หน้า : [ 1 ][ 2 ] สมัครทั้งหมด 169 คน (หากไม่พบชื่อตนเองให้เลือกหน้าถัดไป)
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
ประเภทผู้กู้
เอกสาร
1
611520134
น.ส.สุภัทตรา  ยังนุสสะ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
2
635820137
น.ส.สุกัญญา  คำมูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
3
621120701
น.ส.พรฟ้า  แสงสิมมา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
4
601121608
น.ส.วิภาวัณ  สงวนศักดิ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
5
601121630
น.ส.สุมาลี  จันทรมณฑล คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
6
601121626
น.ส.จารุณี  ศรีค้ำชนะกุล คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
7
631121310
น.ส.พิยาดา  โสขำ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
8
621121409
น.ส.กนกวรรณ  จันมา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
9
621121427
น.ส.อัมพร  วนาเวียงวงศ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
10
621121403
น.ส.ภัทราพร  ธนทิพยเนตร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
11
611121405
นายเสกสรร  แหวเมือง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
12
611121415
น.ส.อัจฉราพร  ขำสกล คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
13
611121410
น.ส.ณัฐกุล  คงเมือง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
14
611121409
น.ส.สิวลี  อะมะระดี คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
15
601120511
น.ส.วิรฎาพร  แห่วขัด คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
16
601120509
น.ส.อาริยา  ไพโรจน์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
17
601120513
น.ส.ประวีณา  ภมรพล คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
18
601120521
น.ส.นพัชฌา  เรืองสุข คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
19
601120507
น.ส.ภรณ์ทิพย์  รูปดี คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
20
601120514
นายสุธี  ศรีเรือง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
21
601120520
น.ส.ณัฐสิกา  สุขสวาสดิ์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
22
601120518
นายอนวัช  เนตรพรมราช คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
23
631121416
น.ส.พัชรี  พนาวิกัยพันธุ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
24
631120630
น.ส.พรพรรณ  ไพรวันไพศาล คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
25
631120619
น.ส.นันทวรรณ  เพ็งสอน คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
26
631329403
น.ส.วชิราพันธ์  ชาพวงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุข ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
27
631120616
น.ส.นันทิตา  เชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
28
631121428
น.ส.เจนจิรา  จินาพันธ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
29
631120612
น.ส.พัชรพร  แก้วมี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
30
611620112
น.ส.กัลยรัตน์​  วรรณทอง​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์​ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
31
631320418
น.ส.จุฑาทิพย์  ตุ่นคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
32
631121421
น.ส.อลิชา  พิทักษ์คามเขต คณะครุศาสตร์ วิชประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
33
631820139
น.ส.วิลาสินี  คำเรืองศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
34
601120506
นายดำรงค์  ชัยสุวรรณ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
35
611520207
น.ส.อัญชลี  จันทะเสน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
36
611520104
น.ส.น้ำทิพย์  ดิษสอน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
37
601121627
น.ส.สุนิตา  โตเมฆ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
38
611320418
น.ส.ธนัชชา  สมภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
39
611320424
น.ส.ชฎาณัฐธนพร  ถังทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
40
611320408
น.ส.ฐิติรัตน์  แซ่กอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
41
611320410
น.ส.นภาลัย  อ้นบางเขน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
42
611320409
นายธนากร  แก้วทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
43
611320412
น.ส.นัทวรรณ  นุตพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
44
631120626
น.ส.จรรยพร  คำวงษ์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
45
631120611
น.ส.วรินธร  เกตุหอม คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
46
611121616
น.ส.พัชรี  จันลองวนา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
47
601121611
น.ส.วนิดา  ชาบุญมี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
48
621121317
น.ส.กรรนิภา   เอี้ยงเตจ๊ะ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
49
621120806
น.ส.ภัทรสุดา  สุหงษา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
50
621120818
น.ส.ถิรดา  มั่นภักดี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
51
621120809
น.ส.ฐิติพร  นารอด คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
52
621120812
น.ส.จินดาพร  ปันม่วง คณะครุศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
53
631327703
น.ส.ประภาภรณ์  ประสานนาม คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
54
631327712
น.ส.ธัญญภรณ์  คะหงวน คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
55
631327720
น.ส.สุภัสสร  อ่วมสุข คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
56
631327702
น.ส.วิลาสินี  มหึเมือง คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
57
631327711
น.ส.นภัสวรรณ  ภูมะณี คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
58
631327736
น.ส.ธนภรณ์   ทัพภูตา คณะพยาบาลศาสตร์ พยายาลศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
59
621120711
น.ส.วิมล  สิรีอำไพ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
60
621120710
น.ส.กัณฐิกา  แจ้งชาวนา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
61
621120718
น.ส.นารีรัตน์  แสงบุญเรือง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
62
631327740
น.ส.สุมิตรานันต์  สมทา คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
63
631327709
นายนำชัย  ขันอินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
64
631327735
น.ส.พรรณพร   จ้อนแจง คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
65
631327707
น.ส.ณัฐชา  อิ่มอุไร คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
66
631327721
น.ส.อรภัทรา  แสงอร่าม คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
67
631327722
น.ส.จินตภา  เข็มขัด คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
68
631327731
น.ส.สุชาวดี  เพ็งพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
69
631327715
น.ส.ชาลิตา  ผ่อนแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
70
631327723
น.ส.จันทกานต์  เมฆี คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
71
631327713
น.ส.สุธินันท์   พรหมทอง คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
72
631327725
น.ส.อภิญญาพร  ขอนทอง คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
73
621120815
น.ส.ทิพวรรณ  เขาอิน คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
74
621121227
น.ส.ศุจิกา  เมฆชอุ้ม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
75
631327704
น.ส.ชาลิสา  พราห์มเกษร คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
76
631327710
น.ส.อลิตา  จิตสว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
77
631327726
น.ส.ชฎาภา   หาญเมือง คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
78
631120623
น.ส.อัญชลี  อิ่มสำราญ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
79
611420823
น.ส.ประวีรัตน์  ดำนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
80
611420806
น.ส.นภาวรรณ  ภิญโญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
81
611420807
นายมีโชค  น่วมสกุณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
82
611121626
น.ส.กมลชนก  นาคท้วม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
83
611121601
น.ส.วิชุดา  เทศพรหม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
84
621420418
น.ส.นิลาวรรณ  คำทอง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
85
631327728
น.ส.อณิษฐา   เกษมสุข คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
86
611420205
น.ส.เอมิกา  พรมสายบัว คณะวิทยาการจัดการ การตลาด ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
87
611420227
น.ส.ไพรินทร์  น่วมเจิม คณะวิทยาการจัดการ การตลาด ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
88
611420210
น.ส.สุชาวดี  สิงห์ลอ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
89
611120120
น.ส.ธนาภรณ์  จันธิดา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
90
621121222
นายธีระนัย  กลิ่นจันทร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
91
601120620
นายอภิชัย  ใจชื้น คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
92
631121906
น.ส.วรวัลภ์  นิตยระวีวาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
93
631121313
น.ส.ฤทัยวรรณ  ทองเงิน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
94
631220139
น.ส.ทัศนียา  วีระนันทกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
95
631220111
น.ส.วิยะดา  พระศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
96
631220130
น.ส.หทัยพร  เสาร์นุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
97
631320211
น.ส.กฤษณา  อ่วมบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
98
631320207
น.ส.พรนภา  ฤทธิ์มนต? คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.เคมี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
99
611120424
น.ส.จารุวรรณ  ไพโรจน์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
100
611120417
น.ส.วีรดา  ไกรวงษ์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373