หน้า : [ 1 ][ 2 ] สมัครทั้งหมด 159 คน (หากไม่พบชื่อตนเองให้เลือกหน้าถัดไป)
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
ประเภทผู้กู้
เอกสาร
1
621321003
น.ส.มณีรัตน์  นามมณีวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
2
621321008
น.ส.สุมิตตรา  ศรีคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
3
601121801
น.ส.ภควดี  เงินคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
4
621120119
น.ส.สิทธิณี  กื้ดจิกไผ่ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
5
621120125
น.ส.สุภาวรรณ  หล้าวงค์ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
6
621120102
น.ส.พรสินี  เชาว์ดุลพินิจ คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
7
611220117
น.ส.เนตรวิมล  เคลือภู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
8
611120809
นายปวเรศ  ไพราราชธรรม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
9
611121510
นายสหรัฐ  หงษ์เวียงจันทร์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
10
611120811
นายพรรณกร  จันทร์ทันโอ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
11
611120827
นายวีระพล  ดีเอี่ยม คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
12
611121509
น.ส.กัญญาภัทร  จันทร์กันนา คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
13
611121513
น.ส.อมรรัตน์  กันทิละ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
14
621120101
น.ส.ปิยะวรรณ  คำสอน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
15
611121523
น.ส.โยษิตา  ปานฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
16
621120110
น.ส.กัญญารัตน์  แก้วทอง คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
17
621120114
น.ส.กวินทรา  อ้นเงิน คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
18
631122129
น.ส.รุจิรา  เย็นมั่น คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
19
621420217
น.ส.ทิพย์สุคนธ์  หงษ์ยนต์ คณะวิทยาการจัดการ การตลาด ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
20
601121701
น.ส.นาตารี  บุญมาก คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
21
611420229
น.ส.มนัสสินี  ถาวร คณะวิทยาการจัดการ การตลาด ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
22
611720208
น.ส.สัณหพร  กาเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
23
601121728
น.ส.น​ภัส​วรรณ​  จันทร์​โต​ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา​ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
24
601121726
น.ส.รุจิราพร  จั่นแจ้ง คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
25
631520204
น.ส.เพ็ญพรรณ   ทายาทกวิน คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
26
631420207
น.ส.ศศิชา  ศรีจินดาวนา คณะวิทยาการจัดการ การตลาด ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
27
631520219
น.ส.เนตรมณี  ซ่อนกลิ่น คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
28
611420401
น.ส.สุชีรา  ชุ่มรัศมี คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
29
611420419
น.ส.วาสนา  พร้อมตูม คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
30
611122217
น.ส.บุษยมาศ  เขม้นเขตการ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
31
611122219
น.ส.ชลธิชา  ดอยแก้วขาว คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
32
611122209
น.ส.อรอนงค์  ข้อหล้า คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
33
621120801
นายมาณพ  จุมจันทึก คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
34
611122214
น.ส.อรณิช  วายุ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
35
631520225
น.ส.ดวงกมล  เกตุสาคร คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
36
631420220
น.ส.ธัญณภัทร์  จีรงกูล คณะวิทยาการจัดการ การตลาด ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
37
631122107
น.ส.ชนาพร  โอวาท คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
38
611720214
น.ส.จันทร์นภา  เกษหอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
39
621121421
น.ส.น้ำผึ้ง  คีรีคุณากร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
40
611820104
น.ส.เกศินี  สีลาดเลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
41
611820110
น.ส.สุภาพร  เลาสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
42
611220126
น.ส.บุษยามาศ  สุขศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
43
611220118
น.ส.เปรมสุดา  ประดิษฐนุช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
44
611320203
น.ส.เดือนเพ็ญ  แสนหลวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วท.บ. ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
45
631420606
นายอัถฐิสิทธิ์  เอี่ยมนเรพร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจีสติกส์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
46
611320201
น.ส.ปรียา  ครองสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
47
611320210
น.ส.ณัฏฐณิชา  แสนสุภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วท.บ. ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
48
611320212
น.ส.ชุติมา  จันทร์ดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
49
601120706
