หน้า : [ 1 ] สมัครทั้งหมด 21 คน (หากไม่พบชื่อตนเองให้เลือกหน้าถัดไป)
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
ประเภทผู้กู้
เอกสาร
1
625320112
น.ส.ยุวธิดา  คำรินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
2
631820211
นายอชิระ   โพธิ์ศรีทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
3
631220219
น.ส.เบญจมาศ  อาษากิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
4
631120606
น.ส.พิมพา  แซ่หมี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
5
631120903
น.ส.นาตารี   ชวนชื่น คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
6
631121122
น.ส.ศรสวรรค์  เขม้นเขตการ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
7
631530103
น.ส.ศิริเกศ  ใจมา คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
8
631122128
น.ส.กัญญารัตน์  คล้ายมาลี คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
9
631430108
นายไกรวิทย์  กุลสุ คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
10
631120116
น.ส.ธิฌากรณ์   นิธิสิริวัฒน์กุล คณะครุศาสตร์ โปรเเกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
11
601120510
น.ส.ดวงกมล  พวงจำปา คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
12
631122012
นายกฤษดา  แสงเงิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
13
621520123
น.ส.ทรรศนีย์  วงศรักษ์ คณะวิทยาการจัดการ บัญชี ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
14
621420220
น.ส.เสาวนีย์  หงษ์ลอยฟ้า คณะวิทยาการจัดการ การตลาด ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
15
611220128
นายธวัชชัย  แสนคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย​ ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
16
611220608
น.ส.ฑิฆัมพร  บัวทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
17
631320103
นายเกียรติศักดิ์  คลังทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
18
631420713
น.ส.อทิตยา  ศรีประเสริฐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
19
631321007
นายศหัสวรรษ  ทัพทวี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
20
631120319
น.ส.ศิริลักขณา  ขุนแก้ว คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
21
635820133
น.ส.วรรณา  แสนชนะอาชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373