ระบบสารสนเทศออนไลน์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จองคิวกองพัฒนานักศึกษา
ผู้ดูแล
น.ส.กัญญารัตน์ คำมี
โทรศัพท์มือถือ 0837279013
ผู้พัฒนาระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
ลงทะเบียนกิจกรรมจิตอาสา
ผู้ดูแล
นายอนุวัฒน์ แนไพร
โทรศัพท์มือถือ 0877285401
ผู้พัฒนาระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
บริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา
ผู้ดูแล
นายอนุวัฒน์ แนไพร
โทรศัพท์มือถือ 0877285401
ผู้พัฒนาระบบ
นายอนุชา พวงผกา
ระบบชมรมนักศึกษา KPRU
ผู้ดูแล
นายอนุวัฒน์ แนไพร
โทรศัพท์มือถือ 0877285401
ผู้พัฒนาระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
ระบบกิจกรรมออนไลน์
ผู้ดูแล
นายอนุวัฒน์ แนไพร
โทรศัพท์มือถือ 0877285401
ผู้พัฒนาระบบ
นายอนุชา พวงผกา
ระบบหอพักนักศึกษา KPRU
ผู้ดูแล
นายอนุวัฒน์ แนไพร
โทรศัพท์มือถือ 0877285401
ผู้พัฒนาระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
ระบบเลือกตั้งนักศึกษาออนไลน์
ผู้ดูแล
นายอนุวัฒน์ แนไพร
โทรศัพท์มือถือ 0877285401
ผู้พัฒนาระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
Cropper-ตัดรูปนักศึกษา
ผู้ดูแล
นายอนุวัฒน์ แนไพร
โทรศัพท์มือถือ 0877285401
ผู้พัฒนาระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ผู้ดูแล
นายอนุวัฒน์ แนไพร
โทรศัพท์มือถือ 0877285401
ผู้พัฒนาระบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
ผู้ดูแล
นายอนุวัฒน์ แนไพร
โทรศัพท์มือถือ 0877285401
ผู้พัฒนาระบบ
นายคมกริช กลิ่นอาจ
ระบบบันทึกการปฏิบัติงานบุคลากร
ผู้ดูแล
นายอนุวัฒน์ แนไพร
โทรศัพท์มือถือ 0877285401
ผู้พัฒนาระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
จัดการรูปภาพ-STD
ผู้ดูแล
นายอนุวัฒน์ แนไพร
โทรศัพท์มือถือ 0877285401
ผู้พัฒนาระบบ
นายอนุชา พวงผกา
ระบบข้อมูลการให้บริการห้องพยาบาล
ผู้ดูแล
นายอัจฉริยะ งามงอนคีรี
โทรศัพท์มือถือ 0907472788
ผู้พัฒนาระบบ
นายอนุวัฒน์ แนไพร
สายตรงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ดูแล
admin
055-706555 ต่อ 1303, 1372
ผู้พัฒนาระบบ
admin
จัดการหนังสือราชการและการลา
ผู้ดูแล
admin
055-706555 ต่อ 1303, 1372
ติดต่อสอบถามผ่าน facebook
ผู้ดูแล
admin
055-706555 ต่อ 1303, 1372
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373