หน้า : [ 1 ][ 2 ] สมัครทั้งหมด 167 คน (หากไม่พบชื่อตนเองให้เลือกหน้าถัดไป)
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
ประเภทผู้กู้
เอกสาร
1
621121606
น.ส.ภูริชญา  กรอยสระน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี (ค.บ.) ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
2
621121609
น.ส.ณิชากร  ช่างย้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ค.บ. ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
3
621121601
น.ส.พสุธิดา  สุรินทร์วงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี. คบ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
4
621121610
น.ส.อนัตตา  เผ่าตัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ค.บ. ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
5
631120617
น.ส.ธมลวรรณ  หาญวิชา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
6
611120807
น.ส.รวินันท์   เครือแก้ว คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
7
611120812
น.ส.สุภัชชา  แพรพันธ์ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
8
621121618
น.ส.อารพี  แก้วทองดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ค.บ. ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
9
611120820
น.ส.จุฬาลักษณ์  สอนนิล คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
10
631120405
นายปัญจพล  ดีเวช คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
11
621121527
น.ส.อรทัย  พระคำจันทึก คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
12
621121522
น.ส.ทิพปภา  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
13
611120831
น.ส.เนตรทราย  ศรียางนอก คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
14
621121616
นายรัตนากร  นรินทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี(ค.บ.) ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
15
631820231
น.ส.อภัสราวรรณ  อ่อนสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
16
631820221
น.ส.เบญญทิพย์  แสงแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
17
631820225
น.ส.นิศามณี  บุญดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
18
631820230
น.ส.กัญญาณัฐ  ลอยทุ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
19
621121508
น.ส.ธันย์ชนก  บูรณายั่งยืน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
20
621320809
นายนพดล  มะยมหิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
21
601120327
น.ส.อรณิชา  ศิริประโชติ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
22
621820102
น.ส.ณิชากร  ฉลองนุกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
23
611120821
น.ส.ณัฐพร  สังกลม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
24
631120810
นายธนดล  ผลสอน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
25
621121503
น.ส.อรณิช  ศิริยั่งยืน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
26
621120220
น.ส.วนิดา  แซ่หมี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
27
601121208
น.ส.เบญจวรรณ  จันแก้วห้าง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
28
611121424
น.ส.กัญญารัตน์  พิมพา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
29
601121220
น.ส.เพชรลดา  คำใส คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
30
601121308
น.ส.นิลุมล  วัดน้อย คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
31
611121408
น.ส.อัญชลี  ทำทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
32
601121212
น.ส.ชนิตา  สุขพร้อม คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
33
611121416
น.ส.วันวิสาข์  ครุฑเครือ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
34
611121402
นายกรกฎ  ตีนาเต คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
35
611121407
น.ส.ฟ้าใส  เข็มทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
36
601121217
น.ส.บุญรัตน์  มิ่งใย คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
37
631220228
น.ส.เรือนแก้ว  แซเผือก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
38
631120511
น.ส.ณัฐพร  บัวคำโคตร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
39
601121703
น.ส.สุวนันท์  มาเตียง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
40
611320304
น.ส.น้ำทิพย์  สมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
41
611320303
น.ส.วรัญญา  กิ่งภาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
42
611320307
นายกิจชนะ  เก้นโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
43
611320301
น.ส.นภาลัย  เชื้อรอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
44
631120429
นายรัฐธรรมนูญ  อินต๊ะ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
45
631120417
นายกฤษฎา  สุภาปัญญา คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
46
611122003
น.ส.วรัญญา  เกิดสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
47
611122002
น.ส.ฐาปนี  บุญจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
48
611121923
นายตรัยสิทธิ์  พานิช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
49
611220201
น.ส.ณัฐฤมล   ศรีจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
50
631320407
น.ส.พรไพลิน  กันเอื้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
51
631320428
น.ส.ปวีณา  กัลปพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุข ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
52
631320421
นายชัยวัฒน์  ทองใบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
53
611420221
น.ส.ศศิวิมล  ทองดี คณะวิทยาการจัดการ การตลาด ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
54
621120421
น.ส.ดาราพร  บุญจันทร์ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
55
621120420
น.ส.กันนิกา  ชักนำชาวพนา คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
56
621120416
นายนายชูชีพ  ไพรวันมั่นคง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
57
631220408
น.ส.วรรษมณ  ถนอมรอด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
58
631120423
น.ส.ทัศนีย์  วจีสัจจะ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
59
621820108
น.ส.พีรดา  น้อยคำอ้าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
60
621820118
น.ส.สริตา  สิงห์รอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
61
621820124
น.ส.นันทวัน  กล้าหาญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
62
621820125
น.ส.กัลยา   อ่วมสถิตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
63
621120130
น.ส.อาทิตยา  อินมูล คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
64
611121605
น.ส.รมณี  อินทพงษ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
65
611121620
น.ส.ปานชีวา  ม​ลิ​วัลย์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
66
611220105
น.ส.มัสยา  พลเชี่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
67
611220119
นายนายรุ่งทิวา  ตองเต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
68
601121719
น.ส.นัทธมน  ด้วงรักษา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา​ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
69
621120112
น.ส.พิมพ์วิภา  พระสิทธิเกตุกัน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
70
611220130
น.ส.ฐิติยา  หาริคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
71
611220102
น.ส.รุ่งอรุณ  ขุนพิลึก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
72
611220103
น.ส.วรสินา  บุญน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
73
611220129
น.ส.อาทิมา  สุขปัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
74
621320807
น.ส.ลัดดาวัลย์  แซ่ท้าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
75
621320804
น.ส.กนกวรรณ  แซ่ท้าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
76
631120919
น.ส.สุภาภรณ์   ฟองจำ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
77
631120916
น.ส.อรปรียา  เสาร์เงิน คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
78
631120907
น.ส.เพริศพริ้ง  ศิรินาค คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
79
631120917
น.ส.วีรญา  หน้าชม คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
80
621121119
น.ส.ปริยากร  เหลืองวิชชเจริญ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
81
601320811
นายอนุภาพ  ยอดคีรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
82
601320806
น.ส.สงกรานต์  เชิงเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
83
601320825
น.ส.กนกวรรณ  เกิดคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
84
601320823
น.ส.สิริลักษณ์  ทิพย์สันเทียะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
85
601120816
นายธนเทพ  เดี่ยววาณิช คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
86
621120716
น.ส.วิมลรัตน์  เงินทอง คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
87
621120727
น.ส.วิภารัตน์  นิยมชน คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
88
621120708
นายณัฐพล  นามั่น คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
89
601320801
น.ส.อินทิราพร  ศิลารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
90
631820210
น.ส.ศิรินยา  รักแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
91
611120518
น.ส.ทอแสง  คูหาทอง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
92
611320814
น.ส.โสพิณยา  พุ่มทุ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
93
611120517
น.ส.อัจฉราภรณ์  มีสกุล คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
94
611120501
นายอธิปชิระ  บุญพรม คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
95
611120519
น.ส.วริษา  แซ่ลี คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
96
611120525
น.ส.การะเกด  พุทธมงคล คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
97
611120516
น.ส.พรประภา  ก้อนนาค คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
98
611121624
น.ส.จันทิมา  แตงบุญรอด คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
99
611121608
น.ส.จินต์จุฑา  สุยะทา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
100
611121615
น.ส.สุธาสินี  วันเสาร์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373