ลำดับ
ชื่อกิจกรรม
วันที่
สถานที่/รายละเอียด
ปีการศึกษา
สมัคร/รับ
จัดการ
1
ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ. 08 มี.ค. 2564 ห้องกองทุน กยศ. ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) เวลา 9.00-16.30 น. แต่งกายชุดนักศึกษา (ต้องเป็นผู้กู้ที่เคยทำสัญญากับ มรภ.กพ. เท่านั้น)
2564
169/170
2
ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ. 09 มี.ค. 2564 ห้องกองทุน กยศ. ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) เวลา 9.00-16.30 น. แต่งกายชุดนักศึกษา (ต้องเป็นผู้กู้ที่เคยทำสัญญากับ มรภ.กพ. เท่านั้น)
2564
169/170
3
ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ. 10 มี.ค. 2564 ห้องกองทุน กยศ. ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) เวลา 9.00-16.30 น. แต่งกายชุดนักศึกษา (ต้องเป็นผู้กู้ที่เคยทำสัญญากับ มรภ.กพ. เท่านั้น)
2564
170/170
4
ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ. 11 มี.ค. 2564 ห้องกองทุน กยศ. ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) เวลา 9.00-16.30 น. แต่งกายชุดนักศึกษา (ต้องเป็นผู้กู้ที่เคยทำสัญญากับ มรภ.กพ. เท่านั้น)
2564
169/170
5
ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ. 12 มี.ค. 2564 ห้องกองทุน กยศ. ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) เวลา 9.00-16.30 น. แต่งกายชุดนักศึกษา (ต้องเป็นผู้กู้ที่เคยทำสัญญากับ มรภ.กพ. เท่านั้น)
2564
163/170
6
ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ. 13 มี.ค. 2564 ห้องกองทุน กยศ. ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) เวลา 9.00-16.30 น. แต่งกายชุดนักศึกษา (ต้องเป็นผู้กู้ที่เคยทำสัญญากับ มรภ.กพ. เท่านั้น)
2564
167/170
7
ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ. 14 มี.ค. 2564 ห้องกองทุน กยศ. ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) เวลา 9.00-16.30 น. แต่งกายชุดนักศึกษา (ต้องเป็นผู้กู้ที่เคยทำสัญญากับ มรภ.กพ. เท่านั้น)
2564
159/170
8
ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5) 15 มี.ค. 2564 ห้องกองทุน กยศ. ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) เวลา 9.00-16.30 น. แต่งกายชุดนักศึกษา (ไม่เคยทำสัญญากับ มรภ.กพ.)
2564
21/70
9
ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5) 16 มี.ค. 2564 ห้องกองทุน กยศ. ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) เวลา 9.00-16.30 น. แต่งกายชุดนักศึกษา
2564
68/170
10
ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ. 15 มี.ค. 2564 ห้องกองทุน กยศ. ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) เวลา 9.00-16.30 น. แต่งกายชุดนักศึกษา (ต้องเป็นผู้กู้ที่เคยทำสัญญากับ มรภ.กพ. เท่านั้น)
2564
95/170
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373