเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อีกทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรมออกร้านค้าเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2563 4 246


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร