หน้า : [ 1 ] สมัครทั้งหมด 68 คน (หากไม่พบชื่อตนเองให้เลือกหน้าถัดไป)
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
ประเภทผู้กู้
เอกสาร
1
631220506
น.ส.ชลธิชา  ปิ่นสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
2
631220513
นายณัฐวัตร  แซ่จ๋าว คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวเเละการโรงเเรม ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
3
631720103
นายพิชิตพล  ราญมีชัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
4
631820232
นายธีรพันธุ์  วงค์จาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
5
631420702
น.ส.สุชาดา  ทาทำนุก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
6
631720105
นายสมภพ  สำราญสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
7
631820219
น.ส.เกวลี  ปานน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
8
631220303
น.ส.ชิติยา  สุยะวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
9
631220308
น.ส.พัชราภรณ์  กำยาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
10
611420719
น.ส.ธาราพร  คงเมือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
11
611720201
นายจักรกฤษณ์  มันเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนพลังงาน ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
12
631420723
นายนนทนัตถ์  พูลทรัพย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
13
631820132
น.ส.ฐิติมา  เสรีแป๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
14
621121111
น.ส.ธัญภัค  ธมพลอาจ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
15
631120618
นายธนวัฒน์  ขำศิริ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
16
631220217
นายผดุงเดช  จ่อนแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
17
631121112
น.ส.สิรินาถ   สุขเกิด คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
18
631520129
น.ส.กุลธิดา  ปั้นตระกูล คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
19
631520103
น.ส.สุพิชชา  พลอยโตนด คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
20
631120601
น.ส.กาญจนา  บงกชนวลแข คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
21
631220121
น.ส.สุนิษา  เกตุสิระไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
22
631420704
นายวีรภัทร  ม่วงมิตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
23
631120801
นายอาทิตย์  อินก๋า คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
24
631220119
น.ส.ประภัสรา  ดวงแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
25
611121016
น.ส.กัญญาลักษณ์  อยู่ทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
26
611121028
น.ส.วรารัตน์  นารอด คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
27
631120823
นายณัฐวุฒิ  สีพ่วง คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
28
094410199
น.ส.สุพิสรา  หลวงพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
29
621220105
น.ส.สุพิสรา  หลวงพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
30
631121026
น.ส.ธัญลักษณ์  เหมือนทอง คณะครุศาสตร์ ภาษาจีน ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
31
621220307
น.ส.ศิริเนตร  ลาภอุตม์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
32
621220322
น.ส.กาญจนา   ปานศิลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
33
631420724
น.ส.อภัสนันท์  ลาภา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
34
631220521
น.ส.ธนิดา  ต่อชาติ. คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
35
631122004
นายพุฒธิวัช  รอดพูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
36
631220509
น.ส.ปนัดดา  คำภาสี คณะวิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
37
631122006
นายพสุภาคย์  โตโทน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
38
631720206
นายกรวิชญ์  เจริญสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
39
631720210
นายณัฐศาสตร์  สาแช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พลังงาน ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
40
621420602
นายภาคภูมิ​  ทองศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์​ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
41
621420603
น.ส.กิติมา  รอดศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโรจิสติกส์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
42
621720404
นายจีรพัฒน์  เณรตาก้อง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
43
631420503
นายอติชาติ  หมดใส คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
44
631420719
นายชัชเวทย์  ศรีเมฆ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
45
631420405
น.ส.ณิชกานต์  ทุ่งสง คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
46
631820107
น.ส.ปรารถนา  พิลึก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
47
631720302
น.ส.สุดารัตน์  เอมอยู่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบ​ผลิตภัณฑ์​และ​กราฟิก​ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
48
631620217
น.ส.สลิลทิพย์  ตุ่นเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
49
621320207
น.ส.สุภานัน  ตรีสาต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
50
611120409
น.ส.กนกวรรณ  แย้มยิ้ม คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
51
631122104
นายวรเมธ  ชัยนทีนาวิน คณะครุศาสตร์ พลศึกษา ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
52
631420712
น.ส.อัญชิษฐา  เจียมศักดิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
53
621121306
น.ส.สุกัญญา  มลิวัลย์ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
54
621120717
น.ส.อาทิตยา  คอนนาสี คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
55
631420102
น.ส.ไอริน  ทองคำ คณะวิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
56
621420502
นายอภิรดา  สวัสดิ์ดี คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
57
631120304
น.ส.ขวัญธิดา  เดชอุดม คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
58
621320810
น.ส.ฐิตาภา  เสนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
59
631620123
น.ส.นภัสสร  ศิริรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
60
631321024
นายฉัตรมงคล  เงินทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
61
631320115
นายจักรรินทร์  กรรณิกา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
62
621220219
นายนวพล  มะโนสา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
63
631121605
น.ส.พรรณิชา  พรมศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
64
631530105
น.ส.สายพิน  มะลิพรม คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
65
631720314
น.ส.ฐนันท์ภัค  ดวงสิรพัฒน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
66
631420620
นายชัยวุฒิ  มิ่งเมือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
67
631120118
น.ส.พนิดา  ธนดลบรรพต คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
68
631220534
น.ส.บัณฑิตา  พึงยา คณะวิทยาการจัดการ การท่องเท่ยวและการโรงแรม ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5)
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373