หน้า : [ 1 ][ 2 ] สมัครทั้งหมด 169 คน (หากไม่พบชื่อตนเองให้เลือกหน้าถัดไป)
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
ประเภทผู้กู้
เอกสาร
1
621520121
น.ส.ชัญญานุช   วรชินา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
2
631120227
น.ส.รุ่งทิวา  ช้อยขุนทด คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
3
621520108
น.ส.ศศิธร  แก้วประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
4
631120224
น.ส.ปาลิตา  ศรีภุมมา คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
5
631120226
น.ส.ปัทมา  พันธ์ศรี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
6
631120221
น.ส.รีลาวรรณ  อินทศร คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
7
631120223
น.ส.ภัทริน  สมภักดี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
8
631120207
นายศักดิ์ดา  มั่นต่าย คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
9
631420222
น.ส.นันทิตาภรณ์   รุ่งสกุล คณะวิทยาการจัดการ การตลาด ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
10
631420223
น.ส.พิมพ์ปภัสร์  เพชรทอง คณะวิทยาการจัดการ การตลาด ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
11
631220301
น.ส.กัญญ์พิมพ์  สิทธิกรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
12
611121702
น.ส.สุวิศา  สระทองเทียน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
13
611121703
น.ส.วนิดา  ใจธรรม คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
14
621520112
น.ส.รัตนาภรณ์  เพิ่มหิรัญ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
15
631220312
น.ส.นริศรา  เพชรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
16
621420625
น.ส.ประวีณา  ทรัพย์โฉม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
17
621420617
น.ส.สุชานาฎ  เสือยิ้ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
18
611120502
น.ส.เจมจิรา  ปิ่นทอง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
19
611120503
น.ส.สุรัตน์ดา  ช่างเพาะ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
20
611120513
น.ส.จิดาภา  สุขสาคร คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
21
611120512
น.ส.ชมพูนุช  พันธ์น้อย คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
22
611120521
น.ส.ปวีณา  แสงสว่าง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
23
601120210
น.ส.มาธวี  ศรีมาลา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
24
621420627
น.ส.กมลวรรณ  สุนทร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
25
631120217
น.ส.ธิดารัตน์  มุ้งแป้น คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
26
601121023
นายธีรภัทร  กุศลจิตร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
27
601121017
น.ส.เสาวภาคย์  ง้อมเขียว คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
28
631220319
น.ส.วัชรา  เลี่ยมจ้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
29
601121009
น.ส.ณัฐมล  ยอดนวล คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
30
631220305
น.ส.กวิสรา  สายปาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
31
621320107
น.ส.กิ่งแก้ว  อ่อนสำรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
32
631320124
นายสัณหณัฐ  คล้ายผูก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
33
621320101
น.ส.ชนิสรา  ร่มโพธิ์รี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
34
621320116
นายลิขิต  วันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
35
631430105
น.ส.สุภัสสร   อ่อนศรี คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
36
631430106
น.ส.กองแก้ว  เอี่ยมมาตร คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
37
621420610
น.ส.ชญาณี  ปรีชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
38
631320408
น.ส.สุพัชญ์  เพียรรตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
39
631320427
น.ส.วิไลพร  พันธ์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
40
631320416
น.ส.วิภาวรรณ  อินตา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
41
631520109
น.ส.กัลยา  นพนาบดี คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
42
631520115
น.ส.อิสริยา  พันทสิงห์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
43
631520104
น.ส.แก้วกัญญา  เสาอนันต์ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
44
631520126
น.ส.นภาพร  ทองคำ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
45
631520107
น.ส.อัญชรีพร  ชูดวง คณะวิทยาการจัดการ บัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
46
631520123
น.ส.ขวัญฤทัย  โพธิ์ไกร คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
47
611320806
น.ส.จิรานุช  มั่นคงพิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
48
631420108
น.ส.ชไมมล  ไม้แดง คณะวิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
49
631420107
น.ส.ธนภรณ์  ศิลปชัย คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
50
621121408
น.ส.ปนัดดา   สมนำปน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
51
621121419