น.ส.รพีพรรณ  สวรรค์คีรีเขต คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
50
621121124
นายณัฐวัฒน์  ยอดอ้อย คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
51
621121129
นายวีรพงษ์  ทองจิตติ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
52
621121108
นายเอกวิทย์  แซ่ย่าง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
53
611122221
น.ส.รุ่งเรือง  อร่ามฤทัยกุลพนา คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
54
611121707
น.ส.สุดารัตน์  ทรัพย์เหลือแสน คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
55
611121708
น.ส.ชาลิสา  ไพรนีรชาติ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
56
621121126
นายบุญญฤทธิ์  บุญยืด คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
57
621121107
นายเกียรติศักดิ์  อินยัง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
58
631530115
น.ส.สุพรรณษา  คงสุข คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
59
631530121
น.ส.ณัฐวดี  ขาวทุ่ง คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
60
611320206
น.ส.กัญญารัตน์  หมื่นแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วท.บ. ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
61
631122113
นายศรายุธ  กาบี้ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
62
631120805
น.ส.พิมพ์สุภา  สุปินะ คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
63
621121406
น.ส.ปวีณา  สุขดี คณะครุศาสตร์ วิชาการประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
64
631430104
น.ส.นฤมล  หว่างจ้อย คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
65
631430107
น.ส.ตรีชฏา  มาน้อย คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
66
631530120
น.ส.พัชรี  มะโนน้อม คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
67
631530119
น.ส.วิภาวรรณ  นิลมุข คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
68
631120523
นายอัมรินทร์  สร้อยเพชร คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
69
631120524
นายธีรวุฒิ  อินอำไพ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
70
621220111
น.ส.วิรัลยุพา  น้อยนาช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
71
611121001
น.ส.อภิญญา  บุรานันท์ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
72
611121018
น.ส.ชมพูนุช  ทองสุวรรณ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
73
611121023
น.ส.ปรารถนา  ใจงาม คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
74
621220104
น.ส.เบญจรัตน์  แกมขุนทด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
75
611121026
น.ส.ญานิกา  ธรรมมา คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
76
611121030
น.ส.ปาริชาติ  ธัญชาติไพศาล คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
77
611121025
น.ส.มะลิวัลย์  แซ่ย้าง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
78
621220118
นายเรวัต  ป้อมเสมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
79
601121706
นายพัชรพล  เป้จั่น คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
80
621121404
น.ส.วันดี  เสียงสู่สวรรค์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
81
621121120
น.ส.อาริสา  งามตรง คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
82
611320826
นายจิรายุ  แซ่ย่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
83
611121613
น.ส.รณพร  จำปู้ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
84
621620105
น.ส.น.ส.สุนิสา  ศิริพรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
85
621620110
น.ส.ศิรินญา  แสงอรุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
86
621620120
นายอิทธิฤทธิ์  ศรีโตนด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
87
611520129
น.ส.อำพร  ขวัญมา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
88
611520128
น.ส.รัตนา  ขวัญมา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
89
621121125
น.ส.กุลพัชร  กาจักร์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
90
611121012
น.ส.เกวรี  ปานคำ คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
91
611121015
น.ส.พัชรธิดา  มหึเมือง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
92
601121708
น.ส.สุดารัตน์  โตประพันธ์ คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
93
611520127
น.ส.รัตนาวดี  ทองพิจิตร คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
94
611420302
น.ส.เจนจิรา  อินท์เพชร คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
95
631520112
น.ส.กัญญาวีร์  ดวงเล็ก คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
96
631520113
น.ส.พรประภา  เสมบาง คณะวิทยาการจัดการ บัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
97
631520111
น.ส.กัญญาณัฐ  คำภิละ คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
98
621320404
น.ส.สุชาริณี   จื้อชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
99
621320408
น.ส.สิริรัตน์  เผือกเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
100
621320411
น.ส.กาญจนา  สมภิพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุข ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ.
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373