คู่มืองานกิจการนักศึกษา

[งานกิจการนักศึกษา] คู่มือการให้บริการปฐมนิเทศนักศึกษา Download
[รายงานกองพัฒนานักศึกษา] คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Download
[รายงานกองพัฒนานักศึกษา] รายงานการปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559) Download
[งานกิจการนักศึกษา] คู่มือการบริหารเงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2559 Download
[งานกิจการนักศึกษา] คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน Download
[งานกิจการนักศึกษา] คู่มือแต่งตั้งนักศึกษาสู่ตำแหน่งบริหารกิจกรรมของนักศึกษา พ.ศ. 2558 Download
[งานกิจการนักศึกษา] คู่มือจัดทำ Portfolio นักศึกษา Download

 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373