ระบบหอพักนักศึกษา KPRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีนโยบายในความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และการช่วยเหลือ นักศึกษาที่มีปัญหาด้านที่พักอาศัยระหว่างศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านการเงินของผู้ปกครองต้องใช้จ่าย เป็นค่าที่พักอาศัยภายนอกรั้วมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างมีราคาแพง ทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงเห็นควรให้มีสวัสดิการหอพักนักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยขึ้น และในปีการศึกษา 2564 ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปรับลดค่าหอพักจำนวน 25%

รับสมัครเฉพาะนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชั้นปีที่ 1 ที่มีภูมิลำเนาห่างไกลสถานศึกษา หรืออยู่ต่างจังหวัด เปิดรับสมัครนักศึกษาหอพักชาย ออนไลน์ วันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2564
หอพัก/รายละเอียด
1. หอพักแบบ 4 คน ต่อ 1 ห้อง (ชาย) ราคา 4,000 บาทต่อปีการศึกษา |ลด 25% เหลือ 3,000 บาท| + |ค่าประกันความเสียหาย 500 บาท| รวม 3,500 บาท


หมดเวลารับสมัคร

หน้า : [ 1 ] พบทั้งหมด 1 รายการ