สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ณ บริเวณหน้าศาลาปฏิบัติธรรมประดิษฐานพระพุทธวิธานปัญญาบดี

เผยแพร่เมื่อ 22-03-2018 ผู้ชม 1,346

วันที่ 22 มีนาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการเชิดชูสถาบัน ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม โดยมี รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมสวดมนต์ บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นั่งสมาธิ และฟังธรรม  ณ บริเวณหน้าศาลาปฏิบัติธรรมประดิษฐานพระพุทธวิธานปัญญาบดี เวลา 18.00 - 20.00 น. กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาจิตใจของนักศึกษาให้มีจิตใจที่ตั้งมั่น มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐาน พัฒนาปัญญาและเหตุผลในการแยกแยะคุณค่าและความถูกต้องดีงาม และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา และสร้างสรรค์สังคม ด้วยอากาศช่วงเย็นที่ไม่ร้อนมากพร้อมด้วยวิวที่สวยงามบริเวณรอบสระน้ำ จึงทำให้เหมาะแก่การทำสมาธิทำจิตใจให้สงบ จึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ที่นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Tags : สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ศาลาปฏิบัติธรรมประดิษฐาน พระพุทธวิธานปัญญาบดี กองพัฒ มรภ.กพ.

QRCODE

https://std.kpru.ac.th/gallery/?page_id=162