น.ส.ฌาริตา  ดาษดา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
52
621121417
น.ส.สุภาวดี   ศรีสองเมือง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
53
621121405
น.ส.พรพิมล  ปัญญามณี คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
54
611820122
น.ส.พิยดา   มิตรชื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
55
611820109
น.ส.ทิพานันท์  สีปัจฉิม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์​ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
56
611820127
น.ส.วิภาดา  จันนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
57
611820120
น.ส.รักชนก  สังข์สุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
58
611820107
น.ส.สุกัญญา  ทองแกมแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
59
611320824
น.ส.รัตนาภรณ์  แสนหาญชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
60
631320101
น.ส.ศิวะพร  พึ่งช้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
61
621121505
น.ส.กนกพร  เพมขุนทด คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา​ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
62
621121521
น.ส.รุ่งทวี  เเก้วฉนวน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา​ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
63
621121523
น.ส.อารี  รุ่งอรุณดอย คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
64
621121513
น.ส.จินดา  วนาพุทธรักษ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
65
631820125
น.ส.ปวันรัตน์  แสงกล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
66
611820123
น.ส.วรรณธิญา  เซ็นน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
67
631320413
น.ส.สุมารา  หายะชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
68
631320438
น.ส.วรพิชชา  ยิ้มเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
69
631320430
น.ส.วิลินดา  ทองหล่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
70
631320424
น.ส.อน​งค์ทิพย์​  แตง​โตนด​ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุข​ศาสตร์​ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
71
621121110
น.ส.นฤมล  ชุมพร คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
72
621121121
น.ส.บุญญิสา  หมูคำ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
73
621420319
น.ส.เกวลิน  ภู่เล็ก คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
74
621120713
น.ส.กมลพรรณ  กุลสรนันท์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
75
621121103
นายพิพัฒพงษ์  ไชยฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
76
611420215
น.ส.เมทนี  ตรีสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
77
611420216
น.ส.จรีรัตน์  ขำโตนเ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
78
611420218
น.ส.อิงณภัสร์  สถิตโอภาสเสถียร คณะวิทยาการจัดการ การตลาด ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
79
611720301
นายพีระพงษ์  จันทร์อ่อน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
80
611420217
น.ส.เพชรมณี  คุ้มชนะ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
81
611120505
นายเกียรติศักดิ์  ทองขาว คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
82
611120307
น.ส.รุ่งนภา  สุขสาย คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
83
631820205
น.ส.พิชญาดา  เรื่อศรีจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
84
631820236
น.ส.พัชรพร  หมั่นเขตกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
85
631820206
น.ส.พิชญาภัค  เรื่อศรีจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
86
631820204
น.ส.สุพิชชา  ชมชื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
87
631820224
น.ส.ศศิธร  เจียมศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
88
621220227
น.ส.อภิภาวดี  มากอยู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
89
621220208
นายทักษิณ  มะยมหิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
90
621220211
น.ส.เพชราภรณ์   รวงผึ้ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
91
611320605
นายวรุตม์  จูงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
92
611320606
น.ส.อารีรัตน์  ผ้าน้ำฝน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
93
621220218
น.ส.สนธยา   มะณีเขียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
94
631420401
น.ส.ปุณณัชชา  สิทธิกรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
95
631220414
น.ส.พัชรี  รุ่งเปี่ยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
96
611320620
น.ส.สุภาพร  อิ่มจิตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
97
611120321
น.ส.วันเพ็ญ  แซ่ย้า คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
98
601120329
น.ส.สโรชา  ใจครอง คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
99
601120312
นายเสฏฐวุฒิ  ใจชมภู คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
100
611120304
น.ส.สุภารัตน์  อินต้นวงค์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373