หน้า : [ 1 ] สมัครทั้งหมด 95 คน (หากไม่พบชื่อตนเองให้เลือกหน้าถัดไป)
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
ประเภทผู้กู้
เอกสาร
1
631121020
นายจักรกฤช  เกิดศรี คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
2
621220206
น.ส.รุ่งทิวา   วรวุฒิเกรียงไกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
3
621620221
น.ส.บุญยานุช  มูลเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
4
631720202
นายวิทยา  ยาตรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พลังงาน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
5
631121008
น.ส.กัลยากรณ์  คะใจ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
6
631121009
น.ส.นริศรา  จันทรมณี คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
7
621620226
น.ส.รัตนาภรณ์  อ่อนสมสวย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
8
621620202
น.ส.กาญจนา  ภูกันแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
9
631720203
นายทิวพันธ์  บำรุงเชื้อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนพลังงาน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
10
631121007
น.ส.ธนพร  เรือนบัว คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
11
621120602
น.ส.สุวพร  ทยาธรรม คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
12
621120618
น.ส.กัณฐิกา  นักใจธรรม คณะครุศาสตร์ ภาษาอั ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
13
621120624
น.ส.ปานทิพย์  แช่มช้อย คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
14
621120605
น.ส.สุธาสินี  สุริโยพร คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
15
601120324
น.ส.ประวีณา  แก้วเมือง คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
16
601120320
น.ส.ชุติมา  ใจวิสาร คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
17
621120501
น.ส.ปิยธิดา  ต๊ะนันคำ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
18
611120530
น.ส.กัญญาณัฐ  กวินวนาลี คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
19
611120506
น.ส.จินดารัตน์  หนองห้าง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
20
611120514
น.ส.อุไร   วงศ์ธีรภาพ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
21
631620104
น.ส.ปริยาภัทร  สุดรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
22
621120419
นายกฤษกรณ์   ภักดีชน คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
23
621120508
น.ส.ธนัตดา  หอมสุด คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
24
631220442
น.ส.ธันยพร  บริรักษ์เดชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
25
631220446
น.ส.อมรลักษณ์  ปัญญาสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
26
631220441
น.ส.พรรณนภา  บริรักษ์เดชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
27
631220440
น.ส.นพเก้า  ธารคุณธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
28
611720130
นายศุภชัย  โฉมเฉิด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
29
611720105
นายธนายุทธ  สง่าสูงเนิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยี​วิศวกรรม​ไฟฟ้า​ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
30
621420620
นายสิรภพ  ปัญญาวัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจ้ดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
31
631820220
นายอมรเทพ  สุวรรณรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
32
605120210
น.ส.นิศาชล  ลือใจ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
33
605120222
น.ส.วิลาวัลย์  สีมา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
34
621320118
นายศุภกร  แช่มช้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
35
621320103
น.ส.ดรุณวรรณ  ปานเกิด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
36
621320119
นายรัชชานนท์  พฤฒิโชต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
37
601320803
น.ส.ฉัตรฑริกา  พิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
38
631820126
น.ส.อริสรา  บุญมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
39
631420614
น.ส.ขจีวรรณ  หุ่นเที่ยง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
40
601120407
น.ส.อาภากร  ยังประเสริฐ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
41
631520613
น.ส.สุทัตตา  นารอด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
42
601120409
น.ส.ปรารถนา  เงินฉลาด คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
43
631420613
น.ส.สุทัตตา  นารอด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
44
601120404
น.ส.จุฑามาศ  ยืนยาว คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
45
621420110
น.ส.เมษา  แจ่มหม้อ คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
46
601120421
นายพัชรียา  แก้ววิเศษ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์​ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
47
631120610
น.ส.ปิ่นสุดา  ภูมมาลา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
48
631720126
นายจื้อ  แซ่โซ้ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
49
621120523
น.ส.จิรสุดา  สุภาจันทร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
50
631820209
นายสุจินดา  อ้นทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
51
621320820
นายจิตรภาณุ  แซ่ว้าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
52
611420504
น.ส.สุดาพร  แทนสมบัติ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
53
611420515
น.ส.นิชานันท์  เอี่ยมทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
54
621920114
น.ส.อรทัย  วงศ์ธีรภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
55
621220409
น.ส.ชนกานต์  นาคก้อน คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
56
621220419
น.ส.ปาริฉัตร  วงศ์ชมภู คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวเเละการโรงเเรม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
57
621220433
น.ส.อาภัสรา  ไชยศิริ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
58
621820222
น.ส.สุภัสสรา  เอี่ยวเฮ็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
59
611220827
น.ส.ศิริพร  เตจ๊ะ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
60
611220801
น.ส.วริศรา  คำสา คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
61
631121015
น.ส.จิตรานุช  ช้างสวน คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
62
611420410
น.ส.ธนาวรรณ  ดีวัน คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
63
611420409
น.ส.ธนัดดา  อินทรรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
64
621420504
นายสุทีรพล  พรมศรี คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
65
621220415
น.ส.กัญญารัตน์  รัชตรุ่งโรจน์กุล คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
66
621220421
น.ส.จิดาภา  ชมภูศรี คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
67
631720118
นายเจษฎา  จันจอน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
68
611420514
น.ส.สโรชา  เอี่ยมต่อ คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
69
611121401
น.ส.วัลวิภา  ม่วงสุราช คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
70
611220812
น.ส.นัฐชนิกา  สมสวนจิตร คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
71
611220817
น.ส.สุนิสา  เทพเทศ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงเเรม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
72
601120127
น.ส.สุดารัตน์  จิตรไมตรี คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
73
631320802
นายอนุวัฒน์  สีหิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
74
611320816
น.ส.บุษบา  ปทุมสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
75
601320826
น.ส.หนึ่งฤทัย  จันทร์งาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
76
621120912
นายอภิรักษ์  เอี่ยมชม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
77
621920102
น.ส.ณัชชา  ไตรทิพย์ชาติสกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
78
605120215
น.ส.ณัฐธิดา  หลักเพชร คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
79
605120217
น.ส.อังสุมาลิน  อินต๊ะนา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
80
605120227
น.ส.พีรดา  ใจวงศรี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
81
605120226
น.ส.มณีรัตน์  วารินสุก คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
82
605120218
นายยอดชาย  ตรรกศาสตร์กุล คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
83
631121911
นายณัฐวัตร  มัชฌิมพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษ์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
84
611220425
น.ส.สุพิชฌาย์  เพียรธัญญการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
85
611220402
น.ส.พัณณิตา  หมีขุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
86
631220120
น.ส.ดาริน  พงษ์พันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
87
631321004
นายวรพจน์  เศษฐานาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
88
621321107
นายกรพจน์  ขัดทาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
89
631220501
น.ส.อารียา  นาราภักดีกุล คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
90
621220309
น.ส.พิมพ์วจี  กล่ำโพธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
91
621920116
นายธนกรณ์  จ้อยม่วง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
92
621920108
น.ส.กมลวรรณ  จักรแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจิตรศิลปะประยุกต์ศิลป์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
93
631220433
นายจือย่างกุ๋ย  วงศ์ธีรภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
94
631321032
น.ส.ประกายฟ้า  เลียวไทสง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
95
621120910
น.ส.กัลยา  เอี่ยมเจริญ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373