ตัวอย่าง ผลตรวจ ATK เป็นใบรับรองจากสถานพยาบาลเท่านั้น ต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง

ข้อมูล