จดหมายข่าว กองพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2562จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
 
จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
ปีที่ 6 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ปีที่ 6 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
 
จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373