ระบบสารสนเทศออนไลน์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จองคิวกองพัฒนานักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ
น.ส.กัญญารัตน์ คำมี
055-706555 ต่อ 1373, 1372
ผู้พัฒนาระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
ลงทะเบียนกิจกรรมจิตอาสา
ผู้ดูแลระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
055-706555 ต่อ 1302
ผู้พัฒนาระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
บริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
055-706555 ต่อ 1302
ผู้พัฒนาระบบ
นายอนุชา พวงผกา
ระบบชมรมนักศึกษา KPRU
ผู้ดูแลระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
055-706555 ต่อ 1302
ผู้พัฒนาระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
ระบบกิจกรรมออนไลน์
ผู้ดูแลระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
055-706555 ต่อ 1302
ผู้พัฒนาระบบ
นายอนุชา พวงผกา
ระบบหอพักนักศึกษา KPRU
ผู้ดูแลระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
055-706555 ต่อ 1302
ผู้พัฒนาระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
ระบบเลือกตั้งนักศึกษาออนไลน์
ผู้ดูแลระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
055-706555 ต่อ 1302
ผู้พัฒนาระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
Cropper-ตัดรูปนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
055-706555 ต่อ 1302
ผู้พัฒนาระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
ผู้ดูแลระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
055-706555 ต่อ 1302
ผู้พัฒนาระบบ
นายคมกริช กลิ่นอาจ
ระบบบันทึกการปฏิบัติงานบุคลากร
ผู้ดูแลระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
055-706555 ต่อ 1302
ผู้พัฒนาระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
จัดการรูปภาพ-STD
ผู้ดูแลระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
055-706555 ต่อ 1302
ผู้พัฒนาระบบ
นายอนุชา พวงผกา
ระบบข้อมูลการให้บริการห้องพยาบาล
ผู้ดูแลระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
055-706555 ต่อ 1302
ผู้พัฒนาระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
สายตรงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ
admin
055-706555 ต่อ 1370
ผู้พัฒนาระบบ
admin
จัดการหนังสือราชการและการลา
ผู้ดูแลระบบ
admin
055-706555 ต่อ 1370
ติดต่อสอบถามผ่าน facebook
ผู้ดูแลระบบ
admin
055-706555 ต่อ 1370
 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373