ระบบสารสนเทศออนไลน์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระบบจองคิวกองพัฒนานักศึกษา
ผู้ดูแล
นายอนุวัฒน์ แนไพร
โทรศัพท์มือถือ 0877285401
ระบบลงทะเบียนกิจกรรม
ผู้ดูแล
นายอนุวัฒน์ แนไพร
โทรศัพท์มือถือ 0877285401
ระบบบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา
ผู้ดูแล
นายอนุวัฒน์ แนไพร
โทรศัพท์มือถือ 0877285401
ระบบชมรมนักศึกษา KPRU
ผู้ดูแล
นายอนุวัฒน์ แนไพร
โทรศัพท์มือถือ 0877285401
ระบบ ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ผู้ดูแล
นายอนุวัฒน์ แนไพร
โทรศัพท์มือถือ 0877285401
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
ผู้ดูแล
นายอนุวัฒน์ แนไพร
โทรศัพท์มือถือ 0877285401
ระบบบันทึกการปฏิบัติงานบุคลากร
ผู้ดูแล
นายอนุวัฒน์ แนไพร
โทรศัพท์มือถือ 0877285401
ระบบจัดการรูปภาพ
ผู้ดูแล
นายอนุวัฒน์ แนไพร
โทรศัพท์มือถือ 0877285401
ระบบบันทึกข้อมูลการให้บริการห้องพยาบาล
ผู้ดูแล
นายอัจฉริยะ งามงอนคีรี
โทรศัพท์มือถือ 0907472788
ติดต่อสอบถามผ่าน facebook
ผู้ดูแล
admin
055-706555 ต่อ 1303, 1372