หน้า : [ 1 ][ 2 ] สมัครทั้งหมด 163 คน (หากไม่พบชื่อตนเองให้เลือกหน้าถัดไป)
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
ประเภทผู้กู้
เอกสาร
1
621320911
น.ส.อนันตพร  อรุณฉาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
2
621320117
น.ส.วาสนา  แซ่จาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
3
621520103
น.ส.พัทธ์วิรา  อิ่มพุ่ม คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
4
611520101
น.ส.สรินยา  เจริญสารีกิจ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
5
621520116
น.ส.วรรณิศา  แจ่มมณี คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
6
621520114
น.ส.ธิดารัตน์  รัตนะ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
7
621520119
น.ส.เกตุวรินทร์  มีสงฆ์ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
8
621320910
น.ส.มุธิตา  พลภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
9
631420611
น.ส.สิราวรรณ​  เกิดพงษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
10
631420617
น.ส.เมทนี  ช้างแก้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
11
631420618
น.ส.พัสตราภรณ์  พ่วงกองนะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
12
631420601
น.ส.รุ่งทิวา  ปรีหลาบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
13
631420604
น.ส.วรวรรณ  อบเชย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
14
631420605
น.ส.เสาวลักษณ์  แช่มมั่นคง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
15
601121203
น.ส.วราภรณ์  แผงผล คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
16
601121206
น.ส.หทัยชนก  ค่ำยัง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
17
601121222
น.ส.นัทมนต์  แลดี คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
18
601121218
น.ส.เบญจวรรณ  สร้อยต คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
19
601121223
น.ส.กัญญารัตน์  พิชิตสกุล คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
20
611122001
น.ส.นันทิญา  เวฬุวนารักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
21
611620114
น.ส.ทิพวรรณ  กันเที่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
22
611321104
น.ส.มัลลิกา  ทองมี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
23
601120408
นายแล  วิละคำ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
24
611220603
น.ส.ขนิษฐา  มั่งทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
25
621320113
นายฐิรวรรษ  จันทร์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาคอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
26
611220602
น.ส.รัตนากญจน์  คล้อยสวาท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
27
611220613
น.ส.พรพิมล  แสนเขียววงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
28
621420730
น.ส.ชรินทร์ทิพย์  สุขพร้อม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
29
621420710
น.ส.อำพร  เนื้อไม้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
30
621420719
น.ส.ลักขณา  สีเพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
31
621420707
น.ส.ชลธิชา  พลศร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
32
631320808
น.ส.ยุพินภรณ์  พลศร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
33
631320805
น.ส.ภัทรลภา  แซ่ลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
34
631320810
น.ส.ธัญมน  แซ่ม้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
35
631120311
นายธนบูรณ์  แซ่หาญ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
36
611220615
น.ส.วิชญาดา  กอสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
37
631320820
น.ส.จิตตาภา  วงษ์เมฆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
38
621520226
น.ส.เบญจรัตน์  แสวงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ บัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
39
621520214
น.ส.เบญจลักษณ์  แสวงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ บัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
40
621220102
น.ส.อัจฉริยากรณ์  สิทธิราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
41
631820201
นายภานุพงศ์  มนฑาประดิษฐ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
42
621820110
น.ส.รัตนาภรณ์  เดชะผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
43
631120721
น.ส.พิมพิศา  ถาวร คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
44
631220437
น.ส.รัชนก  นุ่มนิ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
45
621420711
น.ส.วัลภา  ทวีสวย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
46
621420709
นายสุทธิรักษ์  คัชพงษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
47
601121402
น.ส.พิมลวรรณ  จันทร์เปรม คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
48
621820106
น.ส.กาญจนา  สุมาลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
49
621820103
น.ส.อรทัย  โกวิทกิตติกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
50
601121021
น.ส.แสงทิพย์  นิธิเมธา คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
51
620086941
น.ส.เบญจมาศ  ดิษบเจริญ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
52
601121022
น.ส.ณัฐพร  คําเรือง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
53
631220404
นายธีรพงษ์  ใจสิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
54
621520223
น.ส.สุธิมา  โคฮาด คณะวิทยาการจัดการ บัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
55
621520209
น.ส.ชลธิชา   ยิ้มบุญเกิด คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
56
631220439
น.ส.อาทิตญาพร  ล่าศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
57
621520208
นายวรินทรา  นารอด คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
58
631220401
น.ส.จุฑามาศ   คำทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
59
621121705
นายวราวุธ  โมลาลาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
60
621121703
นายสิทธิเดช  กนกสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
61
631220410
น.ส.พรพรรณา  สัตยาคูณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
62
621120122
น.ส.ฉันทิสา  แซ่กือ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
63
621120108
น.ส.กชพร  แซ่ม้า คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
64
621120115
น.ส.กวินนาถ  ผาด่าน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
65
611320616
น.ส.กิตติยา   กระต่ายทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
66
611320607
น.ส.นภัสวรรณ  ใจแสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
67
611320602
น.ส.ภาวิณี  ภู่ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
68
611320614
นายเจษฎา  ออมฉิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
69
621320906
น.ส.พัชราวรรณ  เกิดพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
70
611320627
น.ส.ไพรลิน  ชัยอารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
71
611320612
น.ส.นัฐรินทร์  พันธ์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
72
611320617
น.ส.รสสุคนธ์  เสาวนิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
73
611220305
น.ส.สุภัสสร  ช่างเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
74
621120927
น.ส.สุกัญญา  ข่างเงิน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
75
611220302
น.ส.สโรชา  หลักหิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
76
611220303
น.ส.สิรีธร  นวพงษ์ภูษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
77
611220309
น.ส.ปวีณา  วิเชียรชัยคีรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
78
611220326
น.ส.ภัทราวดี  บุญศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
79
611220317
น.ส.วาริน  จำปาทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
80
631320807
น.ส.นางสาวปริศนา  โต๊ะดอนทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
81
631320806
น.ส.ทิพานัน  หมอนคุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
82
601121418
น.ส.ชลิดา  สูงปานเขา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
83
631320818
น.ส.อรวี  ครุฑหุ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
84
611420722
นายอภิสิทธิ์  โพธิ์มาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
85
611320619
น.ส.ศรัณญา  แนบกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
86
611320623
น.ส.เจนจิรา  เหล่าเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
87
611320622
น.ส.จินดารัตน์  เหล่าเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
88
621220116
น.ส.มินตรา   พุกกลิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
89
621220109
น.ส.กาญจนา  น้อยผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
90
601121214
นายธนวัฒน์  ฉายแสง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
91
611620208
น.ส.ชลธิชา  จำปางาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
92
621220110
น.ส.วิจิตรา  กลาดเกลื่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
93
601120828
นายนครินทร์  ขุมทอง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
94
631121216
น.ส.เกศสุดา  มูลวงษ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
95
621121804
นายพิชชากร  รอดเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
96
631520208
น.ส.นภัสสร  รัตนบดี คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
97
631520207
น.ส.ภัทรนันท์  กาวิใจ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
98
631520206
น.ส.วริศรา  ถวายนิล คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
99
631520230
น.ส.กฤษณา  จันทร์เล็ก คณะวิทยาการจัดการ บัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
100
631520229
น.ส.พลอยไพลิน  มาน้อย คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373