มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

คู่มืองานกิจการนักศึกษา

[รายงานกองพัฒนานักศึกษา] คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Download
[รายงานกองพัฒนานักศึกษา] รายงานการปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559) Download
[งานกิจการนักศึกษา] คู่มือการบริหารเงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2559 Download
[งานกิจการนักศึกษา] คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน Download
[งานกิจการนักศึกษา] คู่มือแต่งตั้งนักศึกษาสู่ตำแหน่งบริหารกิจกรรมของนักศึกษา พ.ศ. 2558 Download
[งานกิจการนักศึกษา] คู่มือจัดทำ Portfolio นักศึกษา Download
[ติดต่อสอบถาม] นายอนุวัฒน์ แนไพร (นิว) Tel : 087-7285401 E-mail : newdaow.nd@hotmail.com

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน งานส่งเสริมและบริการสุขภาพ

น.ส.ปราณี แผนดี

คู่มือการปฏิบัติงาน

นายกิตติกร กล้าแข็ง

คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

นายณะราทิ น้อยม่วง


 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373