ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 
ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
     ในปีการศึกษา 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ทำประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  โดยกรมธรรม์มีผลคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี
       นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 และบุคลากร เริ่มต้นคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สิ้นสุดวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีสิทธิในผลประโยชน์จากการประกันอุบัติเหตุประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
การขอรับเงินค่าสินไหมทดแทน มี 2 กรณี 1. กรณีอุบัติเหตุทั่วไป 2. กรณีอุบัติเหตุเสียชีวิต
1. กรณีที่นักศึกษา และบุคลากรประสบอุบัติเหตุทั่วไป เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้
     1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ระบุสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและบาดแผลให้ชัดเจนพร้อมประทับตราคลินิกหรือโรงพยาบาล
     2. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ระบุสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและบาดแผลให้ชัดเจนพร้อมประทับตราคลินิกหรือโรงพยาบาล
     3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
     4. สำเนาบัตรประชาชน
ยื่นเอกสารหลักฐานการเบิกค่าสินไหมได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล หรือที่สำนักงาน บริษัทประกันอุบัติเหตุ
ขั้นตอนการยื่นเอกสาร ปฏิบัติดังนี้
     1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร(ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์)
     2. กรอกแบบฟอร์มแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุนักศึกษา และใบรับเงินค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วน
     3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกทั้งหมด และให้นักศึกษา และบุคลากรนำไปยื่นที่บริษัทประกันอุบัติเหตุ(บริษัทสยาม สไมล์) เพื่อรับเงินค่าสินไหมทดแทน หรือสามารถนำเอกสาร(ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์) ไปยื่นที่ บริษัทฯ ได้โดยตรง
2. กรณีนักศึกษา และบุคลากรประสบอุบัติเหตุ (เสียชีวิต) เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้
     1. ใบรับเงินค่าสินไหมทดแทน
     2. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุนักศึกษา
     3. สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจ
     4. ใบรายงานชันสูตรพลิกศพหน้า-หลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
     5. สำเนาหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล
     6. สำเนาใบมรณะบัตร (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     7.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียชีวิต / ใบสูติบัตร ประทับตรา (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     8.สำเนาทะเบียนบ้าน ประทับตราคำว่า “ ตาย”   (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     9.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+ทะเบียนบ้าน ผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     10.สำเนาทะเบียนบ้านประตราคำว่า “ตาย”  หรือ ใบมรณะบัตร ของ บิดาหรือมารดาในกรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตไปแล้ว  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     11.สำเนาทะเบียนสมรส หรือหนังสือรับการการเป็นสามี-ภรรยา จากผู้ใหญ่บ้าน/อบต.
     12.หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพเป็นผู้ดำเนินการขอจากฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) แนบรูปนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
     13. ผลการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด (กรณีเสียชีวิตยามวิกาลตั้งแต่เวลา 17.00 – 07.00 น. ของวันถัดไป)
     14.หนังสือมอบอำนาจการรับสินไหมจากผู้รับผลประโยชน์
  **หมายเหตุ** (รับรองสำเนาถูกต้อง) โดยผู้รับผลประโยชน์
 
     ติดต่อขอรับผลประโยชน์ตามสิทธิประกันอุบัติเหตุ
     ให้ยื่นเอกสารขอรับผลประโยชน์ ได้ 2 แห่ง ดังนี้
     แห่งที่ 1  สำนักงาน บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
               68/ 2-3 หมู่ 1 บ้านวังยาง ต. นครชุม
               อ. เมือง  จ. กำแพงเพชร  62000
               (ตั้งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขาเข้าซ้ายมือไฟสัญญานจราจร)
               โทร 055-721169, 085-6958480
               หรือติดต่อ คุณศรัญญา 080-5088962
 
     แห่งที่ 2 กองพัฒนานักศึกษา
               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
               69 หมู่ 1 ต. นครชุม อ. เมือง จ. กำแพงเพชร  62000
               โทร 055-706555
               หรือติดต่อ คุณปราณี แผนดี 0877350401  คุณอัจฉริยะ งามงอนคีรี 0907472788
 
     หลักฐานขอรับผลประโยชน์ตามสิทธิประกันอุบัติเหตุ
     นักศึกษา
              1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
              2. ใบรับรองแพทย์
              3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง)
              4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 
     บุคลากร
             1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
             2. ใบรับรองแพทย์
             3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

     ข้อมูลเพิ่มเติม...
     1. ประกันอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
     2. ให้นักศึกษาเก็บใบเสร็จค่าลงทะเบียนไว้เพื่อใช้ประกอบการเบิก จ่าย
     3. มีข้อสงสัยติดต่อ บริษัทบริษัทสยามสไมล์โปรกเกอร์ (ประเทศไทย ) จำกัด (สาขากำแพงเพชร)
         68/2-3  ม. 1  ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000
         โทร.055-721169 , 085-6958480 หรือ คุณปราณี แผนดี 0877350401


 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373