หน้า : [ 1 ] สมัครทั้งหมด 70 คน (หากไม่พบชื่อตนเองให้เลือกหน้าถัดไป)
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
1
671120221
น.ส.สุณิสา  พรพะกา คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
2
661320506
นายรุ่งธิชัย  ถึงสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
3
651120810
น.ส.ก้องนภา   ทรัพย์อยู่ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
4
651120814
น.ส.ณัฐกานต์   โอสา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
5
671220108
นายนนทพัทธ์  มิ่งทองโต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
6
661820307
น.ส.ปาริฉัตร  คชฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
7
651320135
นายอภิสิทธิ์  อินหมื่นไวย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
8
671220112
นายจตุพล    ศรีวันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
9
671120226
น.ส.ญาดา  กลิ่นพนา คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
10
671121426
น.ส.อุสิชา  ปัญทยา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
11
671121501
นายนรภัทร  จันอ้น คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
12
671220106
น.ส.กัลยรัตน์  บริวาทย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
13
671121323
น.ส.สุรีรัตน์  อินประเสริฐ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
14
671120406
น.ส.นิราภร  ดิษฐธรรม คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
15
671120301
น.ส.พิมพ์พจี  เทียนสว่าง คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
16
671120927
นายอนุชา  จันทราศรี คณะครุศาสตร์ พลศึกษา
17
671420104
น.ส.สุธาสินี  สายเครือเปี้ย คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร
18
671121308
น.ส.จิราภา  แซ่กือ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
19
671120304
น.ส.อภิญญา  คล้ายนิล คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
20
651720103
นายภานุวัฒน์  โพธิ์หวี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
21
671121319
น.ส.นภาพร  อุดมสุข คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
22
671720208
น.ส.สุภาวดี  คุ้มสุวรรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา
23
671220204
น.ส.นารีรัตน์  รอดคุ้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
24
671220227
นายอนุพัฒ  ปั้นสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
25
671220205
น.ส.ธัญรดา  สารเถื่อนแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
26
671220202
น.ส.สาวิตรี  แสนเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
27
671120127
น.ส.ณัฐชนัญ  พันที คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
28
671121905
น.ส.นางสาว สิรินทรา  พรมฟัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา)
29
671430109
นายธีรภัทร์  คุ้มเณร คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ
30
671430113
น.ส.ณัชชา  ปิ่นสังข์ คณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
31
661220413
น.ส.พรพรหม  วิริยะวงศ์วิวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม
32
671327716
น.ส.พิมจันทร์  ชนะเพีย คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
33
671327711
น.ส.ปนิฐา  แสงอนุเคราะห์ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
34
671327702
น.ส.ศิริพร  นอกไธสง คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
35
661620216
นายอนุทัย  กิ่งนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
36
671121102
น.ส.สุประวีณ์  บัวป้อม คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน
37
671120109
น.ส.นางสาวกมลชนก  เกิดพงษ์ คณะครุศาสตร์ ปฐมวัย
38
671120407
นายนนทกร  อินทพงษ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
39
671121329
น.ส.วิมารี  แก้วภู่ คณะครุศาสตร์ วิชาภาษาไทย
40
671121322
น.ส.ปวันรัตน์   คำชู คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
41
671121603
น.ส.กมลรัตน์  วนาไพศาลสุข คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา
42
671420231
น.ส.วิลาวัณย์  วิริยกุลรุ่งโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจ (การตลาด)
43
671327751
น.ส.น้ำค้าง  กองสำลี คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
44
675420202
น.ส.อนันตญา  ตาคำ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
45
671620114
น.ส.จุฬาลักษณ์  ศีลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
46
670130401
นายอนุวัฒน์  พันมะวงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ
47
671420206
น.ส.อังชุรี  ปานนาค คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุ(การตลาด)
48
671320314
น.ส.นันท์สินี  ยอดเยี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
49
671120512
น.ส.สุทธิดา  มาพบสาละวิน คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
50
671320326
น.ส.อัญชสา  จันทร์เกษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
51
671820205
น.ส.กรรณฑริกา  สุทธิเมฆ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
52
671820122
น.ส.ฐิติญา  ดอนแดนปิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
53
671121508
น.ส.สุทธิชา  มาน้อย คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
54
671121509
น.ส.กัลยา  วงษ์ไทย คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา
55
661820129
นายวัชรพงษ์  พินิจกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
56
671520109
น.ส.ฐิฏิการณ์  บัวเผียน คณะวิทยาการจัดการ บัญชี
57
671820101
น.ส.พิชชาพร  ห่วงเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
58
671121325
น.ส.รัตติกาล  เถื่อนเหลือ คณะครุศาสตร์ วิชาภาษาไทย
59
671420408
น.ส.กัญญาวีร์  สุ่มเอม คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ
60
671321113
นายอิสริยะ  บดีรัฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
61
671220403
น.ส.ทิพปภา  ไทยแท้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน
62
671320309
น.ส.ฉวีวรรณ  หมอกเมฆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
63
671321110
นายกรวิชณ์  นาโตนด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
64
671320604
น.ส.ทรายขวัญ  บุญประคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
65
671320602
น.ส.กุลธิดา  คงสิบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
66
671820307
น.ส.นางสาวปณิดา  อินทพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
67
671820306
น.ส.อัฐภิญญา  ไพบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
68
671120723
นายจัตุมงคล  เรืองนุกูล คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
69
671820321
น.ส.นางสาวธัญญพัฒน์  พึ่งอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
70
671121804
น.ส.สุพรรษา   ศรีภุมมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์)
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373